OFFER: I fjor sommer fortalte kvinnen sin historie om gjentatte overgrep til VG. Foto: Terje Mortensen VG

Tysfjord-offer krever over 8,2 millioner kroner fra kommunen

Hun ble misbrukt av faren og hadde en mor hun mener ikke var i stand til å ta seg av henne. Mandag starter rettssaken der kvinnen i 30-årene har saksøkt kommunen for ikke å ha overtatt omsorgen.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Saken skulle egentlig gått for retten i fjor høst, men ble utsatt i nesten seks måneder. I mellomtiden har kvinnens advokat, Ingar Nikolaisen Kuoljok, samlet inn det han mener er nye bevis i saken.

Dette gjør også til at oppreisningskravet er høynet fra 200.000 til 300.000 kroner. Dette er begrunnet i det han oppfatter som grove klanderverdige forhold fra kommunens side.Til sammen krever kvinnen nå 8.266.902 kroner. Det viser sluttinnlegget advokaten har sendt Ofoten tingrett.

– Unnlatelsene fra kommunens side har medført at kvinnen i dag er arbeidsudyktig, og det aller vesentligste av kravet består av det tapet av inntekt hun har lidt og vil lide livet ut. Hun har også fått mén som kreves erstattet, forteller Kuoljok.

Les om kvinnens liv her: Den mørke hemmeligheten

Forgrep seg

Han ønsker ikke å gå i detaljer i hva de nye bevisene handler om i forkant av rettssaken, men opplyser til VG at det blant annet dreier seg om dokumenter som viser at kvinnens far allerede to år før han forgrep seg på datteren var mistenkt for overgrep mot andre barn, samt en erklæring fra rettsoppnevnte sakkyndig psykologspesialist og psykolog.

Kuoljok hevder at kommunen har brutt skadeerstatningsloven ved å ha opptrådt grovt uaktsomt, begått flere feil, og at klienten har vært utsatt for systemsvikt.

– De sakkyndige har konkludert med at det er hennes barndom med traumer og omsorgssvikt som er årsaken til de omfattende skadene hennes. De nye bevisene viser at flere i ledende stillinger i kommunen var klar over faren for overgrep mot henne, før de ble begått, sier advokaten.

Tysfjord etter overgrepsavsløringene: Utslitte, men lettet

Flere titalls sedelighetssaker

Kvinnen, som mandag 24. april møter hjemkommunen i retten, var en av flere som i fjor sommer stod frem i VG og fortalte om en lang rekke seksuelle overgrep over flere tiår i det lulesamiske miljøet i Tysfjord i Nordland.

I kjølvannet av VGs store sak mottok politiet en rekke anmeldelser fra flere ulike personer. Så langt er det totalt snakk om rundt 30 fornærmede og rundt 40 gjerningspersoner i til sammen rundt 55 sedelighetssaker. Én mann erforeløpig siktet i saken.

Marions kamp: Hun ble Tysfjord-sakens ansikt utad

TYSFJORD: På norsk heter kommunen Tysfjord. På lulesamisk heter den Divtasvuodna. Foto: Annemor Larsen VG

Sakene omfatter voldtekt av barn og voksne, seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle overgrep som er begått ved utnytting av stilling eller tillitsforhold.

Les også: Siktet løslatt fra varetekt

Kvinnen som har saksøkt kommunen fortalte til VG at det ikke bare var faren som forgrep seg på henne. Totalt navnga hun 11 menn i ulike aldre. Disse skal ha utsatt henne for en lang rekke overgrep gjennom ti år, fra hun var bare ni år gammel. Dette dreier seg om alt fra seksuelle handlinger og krenkende atferd til voldtekter.

– Etter at pappa ble satt i fengsel, ble jeg fritt vilt i bygda. Og overgrepene ble verre, fortalte hun.

Faren ble i 1993 dømt og fengslet for overgrepet mot henne og flere andre jenter. De eldste forholdene stammet tilbake til 1983.

Moren enig med datteren

I flere år har hun og advokat Kuoljok forberedt søksmålet mot kommunen. De mener dokumenter fra tiden etter rettssaken mot faren viser at moren ikke var i stand til å ta vare på datteren i tilstrekkelig grad.

Barnevernet skriver i et notat i november 1993 at hun «er (...) lite engasjert i NNs problemer» og tar «ikke et tilfredsstillende ansvar for datteren». Det slås også fast at moren ikke hadde «vært i stand til å beskytte barna mot faren».

Kommentar om Tysfjord-saken: Sviket

At hun sammen med moren og en bror flyttet inn til besteforeldrene gjorde heller ikke situasjonen god nok, mente barnevernstjenesten selv:

«NN er imidlertid i en situasjon hvor hun trenger mye oppfølging og omsorg. Det er min vurdering at dette i dag ikke er tilfredsstillende for NN. (…)» heter det i et notat.

Seks måneder etter dommen mot faren slår lederen av barneverntjenesten selv fast i et notat at: «Da hennes mor heller ikke har vært fullt ut i stand til å ivareta ekstra trygghet og omsorg i denne vanskelige perioden for NN, har muligens dette medført større sosio/emosjonelle problemer for jenta enn ventet».

Til VG fortalte moren i fjor sommer at hun er enig i at barnevernet burde tatt over omsorgen for datteren, fordi hun selv ikke var i stand til det på dette tidspunktet.

– Blir en påkjenning

Kvinnen selv fortalte samtidig til VG at første gang hun forsøkte ta livet sitt var hun 14 år gammel. Hennes legejournaler bekrefter at hun har vært suicidal siden tenårene.

Hennes advokat mener hun er påført alvorlige psykiske helseskader som følge av det han og klienten mener er unnlatelser fra Tysfjord kommune.

– Dette har preget hele hennes barndom og store deler av hennes liv, sier Kuoljok.

FORSVARER KVINNEN: Advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok. Foto: Annemor Larsen VG

Mandag morgen starter altså rettssaken i Ofoten tingrett i Narvik. Fire dager er berammet for saken. Ingar Nikolaisen Kuoljok sier dagene i retten vil bli en påkjenning for klienten.

– Men hun er samtidig glad for å få det overstått, presiserer han.

Les også: Meninghet undersøker selv mistanker om overgrep

Kommunen nekter skyld

Advokat Roald Angell, som representerer Tysfjord kommune, legger ned følgende påstand i sitt sluttinnlegg til tingretten: Kommunen frifinnes og kvinnen dømmes til å betale sakens omkostninger.

– Kommunen mener å ha gjort det den skulle og burde ut ifra den kunnskap kommunen hadde om hennes livssituasjon, sier Angell til VG.

I sluttinnlegget skriver han at kvinnen ble fulgt opp på en tilfredsstillende måte av barnevernstjenesten, skole, helse- og sosialetat, og at hun også fikk tett oppfølging fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

– Kommunen bestrider derfor at det foreligger erstatnings-, eller ansvarsgrunnlag, og en bestrider at det er grunnlag for oppreisningserstatning, forklarer advokaten.

I sluttinnlegget skriver Angell at kommunen forsøkte å følge henne tett opp, og var også bevisst på å legge forholdene til rette for henne for å begrense skadevirkningene av overgrepene og gjøre oppvekstsituasjonen så god som mulig.

– Kommunen mener at det ikke foreligger en årsakssammenheng. De skadene hun er påført under oppveksten har ikke årsak i kommunens handlemåte, eller oppfølging, sier Roald Angell.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder