INTERN STRID: Pasientgruppen transseksuelle er blant dem som risikerer å få utsatt utredningen og behandlingen noe som følge av problemer på en avdeling på Rikshopsitalet, som er den eneste i Norge som kan gi dem kjønnskorrigerende behandling.

INTERN STRID: Pasientgruppen transseksuelle er blant dem som risikerer å få utsatt utredningen og behandlingen noe som følge av problemer på en avdeling på Rikshopsitalet, som er den eneste i Norge som kan gi dem kjønnskorrigerende behandling. Foto: Terje Pedersen NTB scanpix

Slår alarm om arbeidsmiljøet på Rikshospitalet-avdeling

I flere år har de tillitsvalgte ropt varsko om arbeidsmiljøet på Psykosomatisk avdeling på Rikshospitalet. De mener det går utover behandlingen av pasientene.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

VG får opplyst at sykehusledelsen gjentatte ganger siden 2014 er blitt varslet om det flere mener er en situasjon som medfører fare for pasientsikkerheten.

Situasjonen på avdelingen skal ha ført til at mange av de ansatte har sluttet eller sykemeldt seg. Dette skal igjen ha ført til en utradering av kompetansenivået.

Like før jul i fjor sendte de tillitsvalgte derfor et brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. De tillitsvalgte mener at det i løpet av denne tiden ikke er foretatt seg nok for å bedre situasjonen, og at situasjonen medfører en fare for pasientsikkerheten.

Vet du noe om denne saken? Kontakt VGs journalist her.

På den aktuelle avdelingen gis det psykosomatisk utredning av tilstander som man ikke har klart å behandle ellers i helsevesenet. De har også ansvar for å bistå med psykiatrisk konsultasjon hos pasienter som ligger på andre avdelinger på Rikshospitalet. I tillegg driver de med nevrokognitiv utredning av pasienter og diagnostisering og behandling av transseksuelle barn og voksne.

Dette er det eneste stedet i Norge hvor transpersoner kan få helsehjelp til å skifte kjønn ved hjelp av hormoner og kirurgi. Det jobber i alt 18 personer på avdelingen.

VG+ (krever innlogging): Født i feil kropp

Ba om tilsyn

VG har fått innsyn de skriftlige varslene som er sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus i 2016 og 2017.

I det første varselet fra desember 2016 vises det til «kritikkverdige forhold» som kunne føre til at de ansatte ikke lengre kunne overholde sine lovpålagte plikter. Det vises videre til en rekke møter om «et dårlig arbeidsmiljø» og hevdes at det er en rekrutteringssvikt som til syvende og sist rammer pasientene.

Til sist ber de tillitsvalgte fylkesmannen føre tilsyn ved avdelingen.

I slutten av mars sendte de tillitsvalgte på nytt et varsel om uforsvarlighet på avdelingen. Da ble situasjonen beskrevet som forverret og det ble nok en gang bedt om et snarlig tilsyn på avdelingen.

– Det er en veldig alvorlig situasjon fordi hele avdelingens fagmiljø har brutt sammen. Det er alvorlige arbeidsmiljøproblemer som gjør at en stor andel av de ansatte sykemeldes eller slutter. Det er ikke folk på plass til å løse de oppgavene avdelingen skal gjøre. Vi har aldri opplevd noe lignende, sier overlege og varaforetakstillitsvalgt for Legeforeningen ved Oslo universitetssykehus, Christian Grimsgaard, til VG.

VG-spesial fra 2013: Ingentransland

– Aldri opplevd noe lignende

Tidligere i 2016 hadde en av de tillitsvalgte sendt en e-post til sykehusledelsen. Der ble det beskrevet en situasjon med mange oppsigelser og sykemeldinger, slik at det nå var få erfarne ansatte igjen på avdelingen. «Etter det vi kjenner til foregår driften nå på en slik måte at det er betydelig forhøyet risiko for alvorlig behandlingssvikt», lyder varselet.

Overlege og varaforetaktstillitsvalgt Grimsgaard mener det må tas grep for å sikre at pasientene får den behandlingen de skal.

Den tillitsvalgte overlegen Christian Grimsgaard frykter for pasientsikkerheten på Rikshospitalet-avdelingen. Her er han under legestreiken i 2016. Foto: Heiko Junge NTB scanpix

– Vi har et betydelig svekket behandlingstilbud til denne pasientgruppen, sier Grimsgaard.

Også tillitsvalgte Aasmund Bredeli fra Den norske legeforeningen og Birgit Aanderaa, som er foretakstillitsvalgt for Norsk Psykologforening ved OUS sier seg enig i beskrivelsen av situasjonen på avdelingen.

– Jeg er fortsatt veldig bekymret for situasjonen og for hvordan fagfeltet er ivaretatt, sier Aanderaa til VG.

Sykehuset: Det blir noen forsinkelser

Fungerende leder for Psykosomatisk avdeling, Line Benedicte Nyborg, bekrefter at det har vært mye utbytting av ansatte som følge av sykefravær og oppsigelser. Hun ønsker imidlertid ikke å opplyse hvor mange som har sagt opp og sykemeldt seg. Hun ønsker heller ikke kommentere påstanden om at fagmiljøet på avdelingen har brutt sammen.

– Det stemmer at det har vært en høy turn-over og at det er et høyere sykefravær på denne avdelingen sammenlignet med resten av sykehuset, sier hun til VG.

Hun bekrefter at det har vært varslet om problemer i avdelingen i mange år, men at sykehuset har vurdert driften som forsvarlig.

– Bildet er svært sammensatt, det er ikke én konflikt som er grunnen til dette. Avdelingen har i mange år strevet med et utfordrende arbeidsmiljø. Det har gjennom disse årene vært satt inn tiltak for å bedre arbeidsmiljøet hvor HMS- og BHT-avdelingene (bedriftshelsetjenesten journ. anm) har vært involvert, uten at man har oppnådd ønsket resultat.

VG+ (krever innlogging): Luca er transperson – ble sparket ned på gaten

Hun sier at bemanningssituasjonen fører til forsinkelser i utredningen og behandlingen til enkelte pasienter, men ønsker ikke å spesifisere hvor lange forsinkelsene er.

– Det er ingen fristbrudd i inneværende år, men det er noe lengre ventetid for enkelte pasienter.

Det er nå satt i gang en omorganisering som et svar på tilbakemeldingene fra de ansatte og tillitsvalgte.

– Sykehuset ønsker å integrere de enkelte arbeidsområdene i forskjellige klinikker for å sikre en enda bedre pasientbehandling og et godt arbeidsmiljø for de ansatte i fremtiden.

– Bekymringsfullt

Så langt har ikke Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomført noe tilsyn basert på varslene. De har i stedet bedt ledelsen gjøre rede for ventelister, nye henvisninger, fristbrudd og avdelingens kompetanse og bemanning. Dette skal tas opp på et møte i midten av mai.

– Det jeg leser av disse varslene, er at de tillitsvalgte på bakgrunn av de ansattes tilbakemeldinger er bekymret for forsvarligheten i driften. Vi tar det absolutt på alvor, men vi må begynne et sted og det er ved en kartlegging, sier fylkeslege i Oslo og Akershus, Jan Petter Odden, til VG.

– Hvordan er din forståelse av situasjonen på psykosomatisk avdeling?

– Jeg har ikke lyst til å forhåndskonkludere, men hvis det er som skissert fra de tillitsvalgte, er det bekymringsfullt. Men vi har ikke trukket den konklusjonen ennå. Vi ber om en redegjørelse.

I sin egen årsrapport friskmelder imidlertid ledelsen for Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme behandlingssituasjonen. Der skriver de «vi har innfridd kravene om å yte helsehjelp til alle pasientene med behov for den aktuelle høyspesialiserte behandlingen. Vi har overholdt alle lovpålagte frister i 2016.» I 2015 kom ledelsen til den sammen konklusjonen i årsrapporten.

– I 2015 og 2016 er det ingen fristbrudd, men i slutten av 2016 har det vært noen utsettelser av enkelte pasienter, sier Nyborg.

Flere nyheter fra Rikshospitalet:

Tre leger sluttet etter konflikt

Meldte ikke donordødsfallet til politiet

Sprengt kapasitet på nyfødtavdelingen i 2014

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder