UFØRE-UFØRET: Statsminister Erna Solberg og hennes regjering har ikke greid å gjøre noe med veksten i antall uføre. Foto: Gøran Bohlin

Erna setter rekord i antall uføre

Solberg-regjeringen har lovet å redusere andelen uføre, men aldri før har det vært flere uføretrygdede her i landet. Et av grepene de tok i fjor, har gitt flere uføre.

Da uføre var på dagsordenen i 2017 - med spesielt fokus på unge uføre - sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) at de har iverksatt en rekke tiltak for å få bukt med problemet.

– En storstilt satsing på helsetilbud til unge og psykisk syke, og tettere oppfølging og en styrket rett til videregående er blant disse tiltakene, sa hun.

VG har hentet ut uføretall fra NAV siden 2009 og frem til utgangen av 2018. De viser at både andelen uføre av befolkningen og antall uføre har steget hvert år siden Solberg-regjeringen overtok 16. oktober 2013. Spesielt blant de unge.

Unge uføre får ni millioner kroner

Ap-nestleder Hadia Tajik er nådeløs.

– Erna Solberg mislykkes i den viktigste jobben som statsminister: Å få folk som kan og vil jobbe ut i jobb.

– Hadia Tajik må enten ha fulgt veldig dårlig med , eller så prøver hun seg på en frekk en, svarer arbeids- og sosialminiser Anniken Hauglie (H).

Stor vekst i unge uføre

Her er hovedfunnene fra NAV-statistikken:

  • Antall uføre har steget jevnt og trutt siden 2009, sett bort fra en liten nedgang i 2013. Gjennom hele regjeringsperioden til Erna Solberg har antallet uføre steget fra 305 889 til 339 245 i 2018.
  • I fjor ble det 13 370 flere uføre. Det betyr at det ble nye 36 uføre hver eneste dag i fjor.
  • Andelen uføre av befolkningen har gått opp fra 9,3 prosent i 2013 ti prosent i 2018.
  • Antallet unge uføre har gått kraftig opp. I 2013 var det 29 670 nordmenn mellom 18 og 39 år som var ufør. I fjor hadde antallet steget til 47 480.
  • Kostnadene stiger i takt: Fra 51 milliarder kroner (nominelle kroner) i 2009 til 88 milliarder kroner i fjor.
  • Ser vi på andre statsbudsjettutgifter så er det tilnærmet like mye som vi bruker på barnetrygd/kontantstøtte (16,8 milliarder), politi og påtalemyndighet (20 milliarder) og de samlede utgiftene til Forsvaret (55 milliarder kroner). Tilsammen.

UFØRE TIL BESVÆR: De tre oversiktene viser utviklingen i antall og andelen uføre, samt kostnadene til uføretrygd de ti siste årene. Foto: Design: Anders Bergan.

Ulf Andersen er leder for statistikkavdelingen i NAV.

Han gir følgende analyse av uføretallene:

– Det er to årsaker som bidrar hvert år: Befolkningsveksten og det at befolkningen blir eldre - jo eldre befolkningen blir, desto flere uføre blir det. Begge forhold gjør at antallet stiger noe, sier han.

– Når det gjelder 2018 så ser vi at det en viktig sak som bidro til veksten: Omleggingen av ordningen med arbeidsavklaringspenger, hvor perioden man kunne gå på arbeidsavklaringspenger (AAP) ble kuttet fra fire til tre år, og det ble innstramminger i muligheten for forlengelse av ytelsen. Det er særlig sistnevnte endring som har ført til at det har blitt færre på AAP.

– Mange på arbeidsavklaringspenger ble uføre?

les også

Over 11.000 fratatt Nav-støtte i fjor

– Ja, det er ingen tvil om at innskrenkningene i den ordningen er en viktig årsak til at antallet uføre økte i 2018: NAV behandlet i fjor mange flere søknader om uføretrygd fra folk som kom fra arbeidsavklaringspenger. Det var endel som greide å komme seg tilbake i jobb, men enda flere ble innvilget uføretrygd.

– Også antallet unge uføre stiger videre, tiltross for kraftfulle politiske målsettinger om det motsatte. Hvorfor?

– Når det gjelder den mellom 18–19 så slår de inn i statistikken fordi de blir registrert som voksne: Det dreier seg om unge som er født med lidelser som gjør at de i realiteten har vært uføre hele livet.

– Større sosial aksept for å bli ufør

– Men det er også jevn økning i antall uføre for de mellom 20 og 40 år?

– Ja, vi ser det. Det er litt vanskeligere å forklare, utover at vi ser at antallet med diagnose knyttet til psykiske lidelser øker blant de unge.

les også

Dette er NAV-reglene du bør kjenne til

Pluss content

– Hvorfor er andelen uføre så stor i Østfold, sammenlignet med andre fylker?

– De har tradisjonelt hatt mange tunge arbeidsplasser industrien og en eldre befolkning, som bidrar til uførhet. Men det er ikke alt vi kan forklare. Vi ser en tendens til at andelen unge uføre i Østfold er høyere enn andre steder: Det kan virke som om det er større sosial aksept for å bli ufør der, enn andre steder.

En viktig årsak til veksten i kostnader i 2015, skyldes at uføretrygden ble gjort skattbar og at uføretrygden vokste tilsvarende.

Tajik angriper

Høyre og Ap braker sammen i en feide om ansvaret for uføre-uføret.

– Økningen i antall uføre har vi tatt opp med regjeringen flere ganger. Men inntrykket vi sitter igjen med er at de vil snakke minst mulig om dette, for å slippe å bli konfrontert med konsekvensene av politikken sin, sier Tajik.

Hun viser til hva statistikksjefen i NAV sier:

GÅR HARDT UT: Ap-nestleder Hadia Tajik går til harde angrep mot regjeringens manglende satsning for å få bukt med økningen i uføre. Foto: Tore Kristiansen

– Høyreregjeringen har redusert tiden på arbeidsavklaringspenger, med den konsekvens at folk ikke rekker å komme seg ut i jobb før NAV må slippe taket i dem, og de lempes over på sosialhjelp og uføreytelser. Gjennom den såkalte inkluderingsdugnad, har de endt opp med å skyve folk med sammensatte problemer lenger bak i køen. Vi vet allerede at de som erklæres uføre ofte opplever en kombinasjon av at de trenger helsemessig oppfølging og påbygg av arbeidsrelevant kompetanse.

Hauglie forvarer

Hauglie forsvarer innstrammingen av AAP, selv om NAV sier den har bidratt til på føre folk over i uførekøen.

– Vi arvet en AAP-ordning av de rødgrønne, som alltid var ment å være en midlertidig inntektssikringsordning, der enkelte gikk på AAP i årevis uten å bli avklart. Vi vil ha raskere avklaring av folk, slik at flest mulig kan komme seg i jobb. For de varig syke er uføretrygd løsningen, ikke AAP i år etter år.

Hun innrømmer at de ikke har greid å løse utfordringen for de unge uføre.

– Selv om de unge utgjør en liten andel av alle uføretrygdede, er jeg bekymret over økningen. Veksten i antall unge uføre de siste ti årene må ses i sammenheng med en betydelig befolkningsvekst i aldersgruppen. Andelen unge uføre i befolkningen har likevel økt over tid.

Hun legger til:

– Antall uføre steg med nærmere 10.000 under den siste rødgrønne perioden. Analyser av AAP-ordningen viser at det under de rødgrønne gikk folk på ordningen som ikke skulle eller burde vært der. Det betyr at Ap brukte AAP-ordningen som en oppbevaringsboks eller venterom for folk de ikke lykkes med å få i jobb.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder