IVERKSATT GRANSKNING: Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) ba før sommeren om en landsdekkende granskning av om norske fengslers følger regler for den såkalte arbeidsdriften. Foto: Odin Jæger, VG

Fengselsleder: Straffedømte jobbet som avløsere for fengselsansatt

En fengselsansatt skal ha hatt stående 50 privateide sauer på arbeidsplassen. Fengselet anmeldte selv saken, men politiet vil ikke etterforske.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Lederen ved det aktuelle fengselet på Østlandet forteller at de har klaget på avgjørelsen om å unnlate etterforskning.

I etterkant av at sauesaken ble kjent, ba Kriminalomsorgsdirektoratet alle norske fengsler om å gjennomføre en intern granskning av om retningslinjene for fengslenes arbeidsdrift følges. Fengselsregionene skal svare direktoratet i løpet av september.

les også

Gransker hele fengsels-Norge

Kan være straffbart

Fengselslederen forteller at da fengselet ble oppmerksomme på det som foregikk i fengselets gårdsdrift, undersøkte de forholdene og gikk til anmeldelse slik at politiet kunne finne ut av om det var begått straffbare forhold, særlig i form av økonomisk gevinst.

– En av de ansatte ved fengselet hadde et 50-talls dyr som personen selv eide, i fengselets drift. Samtidig hadde den ansatte ti dyr som tilhørte fengselet på sin egen gård. Vi fant raskt ut av at denne sammenblandingen ikke var akseptabel, og at det kunne være brudd på en rekke straffelovsbestemmelser, sier fengselslederen.

les også

Varslingssak: Straffedømte måket snø på hytta til fengselsleder

– Var avløsere

Fengselslederen sier at denne typen drift skal ha pågått over minst tre år.

– Innsatte har også hatt befatning med dyrene, ved at de har vært avløsere. Dette er en tjeneste som man ellers måtte ha betalt for, og det er i strid med hvordan innsattes arbeidskraft skal brukes og det er langt på vei misbruk av tilliten som er gitt de ansatte, sier fengselslederen.

Det oppgis at den ansatte sa opp sin stilling ganske umiddelbart etter at forholdene ble kjent.

– Er dere skuffet over at politiet har henlagt saken?

– Når vi har påklaget påtalemyndighetens henleggelse av saken, ligger det i sakens natur at vi ikke deler påtalemyndighetens vurdering av saken. Det er ingen tvil om at det er krevende å skulle anmelde egen virksomhet og utfordrende for arbeidsmiljøet i fengslet når saken trekker ut. Vi mener likevel at en etterforskning vil kunne klargjøre hva som har funnet sted av ulovlig praksis og at dette veier tyngre, svarer fengselslederen.

les også

Dildovarsel i Trondheim fengsel

– Bør straffeforfølges

Det vises til at Kriminalomsorgen er avhengig av høy etisk standard blant sine tjenestemenn og kvinner, og tillit i samfunnet.

– En etterforskning av de forholdene som er beskrevet i vår opprinnelige anmeldelse, ville kunne avklare straffbare forhold og omfang på dette, samt gjenopprette den tillit som etaten er avhengig av, både internt og eksternt, sier fengselslederen.

– På generelt grunnlag må en kunne si at klare brudd på regler og retningslinjer innen offentlig tjenesteutøvelser bør straffeforfølges der det foreligger en viss alvorlighetsgrad for å opprettholde den alminnelige tillit til statens myndighetsapparat.

– Uheldige forhold

Bergensavisen skrev i oktober 2016 at flere innsatte ved Hustad fengsel i Møre og Romsdal ble satt til å jobbe på gården til en av de ansatte. Dagslønna var 83,50 kroner.

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) ba før sommeren om en landsdekkende granskning av norske fengslers arbeidsdrift.

– Det er vel kjent at det har vært noen saker hvor ansatte har benyttet seg av innsattes arbeidskraft til egne private formål. Det er grunn til å tro at det har funnet sted uheldige forhold som ikke er i samsvar med vårt regelverk, sier konstituert direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie, til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder