EKSPERT: Marius Storvik er førsteamanuensis ved Norges arktiske universitet i Tromsø. Han er ekspert på erstatningsrett. Foto: Terje Mortensen, VG

NAV-skandalen: Dette kan du ha krav på

Flere av de rammede etter NAV-skandalen vil kunne fremme krav om erstatning, oppreisning og tilbakebetaling i millionklassen. En erfaren advokat mener trygde-skandalen vil kreve nybrottsarbeid i norsk erstatningsrett.

NAV anslår at så mange som 2400 saker kan være berørt av feiltolkningen. Minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag, og 36 av dem ble dømt til fengsel, opplyste Riksadvokaten forrige mandag. Disse 48 dommene har Riksadvokaten varslet at de ønsker gjenopptatt.

Men det de som er rammet av skandalen har krav på, kan variere veldig utfra konsekvensen det har fått for dem.

Marius Storvik, førsteamanuensis ved det juridiske fakultet på Norges arktiske universitet (UiT), er ekspert på erstatningsrett. Han peker på at folketrygdloven sier at man ikke kan kreve tilbakebetaling for forhold som går mer enn 3 år tilbake i tid.

les også

ESA: Norge sa at AAP kan tas med ut av landet i 2015

Han mener likevel at det er mange grunner til å se bort fra treårsregelen i en sak som dette.

– Det kan sees bort fra den på tre måter: For det første kan NAV velge å gjøre det. For det andre kan Stortinget gi slike føringer. For det tredje kan det tenkes at domstolene tolker denne bort. Her vil jeg anta en får en løsning uten at det må innom domstolene, sier Storvik til VG.

Trygderetts-ekspert og advokat Olav Lægreid, setter imidlertid treårsregelen helt til side.

– Ved retting av feil kan NAV utbetale ytelser for en ubegrenset periode bakover i tid. Dette følger av folketrygdloven paragraf 22-14 fjerde ledd.

Han påpeker at regelen som Storvik tar utgangspunkt i, er irrelevant i tilfeller hvor det foreligger et materielt uriktig vedtak fra NAV. I slike tilfeller gjelder paragraf 22-14 fjerde ledd, fastslår Lægreid.

BISTÅR MED KRAV MOT NAV: Advokat Olav Sylte har lang erfaring i saker der NAV er involvert. Foto: Mattis Sandblad, VG

Advokat Olav Sylte, som har jobbet med NAV- og trygdesaker i 20 år, regner med at NAV i sine vurderinger av tilbakebetalinger og erstatnings-summer vil forsøke å begrense statens utgifter. Han mener at samtlige som har blitt straffet eller har måttet tilbakebetale trygdeytelser etter opphold i EU/EØS-land, bør forfølge dette.

– Dette gjelder også mottakere av trygdeytelser som dagpenger, og ikke utelukkende mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP), sykepenger og pleiepenger, sier Sylte til VG.

les også

John Christian Elden tok opp NAV-feil med Høyesterett i 2017: Ble ikke hørt

Dette er det du kan ha krav på, hvis du har blitt rammet av NAV-skandalen på noen av disse måtene:

Dømt til fengsel

Saker der mottager av trygdeytelser er dømt til fengsel eller annen straff:

– Dersom man blir satt i varetekt, har man krav på 1500 kroner per døgn for de to første døgnene. Deretter har man krav på 400 kr. per døgn. Hvis man har sonet må det tas en konkret vurdering, men i utgangspunktet vil jeg regne med at man legger seg på liknende satser, sier Marius Storvik.

Han forklarer at det følger av menneskerettighetene at man skal ha krav på erstatning om man har sonet en uriktig fengselsdom.

les også

Kontoutskrifter og valutaregister – slik beviste NAV klientenes utenlandsopphold

– Satsene har stått stille siden 2003. Det er derfor mulig disse satsene er for lave med tanke på utviklingen av pengeverdien, nyanserer eksperten i erstatningsrett.

Leder for forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson, sier at det kan være grunnlag for å gå utenom de fastsatte satsene i saker hvor krenkelsen er spesielt stor.

– Det vil være et spørsmål i saker som dette, hvor det rett og slett er myndighetene som uten lov har fengslet folk, uten å ha hjemmel for det i loven. Dette er folk som aldri skulle vært anmeldt, tiltalt eller domfelt, sier han til NTB.

LEDET NAV KONTROLL: Magne Fladby har i mange år ledet NAV Kontroll for å avdekke trygdesvindel. Nå leder han NAVs innsatsgruppe for å følge opp saker der trygdeetaten har krevd tilbakebetaling av trygdeytelser på feil grunnlag. Foto: Frode Hansen, VG

Når det gjelder samfunnsstraff, mener Storvik det er mulig å betale tilbake en rimelig timelønn. For betinget straff mener han det kan det tenkes at man også vil få en form for oppreisningserstatning.

les også

Forsvarer i NAV-sak: – Kan ikke se at det er noen grunn til å klandre meg

Advokat Olav Sylte mener man allerede kan fastslå at NAV-skandalen blir kostbar for staten.

– Det er helt åpenbart at det i mange tilfeller er snakk om millionerstatninger. Det er kanskje tilbakebetaling av mange hundre tusen i trygd de skulle hatt, for enkelte gjerne en million. I tillegg kommer rentekrav og oppreisning for den urettmessige strafferettslige forfølgingen, sier Sylte til NTB.

Han mener trygdeskandalen også kan gi grunnlag for nybrottsarbeid hva gjelder erstatninger og tilbakebetaling.

– Feilene som er gjort i denne saken er så omfattende og alvorlige, at jeg ser for meg at det vil bli utarbeidet nye måter å løse erstatninger på, sier Sylte til VG.

Tilbakebetalt til NAV

Saker der NAV har krevd tilbakebetalt et beløp de mener noen har urettmessig fått utbetalt, men der det viser seg at dette faktisk ikke var urettmessig utbetalt:

– Utgangspunktet etter alminnelig erstatningsrett er at man har krav på full erstatning. Hvis man har betalt tilbake 200.000 kroner til NAV, skal man ha 200.000 tilbake, illustrerer Storvik.

Dette bildet støttes av advokat Olav Sylte:

– Det er helt opplagt at NAV skal betale krone for krone de summene som er krevd tilbakebetalt. Men mange har gjeld til NAV, noe som må slettes relativt raskt. For noen har den økonomiske belastningen etter NAVs krav om tilbakebetaling også medført tvangssalg av eiendom og andre konsekvenser. Dette, og andre såkalte følgetap, må også NAV rette opp, sier Sylte.

ERSTATNINGS-EKSPERT: Magne Strandberg er professor i rettsvitenskap ved UiB, og skal holde foredrag om aktuelle erstatningsmuligheter etter NAV-skandalen på et seminar på Universitetet i Bergen onsdag. Foto: Universitetet i Bergen

Professor i rettsvitenskap, Magne Strandberg ved Universitetet i Bergen, fremholder tilbakebetaling av tilbakebetaling som en av de største utbetalings-postene etter NAV-skandalen.

– I første omgang blir det et krav om tilbakebetaling av ytelsene som NAV med urette har krevd tilbake. I tillegg vil staten nok måtte dekke andre økonomiske tap, og i noen saker kan det bli oppreisning for tort og svie, sier Strandberg til VG.

les også

Regjeringen vil gi NAV-ofre fri rettshjelp

I saker der NAV kan ha bedt trygdemottakere om å betale tilbake beløp, men som ikke har vært oppe for retten, mener Storvik at det er NAV selv som vil ordne med tilbakebetaling til brukerne.

– Hvis NAV har fattet et vedtak om at en trygdemottaker må betale tilbake, og det ikke har blitt klaget inn for retten, er det i første omgang opp til NAV å betale dette tilbake. Og hvis NAV ikke gjør dette riktig, vil klagesak kunne havne i domstolene.

– Det er klart at når NAV har handlet feil, og erkjenner det, så trenger man ikke å gå igjennom en domstol for å fortelle dem at de må betale tilbake, sier Storvik.

Betalt erstatning

I noen av sakene har trygdemottakere også blitt dømt til å betale skadeserstatning for økonomisk tap til NAV:

Dette har kommet i tillegg til at de måtte betale tilbake det NAV mente de ikke skulle ha fått utbetalt.

– Det høres ut som om det her har blitt fremmet erstatningskrav for NAVs ekstra arbeid med saken. Da mener jeg det går inn i samme kategori, at NAV også skal betale tilbake dette, sier Marius Storvik.

Latt være å reise

En rekke mennesker har også spurt NAV om å reise ut av Norge, men har fått nei:

Her mener erstatningsrett-eksperten at det ikke det er like klart at man vil ha rett på noen form for erstatning.

–Jeg tror at man ikke vil klare å få en erstatning på grunn av det. Det er fordi hovedregelen for oppreisningserstatning, er at det kreves en grad av skyld. Man må dokumentere at NAV ikke bare har opptrådt uaktsomt, men grovt uaktsomt, eller med forsett. Det er lite trolig at disse skyldkravene er oppfylt. Uavhengig av skyld vil de som har sonet i fengsel ha krav på oppreisning for tort og svie. 

Mistet trygdeytelser

Saker der personer har frasagt seg trygdeytelser for å kunne reise til EU/EØS-land:

– Personer som har frasagt seg AAP eller andre ytelser fordi de reiser til utlandet kan nok kreve dette etterbetalt. De kan derfor i ettertid framsette krav om dette, ifølge Storvik.

NAV ALICANTE: For ti år siden åpnet daværende leder for NAV kontroll, Magne Fladby et eget NAV-kontor i den spanske byen Alicante i et område hvor mange nordmenn ferierer og bor. Kontoret ble senere nedlagt. Foto: Fredrik Solstad, VG

– Ta kontakt med NAV

NAV henviser til Riksadvokaten når det kommer til spørsmål om hva man har krav på hvis man er dømt til fengsel, eller til å betale statlige saksomkostninger i rettssaker.

les også

NAV-skandalen: EØS-lov tema minst fem ganger før alarmen gikk

Magne Fladby, leder av NAVs innsatsgruppe på saken, skriver dette til VG om hva de som er rammet har rett på:

– Vår oversikt per i dag viser at ca. 2 400 saker eller personer har fått en tilbakekrevingssak som kan være feil. Framover vil vi også gå nøye gjennom alle andre saker som kan være feil vurdert. Arbeidet med å gjennomgå disse saken har vår høyeste prioritet  nå. Innsatsgruppen har begynt arbeidet og vil se på sakene fortløpende. Vi vil selvsagt også gå nøye gjennom sakene slik at de enkelte kan være trygg på at de får pengene de har krav på. Folk som er berørt kan ta kontakt med NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33.

– Ta kontakt med advokat

Advokat Olav Sylte har jobbet med NAV-saker i rundt 20 år. Han råder folk som kan være rammet av trygde-skandalen til å ta kontakt med advokat for å få avklart om- og hvordan de bør gå videre.

– Ikke vent på at NAV tar kontakt med deg. Og erfaring tilsier at det er vanskelig for mange å oppnå kontakt med riktig person i NAV. Derfor: Det sitter rundt 1000 advokater klare landet rundt for å ta i mot henvendelser. De vil i første omgang raskt og kostnadsfritt kunne avklare om du har krav på tilbakebetaling av ytelser, sletting av gjeld og/eller erstatning, sier Sylte til VG.

Han legger til at det også for mange vil kunne påregnes fri rettshjelp.

– Når vil folk som er rammet kunne påregne erstatning og/eller tilbakebetaling?

– Gjenopptagelse og prosessen før- og etter dette vil nok medføre rundt ett år, antyder Olav Sylte. Når det gjelder tilbakebetaling av ytelser som NAV feilaktig har trukket tilbake, vil prosessen med krav og beregning ta rundt seks måneder, anslår den erfarne advokaten.

ESA følger opp at NAV følger opp

Også EØS-landenes tilsynsorgan ESA retter nå oppmerksomheten mot hvordan norske myndigheter arbeider for å finne fram til dem som er blitt rammet av NAV-skandalen. I tillegg vil ESA ha greie på hvordan disse menneskene skal følges opp.

Det blir også reist spørsmål ved om den norske praksisen kan ha vært feil når det gjelder andre ytelser enn sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger.

Et annet spørsmål er hvor langt tilbake feilen går. Da skandalen ble offentlig kjent, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) at feilen går tilbake til 2012, men ESA vil ha svar på hvorfor Norge eventuelt mener at reglene var annerledes før dette. I kortene ligger en mistanke om at reglene kan ha blitt praktisert feil helt siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder