VELLYKKET AKSJON: Politirazzia mot Lime dagligvarekjede i Eiriks Gate på Tøyen i Oslo er et eksempel på godt samarbeid mellom kontrolletatene.Foto: TROND SOLBERG Foto: ,

Ditt bosted avgjør om du blir tatt

Store forskjeller i kampen mot økonomisk kriminalitet

Jus-politiker forventer likhet for loven

Bor du på «rette» sted i Norge slipper du lettere unna lovens lange arm – og fengselscellen. Det erkjenner
Politidirektoratet (POD).

Terje Helsingeng
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

I et brev til justisministeren fastslår landets politiledelse at det er store forskjeller på hvordan økoteamene i landets 27 politidistrikter jobber og oppklarer saker. Nå vil de skjerpe kampen mot kriminelle aktører.

– Det er svært krevende å etablere robuste økoteam i de minste distriktene, fastslår POD i brevet som VG har fått innsyn i.

Det vises til at økoteamene er svært ulike når det gjelder antall medlemmer, skjerming for andre oppgaver, samlokalisering, saksportefølge, målsetninger og ikke minst modenhet.

For ujevnt

Derfor blir bekjempelsen av alvorlig økonomisk kriminalitet ujevn. Anmelder opplever ikke god nok forutsigbarhet og politiet makter ikke å tilpasse seg nye trender i kriminalitetsbildet. Styring og lokal ledelse er heller ikke god nok.

Dette opprører Hårek Elvenes, som sitter i Stortingets justiskomite på vegne av regjeringspartiet Høyre. I likhet med POD forventer han nå at politiet og de øvrige kontrolletatene i større grad samarbeider om et felles trusselbilde, prioriteringer og satsinger både nasjonalt og lokalt.

Et eksempel, så langt, på et vellykket samarbeid på tvers av etatene er aksjonen nylig mot landets Lime-butikker.

– ØKT KAMP: Hårek Elvenes, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av justiskomiteen vil at politiet skal samarbeide mer for å avsløre organisert kriminalitet.Foto: FRODE HANSEN Foto: ,

– Ikke optimalt

– Mye tyder på at politiet ikke er optimalt organisert i kampen økonomisk kriminalitet. Dette er ikke bare et spørsmål om mer ressurser, men vel så mye hvordan de organiseres.

Elvenes mener det straks bør opprettes en tverretatlig spesialavdeling (task force/arbeidsgruppe) ledet av politiet. Hensikten må være å kartlegge, aksjonere, og pådømme de kriminelle nettverkene så raskt som mulig. Jeg er enig i at økoteamene mange steder er for svake. Nå må politiet nyttiggjøre kompetansen til dem som har erfaring fra tunge økokrim-saker.

Må samarbeide

– Hurtighet og tverrfaglighet er nøkkelen. De kriminelle må settes raskt ut av spill og fratas profitten. Da blir det lite attraktivt å være kriminell i Norge. Operasjon Svartmaling i Oslo politidistrikt jobber nettopp slik. Tradisjonell byråkratisk organisering er en svøpe i kampen mot organisert kriminalitet.

Hårek Elvenes har det siste året besøkt en rekke politidistrikter, blant annet Romerike som sliter med tusenvis av uoppklarte saker som er eldre enn tre måneder. Han mener etterforskning ikke må henge på det enkelte politidistrikt forgodtbefinnende og ressurssituasjon.

Felles front

– Etatene må ha felles front. Kontrolletatene og politiet må ombord i samme båt. En båt med en kaptein og tydelig kurs. Politiet har ikke kompetanse nok til å være mannskap alene. Den kompetansen ligger i Skatt, NAV, Arbeidstilsynet og hos Tolletaten. Informasjon må deles mellom etatene.

De kriminelle spiller på hele registrert samtidig, narkotika, menneskehandel, trygdesvindel og svart arbeid. Da må myndighetene gjøre det samme. Derfor må hele spektret av kriminalitet som disse nettverkene står bak angripes samtidig, mener Hårek Elvenes.

Slik skal politiet bli bedre

Politidirektoratet har planene klare for hvordan politiet skal bli bedre til å oppklare organisert og alvorlig kriminalitet.

I handlingsplanen for dette og neste år ønsker POD:

* Styrke de største økoteamene i distriktene og tilføre Økokrim friske ressurser for å øke kapasiteten til å etterforske og påtale flere straffesaker.

* Delegere nasjonalt fagansvar til Økokrim som innebærer økt fokus på utvikling, beste praksis, enhetlige prosesser og rutiner i politiet.

* Legge til rette for kontinuerlig forbedring og utvikling av økoteamene i politidistriktene ved å implementere det som utvikles i regi av nasjonal fagansvarlig.

– Det skjer jevnlig endring i kriminalitetsbildet og det forventes derfor at endringstakten økes, fastslår POD.

500 prosent økning

Antall anmeldte tilfeller av korrupsjon har økt med 500 prosent de siste årene, fra fem tilfeller i 2009 til 30 i fjor.

Ifølge POD har antall anmeldelser av økonomisk kriminalitet stabilt, fra 6664 tilfeller i 2009 til toppåret i 2011 med 7131.

Grovt underslag er imidlertid fordoblet siden 2009, mens det er nedgang i pengeforfalskning (fra 303 til 180) og brudd på regnskapsloven (fra 683 til 252 anmeldelser).

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder