GREPET INN: Ifølge Christine Meyer har Finansdepartementet flere ganger grepet inn når det gjelder Holmøy. Foto: Frode Hansen VG

Christine Meyer: Finansdepartementet ville styre Erling Holmøy

Finansdepartementet engasjerte seg uvanlig mye i skjebnen til forsker Erling Holmøy, mener avgått SSB-sjef Christine Meyer. Hun sier departementet ville styre forskerens oppgaver og håndplukket ham til et offentlig utvalg.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Startskuddet for den siste halvannen måneds bråk om Statistisk sentralbyrå (SSB) gikk 24. oktober. Da ble det kjent at innvandringsforsker Erling Holmøy skulle flyttes til statistikkavdelingen. Han er kjent for fremskrivninger av økonomiske konsekvenser av innvandring til Norge.

Les også: Diskuterer hvem som skal kalles inn til høring

Noen uker senere fattet kontrollkomiteen på Stortinget interesse for saken, ettersom byråets avgåtte sjef Christine Meyer sa at Finansdepartementet ba henne spesialbehandle Holmøy.

Nå kommer Meyer med flere detaljer om hvordan hun mener Finansdepartementet har involvert seg i Holmøys arbeid:

  • I en telefonsamtale med departementet i slutten av oktober ble de enige om at departementet kunne styre Holmøy, ifølge Meyer.
  • Politisk ledelse i departementet ønsket at Holmøy skulle være utvalgsmedlem i Brochmann 2-utvalget om langsiktige konsekvenser av høy innvandring, sier Meyer.
  • I tildelingsbrevet for SSB i 2016 blir Holmøys modell nevnt spesifikt, noe Meyer reagerte på.

Meyer: Departementet skulle bestemme

I slutten av oktober hadde Meyer en samtale med ekspedisjonssjef Amund Holmsen i Finansdepartementet i forkant av det første oppvaskmøtet med finansminister Siv Jensen om omorganiseringen av byråets forskningsavdeling.

INNBLANDING: Christine Meyer mener Finansdepartementet gikk langt i å engasjere seg i Holmøys arbeid. Foto: Tore Kristiansen VG

– Vi ble enige om at to forskere kunne få med seg sine arbeidsoppgaver videre til statistikkavdelingen. For den ene forskeren, Holmøy, ble vi enige om at det var departementet som fremover skulle definere arbeidsoppgavene, men at SSB skulle stå for personaloppfølgingen, sier Meyer.

Fikk du med deg? Meyer: Ble bedt om å gi innvandringsforsker spesialbehandling

Det er vanlig at en del av arbeidsoppgavene til viktige forskere blir styrt gjennom modellkontrakter, men denne ordningen ville gå enda lenger, ifølge Meyer.

– En slik løsning er absolutt ikke vanlig. Jeg har aldri vært borte i noe slikt, men jeg ønsket å finne løsninger for å unngå å undergrave hele innplasseringen, sier hun.

Ifølge Meyer opplyste hun da om dette ville sørge for at det ble vanskeligere for SSB å gjøre modellene mindre avhengig av enkeltpersoner og heve kvaliteten.

– Jeg fikk til svar at departementet var innforstått med dette.

Meyer har uttalt at hun hadde støtte fra departementet helt til Holmøy ble flyttet.

Uklart for departementet

– Det er uklart for oss hva som ligger i påstanden om at Finansdepartementet skulle styre Holmøy. Gjennom modellkontraktene styrer Finansdepartementet en del av arbeidsoppgavene til nøkkelpersonellet som jobber med modellene. Slik har det vært i lang tid og slik burde det være, skriver kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet i en e-post til VG.

Hun viser til departementets tidligere redegjørelse for telefonsamtalene før møtet med Jensen, hvor Holmsen og Meyer diskuterte ulike alternativer som kunne bidra til å løse situasjonen.

Departementet har avvist at Holmsen ba Meyer spesialbehandle Holmøy.

Les også: Siv Jensen om SSB-sjefen: – Jeg advarte henne mange ganger

– I samtalene ble det blant annet diskutert om det kunne være en løsning å la modellene følge med nøkkelpersonene over i en statistikkavdeling. Det var enighet om at Meyer kunne bringe med seg dette til møtet dagen etter (det er uenighet om når telefonsamtalen var, journ. anm.)

Meyer: Politisk ledelse ville ha Holmøy i utvalg

Det er ikke den første gangen departementet har engasjert seg når det gjelder Holmøy, ifølge Meyer.

– Jeg fikk vite av embetsverket i Finansdepartementet at politisk ledelse ønsket at Holmøy skulle være medlem av Brochmann 2-utvalget, ikke bare være del av sekretariatet som ville vært naturlig når en stor del av leveransene skulle komme fra SSBs forskningsavdeling, sier hun.

MED: Erling Holmøy var med i Brochmann 2-utvalget. Foto: Cornelius Poppe NTB scanpix

Etter det Meyer forsto hadde embetsverket innstilt på at han kun skulle være en del av sekretariatet.

Husker du? Meyer sier hun advarte Siv Jensen om Holmøy-flytting – fikk ingen reaksjon

– Gjennom å sitte i et utvalg så får man tyngre representasjon enn hvis man sitter i et sekretariat, i tillegg til at man er personlig oppnevnt, sier Meyer.

Hun opplevde Holmøys dobbeltrolle som en belastning for SSB, ettersom beregningene han leverte til utvalget ikke var kvalitetssikret av byrået.

– Brochmann 2 ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 18. desember 2015. Vi kommenterer ikke verken de interne saksforholdene mellom embetsverk og politisk ledelse eller øvrig saksforberedelse til regjeringsbehandlingen, skriver Wålen.

Erling Holmøy sier til VG at han ikke er kjent med et slikt ønske fra politisk ledelse i Finansdepartementet.

Nevnte modell spesifikt

Meyer reagerte også da Demec-modellen til Holmøy ble nevnt i tildelingsbrevet fra Finansdepartementet for 2017.

Der står det at SSB burde sette av tilstrekkelige ressurser til å analysere hvordan innvandring påvirker offentlige finanser på lang sikt, og det vises til modellavtalen for Demec.

Christine Meyer: Mistet Siv Jensens tillit på grunn av innvandringsstatistikk

– Jeg har reagert tidligere på at departementet har styrt valg av modeller gjennom tildelingsbrevet. For eksempel i tildelingsbrevet i 2016, der Demec er nevnt spesifikt under hovedmål og faglige prioriteringer, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder