GRANSKES: Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil undersøke praksisen hvor Den katolske kirke får hjelp fra psykiatere til å vurdere personers psykiske helse i forkant av en eventuell eksorsisme. VG møtte en av dem på biskop Bernt Eidsvigs kontor tidligere i vår. På grunn av krav om anonymitet er kun hendene hans avbildet. Foto: Line Møller VG

Fylkesmannen vil granske eksorsisme-psykiaterne

Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil granske psykiaterne som hjelper Den katolske kirke i utredninger av personer som ønsker eksorsisme.

Det avgjorde Fylkesmannen i dag.

– Vi mener at dette reiser et såpass viktig prinsipielt helserettsspørsmål at det må tas stilling til dette på nasjonalt nivå av Statens Helsetilsyn, sier Gaute Skirbekk, seksjonssjef i helseavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, til VG.

Overlegen som på lørdag fortalte at han utreder personer for eventuell psykiske lidelser før de eventuelt gjennomgår en eksorsisme, stiller seg positiv til Fylkesmannens gransking:

– Jeg synes det er bra at Fylkesmannen vil se på dette. De skal selvsagt få all informasjon de ønsker, sier han til VG.

I helgen gikk ledende helsepolitikere ut og ba om at det ble foretatt et tilsyn av praksisen. Nå følger altså fylkesmannen politikernes krav.

MÅ VURDERES PÅ NASJONALT NIVÅ: Fylkeslegen vil be Den katolske kirke om navnene på psykiaterne for å få utredet sakens faktiske forhold, forteller Gaute Skirbekk, seksjonssjef i helseavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Foto: FMOA

– Ut fra VGs dekning av saken forstår vi det slik at Den katolske kirke praktiserer eksorsisme på personer som ønsker dette. Videre forstår vi at enkelte psykiatere, som er kjent med dette, i forståelse med Den katolske kirke utreder en persons psykiske helse og at en slik utredning – på en eller annen måte – inngår i den beslutningsprosessen som munner ut i at en person tilbys, eller ikke tilbys, eksorsisme, sier han videre.

Det er dette Fylkesmannen nå ønsker å se nærmere på. Det er de som foretar det praktiske tilsynet på vegne av Helsetilsynet.

Ønsker navnene på psykiaterne

Skirbekk forteller at de snarlig vil kontakte Den katolske kirke for å be om navnene på psykiaterne som kirken har brukt som utredere av personer som ønsker eksorsisme. Helsepolitikere og eksperter har vært kritiske til praksisen, mens andre mener at overlegen kan ha medvirket til å avverge skadelige situasjoner.

– Vi ønsker å snakke med dem for å høre hvordan denne praksisen foregår, omfanget og hvordan det skjer. Vår oppgave som lokal tilsynsenhet er å utrede sakens faktiske forhold nærmere, slik at saken snarest mulig kan oversendes Helsetilsynet for vurdering av det prinsipielle rettsspørsmålet, sier Skirbekk, og fortsetter:

– Spørsmålet som må avklares er følgende: Hvis en psykiater foretar utredninger som inngår i en slik sammenheng, viser han eller hun en adferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til psykiatere som yrkesgruppe?

Les serien «Kampen mot Satan» (VG+), del 1: Eksorsisten Lars Messerschmidt.

Helsepersonellovens paragraf 56 sier at advarsel kan gis til helsepersonell som gjennom sin adferd svekker tilliten til yrkesgruppen. En advarsel er Helsetilsynets mildeste form for reaksjon mot helsepersonell. I fjor fikk 99 leger advarsel av Helsetilsynet.

– Tillit er viktig for at folk skal benytte helsetjenestene, og ikke være redde for å be om hjelp, forklarer Skirbekk.

Advarer mot bombastiske utsagn

Det er biskop Bernt Eidsvig i Den katolske som har bedt psykiaterne om sakkyndig støtte i forkant av eventuell eksorsisme. Han ber myndigheter og politikere forholde seg til fakta.

– Jeg er usikker på hva fylkeslegen vet om eksorsisme. Derfor vil jeg advare mot overilede og bombastiske utsagn. Jeg håper de ikke forveksler karikaturer med virkeligheten. Jeg går gjerne gjennom eksorsismeritualet sammen med tilsynet og eventuelle helsepolitiske talspersoner, sier han til VG.

ADVARER: – Jeg håper de ikke forveksler karikaturer med virkeligheten, sier biskop Bernt Eidsvig om kritikken mot overlegen som hjelper ham med utredninger i forkant av eksorsisme. Han ønsker gjerne å gjennomgå ritualet sammen med Fylkesmannens granskere. Foto: Line Møller VG

Han mener at hjelpen som kirken får fra psykiaterne er positiv.

– Det eneste psykiateren gjør er å vurdere om det er en psykiatrisk diagnose. Hvis det er det, anbefaler han psykiatrisk behandling. Hvis det ikke er det, overlater han til personen å avgjøre selv hva han vil gjøre i forhold til kirken.

– Ikke anerkjent behandlingsmetode

Ifølge Gaute Skirbekk har Fylkesmannen aldri hatt en liknende sak til vurdering tidligere.

Les serien «Kampen mot Satan» (VG+): VG på eksorsisme-kurs

– Hvis man tenker seg at eksorsisme er en religiøs aktivitet, har vi ikke saker som likner. Vi har heller ikke sett klager på helsepersonell fra personer som kan ha vært involvert i eksorsisme.

– Hva er det mest problematiske: selve eksorsismen eller overlegens helsesjekk av personer som ønsker eksorsisme?

– Vår oppgave er å se på det helserettslige spørsmålet. Eksorsisme er meg bekjent ingen anerkjent metode for å behandle psykisk lidelse. Hvorvidt eksorsisme kan defineres som religiøs aktivitet er utenfor vårt mandat som tilsynsmyndighet i forhold til helse- og omsorgstjenesten å se på, sier Skirbekk.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder