HOS KOMMISJONEN: Drapsdømte Fredrik Fasting Torgersen leverer inn begjæring om innsyn i lydbåndopptak som er gjort i Gjenopptakelseskommisjonen.Foto: TERJE BRINGEDAL
HOS KOMMISJONEN: Drapsdømte Fredrik Fasting Torgersen leverer inn begjæring om innsyn i lydbåndopptak som er gjort i Gjenopptakelseskommisjonen.Foto: TERJE BRINGEDAL Foto: ,

Første seier for drapsdømte Fredrik Fasting Torgersen på 56 år

Nytt håp om å få gjenopptatt drapssaken fra 1957

INNENRIKS

For første gang siden Fredrik Fasting Torgersen for over 56 år siden ble dømt for seksualdrap på en 17 år gammel kvinne har 80-åringen vunnet frem i rettsapparatet.

Publisert:

I dag har Borgarting lagmannsrett enstemmig opphevet en dom fra Oslo tingrett etter at Torgersen gikk til søksmål mot staten og Kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker.

Torgersen og hans advokat, Jan Tennøe, fikk opprinnelig ikke medhold i at lagmannsrettens fellende dom fra 16. juni 1958 kunne prøves på nytt og at kommisjonens avslag fra 2006 og 2010 om ikke å gjenoppta saken skulle erklæres som ugyldige.

– Dette er en kjempegod nyhet for meg og en knusende seier over gjenopptagelseskommisjonen, sier Fredrik Fasting Torgersen til VG – bare noen minutter etter at han fikk nyheten servert av sin advokat.

Nå varsler hans nevø, Frode Fasting Torgersen, en ny begjæring om gjenopptagelse av det som er en av Norges mest omtalte drapssaker siden Rigmor Johnsen ble drept en desembernatt i 1957.

Advokat Jan Tennøe er mer forsiktig i sine uttalelser og viser til at dommen i lagmannsretten «bare» er en opphevelse av tingrettens avgjørelse og at saken derfor må til ny behandling i første rettsinstans.

– I så måte kan man si at det som nå har skjedd bare er å skru klokken tilbake to-tre år. Men det er likevel klart at dette er å betrakte som en aldri så liten seier og det beste vi kunne få til nå, både for Fredrik Fasting Torgersen selv og alle oss andre som kjemper for at han skal bli renvasket for et drap han ikke har begått.

Overfor lagmannsretten påberopte Tennøe, på vegne av Torgersen, seg saksbehandlingsfeil og uriktig rettsanvendelse, i tillegg til at det var lagt til grunn en feilaktig og for snever forståelse av rekkevidden av domstolenes adgang til å prøve Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse og nektelse av å få prøvet drapssaken fra 1957 på nytt.

Omfattende prosesskriv

I domspremissene viser lagmannsretten til omfattende prosesskriv fra Torgersens side, som i stor utstrekning behandler kommisjonens bevisbedømmelse. Der fastholdes det at feilene ved bevisbedømmelse er så grove at det foreligger en saksbehandlingsfeil.

Selv om Gjenopptakelseskommisjonens vedtak fra 2006 er bygget på en meget omfattende drøftelse av Torgersens anførsler knyttet til hvert enkelt av bevisene, er den avsluttende vurderingen kortfattet.

Lagmannsretten legger til grunn at domstolene bare i meget begrenset grad kan prøve Gjenopptakelseskommisjonens saksbehandling, men ifølge Høyesteretts avgjørelser likevel kan gjøre det i «viss utstrekning».

Når tingretten ikke har behandlet spørsmålet om saksbehandlingsfeil, innebærer dette en så stor feil at dommen derfor må oppheves. Det innebærer også at Torgersen har krav på å få dekket sine saksomkostninger for lagmannsretten som beløper seg til 46 000 kroner pluss merverdiavgift og rettsgebyr.

– Styrker Torgersens sak

– Jeg er glad for at en uredelig tingrettsdom nå er opphevet, fastslår en fornøyd prosessfullmektig for Torgersen, Jan Tennøe.

Han er ikke i tvil om at denne avgjørelsen helt klart vil styrke Torgersen kamp for å få gjenopptatt saken.

Her kan du lese mer om