- En klar forbedring

- Svekker pasientenes rettigheter

BEDRE ELLER VERRE: Ulike stemmer i helse-Norge er sterkt uenige om den foreslåtte pasientjournalloven er til det bedre eller verre for deg som pasient. Er det bra at mange kan få rask tilgang på alle journalene dine for å gi deg god behandling, eller er det et større problem at de samtidig får tilgang på sensitiv informasjon om deg som ikke er relevant for annen behandling? Foto: HEIKO JUNGE/SCANPIX

Harde fronter om pasientjournallov

Mens forkjemperne mener en ny lov om pasientjournaler vil gi deg bedre pasientbehandling, mener kritikerne ikke bare den er uforsvarlig, men også unødvendig.

  • Ingunn Saltbones

Artikkelen er over seks år gammel

VG skrev onsdag om blant andre psykiater Finn Skårderud som slår alarm om at sensitive opplysninger du gir din lege eller psykolog, vil kunne leses av annet helsepersonell dersom forslaget til en ny pasientjournallov går gjennom i Stortinget.

Ulike aktører i Helse-Norge står nå hardt mot hverandre i debatten.

- Å fjerne pasientens rett til uttrykkelig samtykke er en svekkelse av pasientenes rettigheter, sier psykiater Andreas Johan Landsnes.

Han satt som styremedlem i Norsk psykiatrisk forening da foreningen ga sin høringsuttalelse på forslaget til ny pasientjournallov og signerte uttalelsen sammen med leder Ketil Joachim Ødegaard.

- Hvem eier journalen?

Psykiateren mener det sentrale spørsmålet er hvem som skal eie pasientjournalen.

- Vi mener at det må være pasientens eget dokument, og at pasienten selv må få bestemme hvem som skal få innsyn i det, sier Landsnes.

Glad det skjer noe

Generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen sier hun er glad for at det endelig skjer noe på dette området.

- Dagens datasystemer snakker ikke sammen. Opplysninger må sendes på faks eller med drosje, og altfor ofte kommer de ikke fram i det hele tatt. Når leger og sykepleiere ikke har nødvendige opplysninger eller sitter med mangelfull historikk, går dette utover pasientsikkerheten, sier Ryel.

POSITIV: Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, mener den foreslåtte loven vil bedre sen diagnostikk, sviktene informasjonsflyt mellom leger og til pasienter og dårlig kontinuitet i behandlingen. Foto: JAN PETTER LYNAU

Ryel mener bedre muligheter til deling av pasientopplysninger er nødvendig for å få bukt med mange av hovedproblemene i dagens kreftomsorg: sen diagnostikk, sviktene informasjonsflyt mellom leger og til pasienter og dårlig kontinuitet i behandlingen.

- Personvernet må ivaretas

Ryel forutsetter at personvernet ivaretas i den nye loven.

- Behandling av pasientopplysningene må alltid være til pasientens beste. Helsepersonell som skal se journalen må ha tjenstlig behov, logge seg inn og føre logg. Det er mulig å regulere både hvem som skal få tilgang, hva de ulike skal ha tilgang til og hva som kan unntas eller fjernes fra journalen, sier Ryel.

Taushetsplikten uthules

Helsetilsynet var på sin side uvanlig skarp i sin kritikk av lovforslaget i sin høringsuttalelse.

De skriver at «endringen utgjør en betydelig fare for sikkerheten til opplysningene for hver enkelt pasient».

Og at «det synes tvert imot slik at taushetsplikten uthules».

Uforsvarlig

Overlegeforeningen konkluderte i sin høringsuttalelse med at forslaget verken var «hensiktsmessig» eller «forsvarlig».

DOBBELTROLLE: Jon Helle er leder av Overlegeforeningen som var svært kritiske til den nye loven i sin høringsuttalelse. Men han er også visepresident i Den norske legeforening som er for forslaget. Foto: HEIKO JUNGE/SCANPIX

«I praksis blir «alle opplysninger» fra «alle registreringer» tilgjengelig for «alle behandlere» på «alle behandlingssteder» til «alle tider» der pasienten skal motta helsehjelp.», skriver Overlegeforeningen.

Nasjonal kjernejournal

Det er allerede vedtatt å opprette en Nasjonal kjernejournal. I denne databasen skal det ligge en kort oppsummering som er viktige ved akutt sykdom: Legemidler pasienten går på, om personen har alvorlige allergier, implantater, pacemaker og lignende.

Kritikerne mener derfor også at den nye loven er helt unødvendig.

- Mer informasjon enn dette vil bare gjøre legens arbeid vanskeligere. Man bør i større grad benytte elektronisk meldingsutveksling av kun relevant informasjon, som anbefales av flere kritiske instanser, sier lege Britt Lagerholt Smith.

For kjernejournal, mot pasientjournallov

Landsnes i Norsk psykiatrisk forening understreker at de støtter den allerede vedtatte Nasjonale kjernejournalen.

- Å gi tilgang til en oversikt over viktig medisinsk informasjon som allergier og om pasienten har hatt hjerteinfarkt eller kreft, er vi for. Men en tilgang til hele pasientjournalen vil gi innblikk i sensitiv informasjon som helsepersonellet heller ikke har bruk for, sier Landsnes.

Avviser kritikk

AVVISER KRITIKK: Helseminister Bent Høie mener den nye loven vil bedre pasientbehandlingen. Foto: JAN PETTER LYNAU

Bent Høie avviser kritikken og uttalte i VG onsdag at den Nasjonale kjernejournalen ikke er nok.

- Nei, den vil dekke behovet ved akutte medisinske situasjoner. De nye lovene skal sørge for at informasjonen følger pasienten på en god måte gjennom et helt behandlingsløp, også når det gjelder planlagt behandling, sier Høie.

Arbeiderpartiet støtter

Høie får støtte av arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen, som mener den nye loven er et fremskritt.

- Jeg mener loven er en klar forbedring av både vernet av pasientopplysninger og for helsepersonells tilgang til lagrede opplysninger, sier Micaelsen.

Loven ble foreslått da Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre var helseminister.

Må gjenta historien

POSITIV: Helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet støtter forslaget til ny pasientjournallov og mener den er en klar forbedring. Foto: BJØRN SIGURDSØN/SCANPIX

I dag støtter Micaelsen også Høie i at dagens problem er at pasienten i alt for stor grad må gjenta sin historie overfor stadig nye helsearbeidere.

Selv om det ikke er beskrevet i lovforslaget hvordan pasienten selv skal kunne få tilgang til sin egen journal, mener Micaelsen også dette vil bli en naturlig konsekvens av loven.

- Vi må få til et system hvor pasienten selv kan gå inn og sjekke hva de ulike helseinstansene har av registrerte opplysninger om dem. I dag er dette uoversiktlig og vanskelig å finne ut av, sier Micaelsen.

Nødvendig datasystem ikke på plass

Liv Arum i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon mener det er feil av Helse- og omsorgsdepartementet å utforme en lov uten at datasystemet som faktisk gjør det mulig å digitalt samkjøre journaler er på plass.

- Det er innsalg av en løsning som ikke finnes. Når denne loven da gjør informasjonsdeling mulig blir det svært uoversiktlig og får uklare konsekvenser for pasientene, sier Arum.
Loven har ikke ivaretatt personvernet godt nok, mener Arum.

- Jeg tror ikke folk har skjønt hvor mange som får tilgang på hvor mye som følge av denne loven, sier Arum.

Sikre kvalitetsforbedring

Jon Helle er både leder i Overlegeforeningen og visepresident i Den norske legeforening.

- Vi er veldig opptatt av at legene skal ha tilgang til tilstrekkelig informasjon for å kunne behandle pasientene best mulig og samtidig sikre kvalitetsforbedring av helsetjenestene. Derfor har Legeforeningen valgt å støtte loven, sier Helle.

Men Helle understreker at de har gitt klart uttrykk for at personvernet og hensynet til taushetsplikten ikke må bli skadelidende.

Avgjørende for tillit

- Det er avgjørende for folks tillit til helsepersonellet å sikre at ikke informasjonen de gir kommer uvedkommende i hende. Jeg mener Legeforeningen har gitt sin støtte med forbehold om at dette må løses på en god og sikker måte, sier Helle.

- Legeforeningen skal være en vaktbikkje for at taushetsplikten fungerer. Vi vil lese det endelige forslaget og vurdere hvordan dette vil slå ut for pasientene, sier Helle.

Helle mener også at det må gjøres betydelige investeringer i dagens IKT-systemer dersom de skal være gode nok til å oppfylle lovforslagenes formål og samtidig sikre personvernet.

- Skal loven iverksettes krever det de investeringer og oppgraderinger som Legeforeningen har etterlyst i flere år, sier Helle.

Les også

Mer om

  1. Helse

Flere artikler

  1. - Uetisk og et overgrep mot pasientene

  2. Slår alarm om ny pasientjournallov: - Private opplysninger er ikke trygge

  3. Derfor er ikke retten til å motsette seg reell

  4. Krav fra Venstre: - Pasienten må bli spurt

  5. Helseministeren avviser journalkritikk

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder