FIKK SJOKK: Tidligere politiadvokat Jørn Elisenberg ble fratatt jobben i politiet. Dommen ble avsagt av en dommer som senere ble utredet for demens. Elisenberg mener dette kan ha gått ut over hans rettssikkerhet. Foto: Terje Bringedal VG

Dommeren utredet for Alzheimers – krever dom opphevet

Staten og eks-politiadvokat reagerte på «påfallende atferd»

Jørn Elisenberg (55) tapte rettssaken mot sin arbeidsgiver.
Dagen etter gikk dommeren som avgjorde saken ut i sykmelding for å utredes for Alzheimers.

Nå mener Elisenberg at dommen i hans tvistesak må oppheves.

Den tidligere politiadvokaten har jobbet i en årrekke i Oslo-politiet, men havnet i en arbeidstvist som omhandlet hans bierverv.

Rettssaken i fjor høst endte med tap. Dommeren i Oslo tingrett ga politiet medhold i at politiadvokaten hadde drevet restaurant og leid ut leiligheter ved siden av jobben – uten lov.

Les bakgrunn: Politiadvokat i Oslo fikk sparken

– Kan ha påvirket dommen

Oslo tingrett skriver i flere brev VG har lest at de ikke kan utelukke at dommen mot den tidligere politiadvokaten kan ha blitt påvirket av dommerens mulige sykdomstilstand.

Både Elisenberg og hans motpart fra Staten som førte saken for politiet, reagerte på det som blir omtalt som «påfallende atferd» i rettssalen.

I et brev fra mars i år beskriver sorenskriver Geir Engebretsen hvordan de har håndtert saken:

– I løpet av november 2015 fremkom det opplysninger om enkeltepisoder ved dommer NN fremtreden som gjorde at det kunne stilles spørsmål om hans helsetilstand. Dette ble umiddelbart tatt opp med NN av hans avdelingsleder. NN ble deretter sykmeldt fra og med 24. november 2015, og har senere vært til utredning med tanke på mulig begynnende demens/Alzheimers sykdom.

– Måtte grave og spørre

Den tidligere politiadvokaten i Oslo politidistrikt, Jørn Elisenberg, har gjennom en rekke brev til Oslo tingrett bedt om svar på hva som er status med dommeren som avsa dom i hans sak.

Elisenberg mener dommen er uriktig, og har anket den, men mener at en ny behandling i Borgarting lagmannsrett ikke er nok:

Han vil ha saken behandlet helt på nytt i tingretten av en ny dommer.

– Jeg ble meget overrasket da jeg omsider fikk opplyst fra Oslo tingrett at dommeren som avgjorde saken, ble utredet for en så alvorlig sykdom som Alzheimers. Dette var informasjon jeg selv måtte grave frem. Det er ikke urimelig av meg da å stille spørsmål ved om jeg har fått den behandling i retten som jeg skulle hatt, sier den tidligere politiadvokaten til VG.

Han mener også det er grunn til å stille spørsmål ved dommerens tidligere avgjørelser.

– Jeg vil tro det kan være andre personer som har fått sakene sine avgjort av denne dommeren, som ville mene det var relevant å få opplyst at dommeren har blitt utredet for mulig demens, sier Elisenberg.

Har undersøkt gamle dommer

Sorenskriver Geir Engebretsen sier de har gjort undersøkelser for å sjekke om dommerens mulige sykdomstilstand kan ha påvirket hans arbeid.

– Vi har lest dommer fra den siste tiden, uten å finne noe påfallende ved dem. Vi har heller ikke mottatt henvendelser fra parter eller advokater i andre saker, sier Geir Engebretsen til VG.

Dette har også sorenskriveren gjentatt i flere svar overfor den sparkede politiadvokaten.

– Dine spekulasjoner omkring sykdomsforløpet, herunder dine tanker om at sykdommen kan ha påvirket dommerens arbeid de siste fem årene, må stå for din regning, skriver Engebretsen i et brev til Elisenberg.

Sorenskriveren sier til VG at tingretten reagerte raskt da det oppstod tvil om dommerens helse, og at dommeren umiddelbart ble sykemeldt.

Tingretten er ikke kjent med hva som er status for dommeren, men i et brev fra mars, skriver Engebretsen at det fortsatt var mistanke om en sykdom som påvirket dommerens «kognitive evner».

– Han har gått av med pensjon og er ikke lenger ansatt hos oss. Hvordan helsetilstanden hans er i dag, er et privat anliggende som vi ikke kan uttale oss om.

Sorenskriveren mener den sparkede politiadvokatens rettssikkerhet er ivaretatt gjennom at saken hans blir behandlet på nytt i Borgarting lagmannsrett.

– Dersom lagmannsretten skulle komme til at saken må tilbake til oss for ny behandling i tingretten, så forholder vi oss til det, sier Engebretsen til VG.

KJØRER TAXI: Jørn Elisenberg har byttet politiuniform med taxiuniform. Han kjemper fortsatt for å få politijobben tilbake. Foto: Trond Solberg VG

Saken til Elisenberg skal behandles i Borgarting lagmannsrett til våren. Lagmannsretten har allerede tatt stilling til tingrettsdommerens mulige sykdom, som grunn til å oppheve dommen. I en kjennelse fra april i år, kom de frem til at det ikke var noe ved dommen som gjorde at den burde oppheves. Politiadvokaten anket kjennelsen videre til Høyesterett, men fikk heller ikke her medhold.

Lagmannsretten kan likevel sende saken tilbake til Oslo tingrett dersom bevisførselen avdekker saksbehandlingsfeil.

– I de fleste tilfeller avgjør imidlertid lagmannsretten sakens realitet etter å ha hørt bevisførselen, skriver lagmann Cecilie Østensen Berglund til VG.

VG har vært i kontakt med familien til den aktuelle dommeren. De henviser til Oslo tingrett.

Demensekspert: – Alvorlig for alle

Wenche Frogn Sellæg er nestleder i Nasjonalforeningens demensråd.

– Alzheimer er en sykdom som utvikler seg over lang tid. Det kan gjerne ta ti år, sier hun.

– Hvordan utarter sykdommen seg?

– Først og fremst ved at hukommelsen svikter. Men også ved at de syke gjør disposisjoner som de ellers ikke ville gjort om de var friske. De kjøper ting de ikke trenger, eller selger ting de burde beholdt, sier Sellæg.

ALVORLIG: Diagnosen Alzheimers er alvorlig i alle yrker, ikke bare for teoretiske, sier Wenche Frogn Sellæg, nestleder i Nasjonalforeningens demensråd. Foto: Sara Johannessen VG

Hun sier mange somler med å gå til lege.

Ofte blir sykdommen bortforklart, og det er de nærmeste som reagerer, mens de som er syke gjerne gjør alt de kan for å fremstille seg som friske.

– Når man først har kommet til spesialist, går det relativt raskt å gi en diagnose, men det holder ikke nødvendigvis bare å gå til fastlegen sin, sier Selægg.

Hvordan vurderer du utfordringer for mennesker i viktige stillinger som dommere, politi og leger, om de skulle få denne diagnosen?

– Diagnosen er alvorlig for alle uavhengig av om man har et akademisk eller et praktisk yrke, sier Sellæg.

Advokat Mette Yvonne Larsen har lang erfaring fra rettssaker i Oslo tingrett. Hun har også kjennskap til den aktuelle dommeren og omtaler ham som en erfaren og dyktig dommer.

– Generelt er det alvorlig hvis det fremmes påstander om svikt i dømmekraften til en dommer, det være seg grunnet sykdom eller annet. Det er å forvente at domstolene tar slike anførsler med det største alvor. Ut fra saksforholdet synes det som om både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har forholdt seg slik det vil være å forvente, sier Larsen.

ALVORLIG: Det er å forvente at domstolene tar anførsler om dommeres mulige sykdom med det største alvor, sier advokat Mette Yvonne Larsen. Foto: Kyrre Lien VG

Så tvil om dommerens mentale tilstand

Camilla Bernt, professor i jus ved Universitetet i Bergen, understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

Hun mener saken om en mulig dement dommer utløser to hovedspørsmål:

** Er dommen ugyldig fordi en dommer blir sykemeldt på grunn av utredning til demens dagen etter avsigelsen?

– Svaret på dette spørsmålet er helt klart nei. Dommere kan bare avsettes ved avskjedssak. Så lenge dommeren ikke er avskjediget, er retten lovlig satt, og dommene dommeren avsier står seg inntil de eventuelt oppheves av en ankedomstol, sier Bernt.

** Kan mulig sykdom ha ført til feil i avgjørelsen?

– Dersom det ikke er noe som synes feil ved avgjørelsen, er det at dommeren kan ha vært mentalt svekket da han hadde saken i seg selv ikke grunnlag for å oppheve den, sier Bernt.

Hun viser til at mental svekkelse kan anføres som en saksbehandlingsfeil i ankeinstansen, men da blir spørsmålet om det er nærliggende at denne kan ha hatt betydning for utfallet i saken.

– Om avgjørelser hadde blitt ugyldige dersom det i ettertid blir sådd tvil om dommerens mentale tilstand, ville dette skape helt uforutsigbare tilstander. Man kan se for seg et stort antall saker som da må vurderes opphevet, helt uavhengig av om disse avgjørelsene er riktige eller gale, sier professoren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder