PENSJONSNYTT: VG har fått tilgang til utkastet til høringsuttalelse som finansminister Siv Jensen (Frp) og Finansdepartementet har laget for administreringen av private pensjoner i fremtiden. Foto: Odin Jæger VG

Finans-Siv: Dette kan bli den nye pensjonen til 1,8 millioner nordmenn

1,8 millioner arbeidstagere i privat sektor får nye pensjonsregler: Regjeringen foreslår at du skal få styre din egen pensjonskonto, og at dagens regel om at du må være ansatt i 12 måneder for å få pensjon, fjernes.

 • Bjørn Haugan
 • Runa Røed

Artikkelen er over to år gammel

Fjerning av 12-månedersgrensen gjør at arbeidsgiverne får en kostnadsøkning på 300 millioner kroner.

Myndighetene og partene i arbeidslivet har hittil ikke lykkes med å samle seg om administreringen av den obligatoriske tjenestepensjon i privat sektor som ble innført i 2006.

Men nå ser det ut som finansminister Siv Jensen (Frp) har foreslått lovendringer, som kan danne grunnlag for en ny modell i fremtiden, som også gjør at vårens lønnsoppgjør kan bli noe lettere enn det så ut til:

VG har fått tilgang til utkastet til høringsuttalelse fra Finansdepartementet om hvordan den fremtidige, private tjenestepensjonen skal utformes.

Undersøkelse: Én av tre vil jobbe til de er minst 70

Bakgrunnen for den nye løsningen er at partene i meglingen mellom Fellesforbundet/LO og Norsk Industri/NHO i 2016 ba statsministeren bidra til at det ble satt i gang et lovarbeid for å modernisere pensjonsordningene i privat sektor.

Finansdepartementet satte ned en arbeidsgruppe og en referansegruppe, som leverte sin rapport før jul i fjor. Det er i hovedsak linjene fra dette arbeidet som ligger til grunn for høringsforslaget fra Finansdepartementet.

NAV-direktøren: Eldre må jobbe lenger

Hovedpunkter

Her er hovedpunktene i endringene som finansminister Siv Jensen (Frp) foreslår i innskuddspensjonsloven:

«Departementet foreslår at arbeidstageren skal ha rett til å samle sin pensjonskapital på sin egen pensjonskonto i arbeidsgivers pensjonsordning».

Det betyr at arbeidstager kan samle sin pensjonskapital på en egen pensjonskonto, som enten kan inngå i arbeidsgivers pensjonsordning, eller opprettes hos en pensjonsleverandør arbeidstageren selv velger.

Eksperter om Sivs forslag: Disse vinner - disse taper

Det nye er at arbeidstageren for første gang kan bestemme at pensjonspengene «skal kunne forvaltes av en annen leverandør enn den som arbeidsgiveren har valgt», påpekes det i utkastet til høringsuttalelsen, som de store organisasjonene i arbeidslivet har fått tilsendt.

Striden har stått om hvem som skal administrere dine pensjonspenger. I dag skjer det via mange ulike pensjonssparingsselskaper og kollektive løsninger; det er dyrt å administrere.

Forslaget om å samle pensjonskapital på en pensjonskonto vil gi reduserte administrasjonskostnader. I høringsutkastet anslås det til inntil 800 millioner kroner årlig.

Midlertidig ansatt? Reglene du må vite om

Tolv måneder

Tolvmånedersregelen fjernes: Departementet foreslår «at arbeidstager skal ha krav på å få med seg opptjent pensjonskapital uavhengig av lengden på arbeidsforholdet».

I høringsutkastet argumenteres det med at endringen vil gjøre det lettere for folk som ofte får ny arbeidsgiver:

«Forslaget er godt tilpasset arbeidstagere med hyppige bytter av jobb».

I dag har arbeidstagere som har vært ansatt mindre enn 12 måneder, ikke krav på å få med seg sin opptjente pensjonskapital. De pengene blir tilbakeført til innskuddsfondet i pensjonsordningen, som arbeidsgiverne disponerer, blant annet til å betale nye innskudd.

Dette vil gi arbeidsgiverne en kostnad.

«Forslaget om å oppheve 12-månedersregelen kan isolert gi arbeidsgiverne en kostnadsøkning på 300 millioner kroner årlig», heter det.

I realiteten er dette penger de med korte arbeidskontrakter skulle hatt utbetalt, som i stedet blir brukt av arbeidsgiverne til å subsidiere pensjonsordningene til ansatte som har jobbet i mer enn ett år.

Kommentar: Er det rart at pensjonistene reagerer?

Disse faller utenfor

Noen viktige forslag er ikke med:

• LO har ønsket at nyordningen skulle gjelde fra første krone man tjener inn som arbeidstager. Det har de ikke fått gjennomslag for. Grensen vil fortsatt gå på 1G: Folk med mindre enn 94 000 kroner vil ikke bli med i ordningen.

• Det har også vært et krav om at arbeidstagere med under 20 prosent stilling skal få obligatorisk tjenestepensjon. Det endres heller ikke.

• Heller ikke lærlinger og ungdom under 20 år får bli med i ordningen.

• Samlet var det i fjor 1,77 millioner sysselsatte i privat sektor og 824 000 i offentlig sektor i Norge.

Pensjonskonferansen 2017: Slik blir fremtidens pensjon

Kostnadssplitt

Et sentralt spørsmål er om ordningen skal være obligatorisk eller valgfri.

Finansdepartementet havner på et kompromiss hvor «arbeidstager får informasjon fra institusjonen om at midlene fra tidligere opptjening overføres til arbeidstagers pensjonskonto med mindre arbeidstager gir beskjed om at han eller hun ikke ønsker dette (negativt samtykke)».

Et annet spørsmål er hvem som skal ta kostnadene. Finansdepartementet foreslår at arbeidstager dekker kostnadene av pensjon som er opptjent i tidligere jobber, mens arbeidsgiver dekker kostnadene av det du opptjener i det nåværende arbeidsforholdet.

«Kostnader til forvaltning av tidligere opptjent pensjonskapital dekkes av medlemmet. Foretaket dekker kostnad til forvaltning av den pensjonskapital medlemmer har opptjent i arbeidsforholdet. Foretaket dekker også kostnader til administrasjon av ordningen», står det i forslaget.

Men det understrekes at arbeidstager må ta kostnaden hvis vedkommende velger en dyrere plasseringsform enn bedriften har i dag. For de fleste vil det være klubbene på bedriften som gjør denne jobben.

Statssekretær i Finansdepartementet, Tore Vamraak, skriver i en e-post til VG at forslaget er under behandling, og at det også skal fremmes for Stortinget før det eventuelt blir en realitet.

– Et forslag om egen pensjonskonto er positivt både for arbeidstagere og arbeidsgivere. Finansdepartementet arbeider med et slikt forslag nå. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag, har Finansdepartementet bedt berørte parter om innspill til et foreløpig utkast til regelverksendringer. Disse innspillene vil være med og danne grunnlaget for departementets endelige høringsforslag. Departementet har også bedt om innspill til et forslag om å oppheve kravet om tolvmåneders ansettelse for å få med seg pensjonskapital. De endelige forslagene vil på vanlig måte sendes på offentlig høring før lovforslag eventuelt fremmes for Stortinget, skriver han.

Leste du denne? Så mye koster du Norge

Vårens oppgjør

Pensjonsordningen skal legges på bordet i vårens hovedoppgjør. Siv Jensens bidrag kan trolig gjøre det lettere for partene å komme til en enighet. Men et stridsspørsmål må fortsatt løses: Skal pensjonsordningen inn i tariffavtalene eller ikke. Der står partene hardt mot hardt.

LO, NHO og de andre hovedorganisasjonene er invitert til Finansdepartementet 9. november, for å diskutere utkastet til høringsnotat.

I tillegg ligger Avtalefestet pensjon (AFP) og vaker som en potensiell bombe i sivet. Evalueringen av den ordningen, kan det komme en avklaring av på et møte partene i arbeidslivet er innkalt til 7. desember.

Les også

Mer om

 1. Lønn
 2. Arbeidsliv
 3. Landsorganisasjonen (LO)
 4. Pensjon
 5. Politikk

Flere artikler

 1. Positive til Finans-Sivs nye pensjonsforslag

 2. LO: Skal kjempe for at alle får pensjon

 3. Pensjonsendringene: Flest vinnere - noen tapere

 4. Dette kan lønnsoppgjøret gi deg

 5. VG mener: Kan undergrave trepartssamarbeidet

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder