UTFORDRER: Advokat Ann Helen Aarø mener politiet bør revurdere ressursene sine, og åpne etterforskning mot Addictologi Akademiet. Foto: Tore Kristiansen, VG

Advokat etter VG-avsløring: – Politiet bør åpne etterforskning

Advokat Ann Helen Aarø mener politiet bør åpne bred etterforskning av Addictologi Akademiet etter VGs avsløring.

– Det enkelte personer har forklart at de har opplevd i ettertid av at de sluttet i akademiet, er straffbart. At sårbare mennesker blir oppsøkt, er noe samfunnet ikke er tjent med. Politiet bør åpenbart åpne en bred etterforskning.

Det sier advokat Ann Helen Aarø ved advokatfirmaet Nordhus & Aarø. Hun har veiledet samboerparet Niklas Misund og Katharina Ruberg i etterkant av at de to forlot Addictologi Akademiet i oktober i fjor.

Aarø mener akademiets virksomhet kan bryte med flere av straffelovens paragrafer. Hun mener at det, basert på det som fremkommer i VGs avsløring og hennes kjennskap til egne klienter, særlig er enkeltstående straffbare forhold knyttet til fredsforstyrrelser og trusler.

BAKGRUNN: Tjener millioner på andres avhengighet

– Dersom dette er satt i system, altså om det er et mønster, slik enkelte av de fornærmede hevder, så er det imidlertid snakk om mer alvorlige straffbare forhold. Og den eneste aktøren som kan ta stilling til om det foreligger et slikt mønster, er politiet, sier hun.

les også

Kommentar: Terapi til å bli syk av

STOR OVERSIKT: Les alt om avsløringen!

VG har de siste månedene intervjuet 20 av Espen Andresens tidligere klienter, og historiene deres har flere fellestrekk:

De ble utsatt for sterk sosial kontroll, utskjelling, invadering av privatliv og i noen tilfeller krav om å bryte familierelasjoner, oppgir de.

les også

Ber enkeltpersoner vurdere anmeldelse

Samboerparet Misund og Ruberg sluttet som klienter i akademiet i oktober i fjor, og oppgir at de det siste året gjentatte ganger har blitt oppsøkt både på jobb og i hjemmet av personer knyttet til akademiet. Forholdet ble anmeldt, men ble i slutten av november henlagt grunnet bevisets stilling. Samboerparet er ikke de eneste som har vært i kontakt med politiet i etterkant av at de avsluttet sitt forhold til akademiet.

En sykepleier som i sommer forlot akademiet, krevde 120 000 kroner i kurspenger tilbakebetalt. Etter dette ble arbeidsgiveren hennes oppringt av addictologer som ville angi sykepleieren som rusavhengig. Ifølge sykepleieren ble hun anklaget for å ha vært prostituert og ute av stand til å ta seg av barna sine.

les også

Arbeidstilsynet varsler flere pålegg

Et addictologimedlem fikk besøksforbud av politiet, slik at hun ikke kunne oppsøke sykepleieren. Da besøksforbudet ble klaget inn for Oslo tingrett, ble sykepleieren trodd:

Retten fester lit til NNs generelle beskrivelse av hvordan tidligere medlemmer av Addictologi Akademiet er blitt trakassert etter at de forlot miljøet, heter det i kjennelsen.

Mottatt flere anmeldelser

Påtaleavsnittsleder i Oslo politidistrikt, Jørgen Brodal, opplyser til VG at de har mottatt tre anmeldelser mot Addictologi Akademiet, men at disse er henlagt av kapasitetsårsaker. Han ønsker ikke å gå nærmere inn på de konkrete anmeldelsene.

– I de sakene det her er snakk om, var vår vurdering at bevissituasjonen fremsto slik at det ville krevd en omfattende etterforskning med høyst usikker utgang, det vil si hvorvidt det ville være grunnlag for å kunne ta ut en tiltale.

Brodal forteller at de også har fått inn en relativt fersk sak som de foreløpig ikke har rukket å ta stilling til.

les også

Invasjon Norge

Han opplyser at politiet alltid foretar en konkret gjennomgang av hver enkelt sak før de fatter en beslutning om hvorvidt etterforskning skal igangsettes eller henlegges.

– Vi har i de aktuelle sakene, naturlig nok, forholdt oss til det som fremkommer av sakens dokumenter, og har derfor ingen nærmere oppfatning av akademiets virksomhet som sådan.

– Kjenner dere til at personer har blitt oppsøkt av personer i addictologi-miljøet etter at de har brutt ut?

– Oslo politidistrikt har, så vidt vites, ingen kjennskap til at tidligere medlemmer av akademiet skal ha blitt oppsøkt, forfulgt, trakassert eller på annen straffbar måte blitt kontaktet av personer knyttet til akademiet. Hva angår øvrige politidistrikt, har vi ingen oversikt over, opplyser Brodal.

Dette står i kontrast til Oslo tingretts kjennelse fra november, og advokat Ann Helen Aarø mener politiets uttalelser må bety at de ikke har det fulle bildet over situasjonen.

– Det er ikke forenlig med antall anmeldelser som er kjent, og det er ikke forenlig med at mine klienter anmeldte den type forhold i høst. Det er helt klart problematisk, og det tilsier at politiet må utfordres til å se forholdene i sammenheng, sier hun.

Faller mellom to stoler

Aarø mener det er problematisk at praksisen akademiet utfører, tilsynelatende faller mellom to stoler.

les også

Tidligere Økokrim-sjef om terapeuter: Åpenbar mistanke om økonomisk kriminalitet

– Akademiet er ikke en utdanningsinstitusjon, og det er ikke en behandlingsinstitusjon. Ergo har man ikke så mange andre aktører enn politiet som kan trekke grensen mellom det som er lovlig og ulovlig praksis, sier hun, og legger til:

– Her er det tunge næringsinteresser på den ene siden, hvor det helt klart vil være en en interesse i å få avklart at det eventuelt ikke foreligger noe straffbart. Samtidig har man en sårbar brukergruppe på den andre siden. Derfor bør politiet være mer offensive og vurdere sin ressursbruk.

Påtaleavsnittsleder Brodal i Oslo politidistrikt understreker at de har vurdert sakene som er anmeldt.

– Hvorfor har dere ikke igangsatt etterforskning?

– Som allerede besvart, var vår vurdering av disse sakene at bevissituasjonen fremsto slik at det ville ha krevd en omfattende etterforskning med høyst usikker utgang, sier Brodal.

VG har flere ganger forespurt eier og daglig leder av Addictologi Akademiet, Espen Andresen, om intervju, men han har foreløpig avvist alle forespørsler.

TERAPEUT: Addictolog Espen Andresen har solgt terapitjenester for over 30 millioner kroner de siste seks årene. Foto: Frode Hansen, VG

Han skriver i en e-post til VG :

– Vi ved Akademiet synes det er på høy tid at politiet koples inn i denne saken. Ikke fordi vi mener det er begått lovbrudd fra vår side, men fordi både jeg og nåværende kunder over lenger tid er blitt grovt truet og sjikanert. Selv er jeg blitt drapstruet flere ganger, og flere forhold er anmeldt. En av sakene vi håper politiet etterforsker nøye, er et utpressingsforsøk mot oss knyttet til planlagt, negativ oppmerksomhet i media. Dette har vi både informert om og dokumenterte overfor VG, ettersom det reiser noen helt avgjørende spørsmål knyttet til troverdigheten i dekningen av denne saken. Jeg er altså helt enig med advokat Aarø, når hun uttaler at det her er enkeltstående straffbare forhold knyttet til fredsforstyrrelser, trusler og utpressing, skriver han.

les også

Tidligere addictologi-klienter fortviler: 13 anmeldelser – 13 henleggelser

– Hva gjelder kriminelle anklager mot meg og Akademiet, lar jeg meg mer enn gjerne avhøre om de faktiske forhold. Men ingen har så langt forklart hva jeg egentlig har gjort galt. Tidligere har jeg holdt foredrag for deler av justiskomiteen på Stortinget og for politiet. Ordensmakten og jeg er i stor grad enig om hvordan man bør forholde seg til kriminelle rusavhengige, hevder han.

Andresen avslutter e-posten med å rette en åpen invitasjon til politiet og helseministeren:

– Nå vil jeg gjerne rette en åpen invitasjon til både politiet og helseminister Bent Høie om å besøke Akademiet oss for å se hvordan vi egentlig jobber.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder