NEKTET: Roar Magne Norheim (56) fra Rsiør får ikke erstatning etter nær å ha omkommet av svineinfluensa. Foto: PETTER EMIL WIKØREN

Ikke erstatning for svineinfluensa

Svineinfluensa kostet nesten Roar Magne Norheim livet. Staten mener han ikke har krav på erstatning for behandlingen han fikk.

  • Fridtjof Nygaard
Publisert:

I 2009 ble 170 nordmenn så dårlige av svineinfluensa at de måtte akuttinnlegges på intensivavdeling. 32 nordmenn døde.

Slipper unna

56-åringen Roar Magne Norheim fra Risør var offeret som ble hardest rammet uten å dø.

- Staten sier nå nei til erstatning for å slippe ansvar for sin egen sviktende beredskap, sier han.

Norheim var topptrent og frisk før han fikk svineinfluensa og ble innlagt på Rikshospitalet 22. juli 2009. Influensaen raserte kroppen hans. Han hadde lungebetennelse, lungesvikt, nyresvikt og blodforgiftning. Norheim ble kunstig holdt i live i 45 døgn.

Tilbake til livet starten kampen for å få Staten til å erkjenne ansvar for sviktende helsehjelp.

Risør-mannen krevde at Staten erkjente ansvar for ikke å ha gitt ham tilstrekkelig helsehjelp.

Avslått krav

Pasientskadenemnda har avslått at Staten har erstatningsansvar for sviktende diagnostisering, behandling og oppfølgning. Både fastlegen, Rikshospitalet og Oslo universitetssykehus fulgte gjeldende retningslinjer og prinsipper, mener Staten.

- Jeg fulgte myndighetenes råd til punkt og prikke. Jeg prøvde å få tidlig hjelp, men både fastlege, legevakt og sykehus ville avvente sitasjonen. Helse-Norge visste vi sto midt i en pandemi. Da jeg skulle testes, kom fastlegen min ut på fortauet iført munnbind, frakk og hansker og tok prøve av slimhinnene i hals og nese. Han visste jeg hadde alle symptomer på svineinfluensa. Likedan skjedde da ambulanse kom for å kjøre meg på sykehus. Helsepersonellet kledd likedan og ambulansen var dekket av plast innvendig. Helse- Norge varslet Svartedauden, sier han.

Norheim mener Norge var i høyeste beredskap, og forventet 1,4 millioner syke og 14000 pasienter med behov for sykehusinnleggelse.

Fikk ikke Tamiflu

TAMIFLU: Myndighetene storhandlet medisinen Tamiflu for å stagge angrepet av svineinfluensa. Her fra lageret i Oslo. Foto: EIVIND GRIFFITH BRÆNDE

Myndighetene kjøpte inn medisinen Tamiflu for å møte svineinfluensapandemien.

- Hadde jeg fått en raskere diagnose, kunne jeg fått Tamiflu. Det kunne ha dempet utbruddet og skadene på kroppen min. Det støttes jeg av min sykehuslege på, men Statens leger er uenige. Staten mener at om jeg hadde blitt behandlet med Tamiflu, er det ikke sikkert at det hadde hjulpet meg. Staten sår tvil om egen beredskap for å slippe unna erstatningsansvar. Statens beredskap var jo basert på denne medisinen. De hadde kjøpt inn 1,4 millioner pakker med Tamiflu, sier han.

Norheim mener avgjørelsen, som har samme effekt som en dom fra rettsapparatet, må være politisk ladet og motivert.

- Nå vrir og vrenger Staten og systemet seg for å komme seg unna. Dette angår prinsipielt alle. Derfor saksøker jeg Staten for å få domstolene på pasientens side. Det blir i veldig liten grad tatt hensyn til at deres motpart er alvorlig syke mennesker, som allerede sliter i en vanskelig hverdag. Det virker som det å vinne er viktigere enn å få fram sannheten, sier Norheim.

Ufør og skadet

Han jobbet som adjunkt ved Risør videregående skole, men er nå uføretrygdet.

- Legene sier til meg at jeg er den eneste som har blitt rammet så hardt av svineinfluensa, som har overlevd. I sykejournalene betegnes jeg som «døende» to ganger. Jeg ble lammet fra øynene og ned, og brukte for eksempel to uker på å lære å sitte på nytt, sier Norheim til VG.

Han lå åtte måneder og ni dager på sykehus.

KOMA: Roar Norheim lå i koma og var ifølge sykejournalen nær døden to ganger. Foto: PRIVAT

Helseproblemene etter influensaangrepet er synlige så lenge etter sykdommen: Han har bare 29 prosent lungefunksjon, og må bruke pustemaskin om natten. Hendene virker dårlig, og det er synlig at han har problemer med å gå.

- Nå sitter jeg her med et ødelagt liv. Myndighetene visste at svineinfluensaen kunne ramme hardt og i verste fall ta liv, men skjuler seg nå bak at usikkerheten rådet for å slippe et ansvar, sier Norheim.

Han tilhørte ikke risikogruppene da han plutselig ble syk.

- Jeg synes det er skremmende at svineinfluensa kan ramme hvem som helst. Du trenger ikke å ha en underliggende sykdom, sier han.

Han var den første i Norge som havnet i respirator på Rikshospitalet på grunn av svineinfluensa.

Ikke feilbehandlet

Pasientskadenemnda konkluderte med at Roar Magne Norheim ikke var feilbehandlet eller fikk sviktende helsehjelp ved ikke medisineres tidlig.

«Det er mest sannsynlig at pasientens varige skader er følger av selve infeksjonen med svineinfluensa».

TUNGT: Roar Norheim har 29 prosents lungefunksjon og det er tungt å gå i trapper. Foto: LISE SKOGSTAD

- Jeg kjenner ikke til at vi har flere saker av denne typen til behandling hos oss. Ut fra min kjennskap til denne problematikken, tror jeg ikke det er mange pasienter som har opplevd et slikt atypisk forløp som nettopp Nordheim. Hans sykdomstilfelle er veldig spesielt og har vært meget alvorlig, sier direktør Rose-Marie Christiansen i Pasientskadenemnda.

Statens medisinske eksperter uttalte under behandlingen av klagesaken at håndteringen av mulige tilfeller av svineinfluensa var på dette tidspunktet preget av usikkerhet og noe manglende eller sprikende anbefalinger.

Folkehelseinstituttets standpunkt var ifølge Pasientskadenemnda at «de fleste som ble syke av svineinfluensa ville ha liten nytte av medisin. Slik behandling ble bare anbefalt personer som var svært syke eller til de mest utsatte risikogruppene.»

Influensa er ikke skade

- Hvorfor får ikke Norheim erstatning?

- Svineinfluensaofre får som utgangspunkt ikke erstatning etter lov om pasientskadeerstatning med mindre det foreligger forsinket diagnose eller feilbehandling som har påvirket utfallet for pasienten. Det er ikke funnet her, sier direktør Rose-Marie Christiansen i Pasientskadenemnda.

Medisinen Tamiflu, som ble presentert som en mulig redning, levnes også liten ære.

«Med hensyn til å kunne forhindre utvikling av alvorlig sykdom, og for pasienter som ikke tilhører høyrisikogrupper, er effekten av Tamiflu knapt nok undersøkt.» skriver nemnda.

- Vanlig prosedyre i juli 2009 var at alle pasienter med mistanke om svineinfluensa, kombinert med at om man kom fra et område med påvist utbrudd av svineinfluensa, ble anbefalt behandling med Tamiflu innen 48 timer etter symptomdebut. Nordheim fikk ikke Tamiflu på tross av at man mistenkte dette allerede den 16. juli 2009. Selve diagnosen ble med sikkerhet stillet fem dager etter. Jeg skjønner at det er naturlig å stille spørsmål om han dermed ble fratatt muligheten for et bedre sluttresultat og at han hadde unngått å bli invalidisert på grunn av manglende Tamiflu-behandling, sier Christiansen

- Er det viktigere for helse-Norge å vinne en slik sak, eller å la sannheten komme frem?

- Vårt overordnede mål er at pasienter skal få den erstatning de har krav på. Vi har ingen egeninteresse i sakenes utfall, og som et fritt og uavhengig forvaltningsorgan kan ingen instruere oss i vår behandling av enkeltsaker. Vi må imidlertid forholde oss til gjeldende prinsipper innenfor medisin, og det er kunnskapen på behandlingstidspunktet som er avgjørende ved vår vurdering av sakene vi til enhver tid har til behandling, sier Christiansen.

- Sår staten tvil om den beredskap som ble iverksatt for å slippe erstatningsansvar?

- Nei. Vi holder oss til gjeldende medisinsk viten på behandlingstidspunktet. Vi må kunne konstatere at det ikke er vitenskapelig bevist at Tamiflubehandling innenfor 48 timer etter sykdomsdebut har effekt på atypiske svineinfluensa-forløp hos pasienter som ikke faller inn under risikogruppen, sier Christiansen.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder