LANG KAMP OVER: Politijuristenes leder Sverre Bromander har vært en ihuga tilhenger av en påtaleanalyse. Nå er ønsket innfritt. Foto:Roger Neumann,

Vil ikke lenger godta henleggelser
med kjent gjerningsmann

Politijuristene hilser påtaleanalysen velkommen: Nå skal flere saker oppklares

Henleggelser av straffbare handlinger med kjent gjerningsmann aksepteres ikke lenger. Det har regjeringen bestemt i Politianalysen.

  • Terje Helsingeng
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Nå er det påtalemyndighetens tid til å bli satt under lupen i form av en påtaleanalyse. Det fører til jubel hos landets 800 politijurister som vil oppklare flere saker – og henlegge færre.

Men samtidig vil det bli stilt større krav til juristene:

* Kvaliteten i straffesaksarbeidet skal forbedres.

* Flere saker skal oppklares.

* Anmeldelser skal etterforskes så raskt som mulig.

* Flere saker skal etterforskes ferdig på stedet.

* Bare når det foreligger særlige grunner kan saker med kjent gjerningsmann henlegges på grunn av manglende etterforskningskapasitet.

* Påtalejurister skal bli bedre på samhandling med andre. Det skal innhentes mer spisskompetanse utenfor etaten.

* Avhør skal finne sted innen lovfestede frister.

Og til slutt: Hva kan publikum i fremtiden kreve av politijuristene?

– Det er behov for å se på påtalemyndigheten og hvordan vi kan gjøre den mer effektiv, om de har rett kapasitet og kompetanse, sier Høyres nestleder i justiskomiteen, Anders Werp.

LA GRUNNLAGET: Anders B. Werp, H, var med på å forhandle frem politirfeformen som skal behandles i Stortinget før sommeren. Foto:Robert S. Eik,

Han var en av fire som signerte avtalen som staker ut fremtidens politi hvor det blant annet foreslås å redusere antall politidistrikter fra dagens 27 til 12.

Må endres

– Men nødvendige endringer i påtalemyndigheten kan gjennomføres uavhengig av reformen, mener Werp.

Politireformen er et resultat av den såkalte politianalysen som kom i kjølvannet av Gjørv-kommisjonens knusende kritikk av politiets håndtering av 22. juli-terroren.

– Vi er svært positive til påtaleanalysen. Det er på høy tid å gå gjennom rammene for påtalefunksjonen og straffesaksbehandlingen i Norge, sier leder for Politijuristene, Sverre Bromander.

Han mener arbeidet er viktig. Det vil legge grunnlaget for en langsiktig videreutvikling og styrking av den norske påtalemyndigheten og straffesaksbehandlingen generelt.

Viktig for rettssikkerheten

– Dette er avgjørende for å sikre rettssikkerhet, befolkningens rettsoppfattelse og kriminalitetsbekjempelsen i Norge.

Politijuristene mener det bør være en todelt utredning:

* En del som ser på de reelle rammene for påtalemyndigheten og straffesaksbehandlingen: Hvilke praktiske og ressursmessige rammer for påtalemyndighetens arbeid som er nødvendig for å sikre høy oppklaringsprosent, få henleggelser, god etterforskningsledelse og rask saksbehandling av høy kvalitet.

– Dette går særlig ut over dem som utsettes for kriminalitet og de fornærmede, men også gjerningsmennene, som enten ikke får hjelp til å stoppe sin kriminelle løpebane eller må vente lenge på soning, sier Bromander.

Foreslår to utredninger

* Del to bør det være en utredning som ser på de prinsipielle rammene for påtalemyndigheten som er et grunnleggende element i rettsstaten.

– Påtalemyndigheten er en av rettens tjenere, og er utledet fra domstolen. Vi må være uavhengig og ha gjennomslagskraft. Vi spør også: Hva er de prinsipielle rammene for påtalemyndighetens arbeid?

– Når tror du analysen kan være klar?

– Ideelt sett bør delutredningen om de reelle rammene være på plass kort tid etter at de nye politidistriktene skal være på plass.

Delutredningen om de prinsipielle rammene kan man ta seg noe bedre tid til, selv om heller ikke dette arbeidet bør vente altfor lenge. Men samtidig ser vi jo at Politianalysen delvis er preget av at utvalget fikk altfor kort tid på seg. Det vil derfor være veldig uheldig om en påtaleanalyse ble preget av hastverksarbeid, mener Sverre Bromander.

– Viktig med analysen

JUSTISMINISTER: Anders Anundsen mener det er nødvendig med en påtaleanalyse. Foto:Lars Joakim Skarvøy,

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen mener det er avgjørende å få en skikkelig gjennomgang av hvordan påtalemyndigheten i fremtiden bedre skal bli stand til å løse sine oppgaver.

– Her har vi nok et potensial. Antall restansesaker er for høyt og varierer for mye fra distrikt til distrikt, selv om vi nå er på bedringens vei. Men en analyse som denne vil også handle om mer enn bare penger hvis vi skal lykkes.

Anundsen håper arbeidet med en påtaleanalyse kan bli iverksatt så snart som mulig etter at Stortinget trolig til våren har ferdigbehandlet proposisjonen om politireformen.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder