Nordland fylke

(VG Nett) Her er transportbevilgningene for Nordland.

ARTIKKELEN ER OVER TI ÅR GAMMEL

Veg

E6 gjennom fylket er en viktig forbindelse mellom Sør- og Nord-Norge, samtidig som den binder sammen naboregioner. For perioden 2010-2019 legger regjeringen særlig vekt på å utbedre flaskehalser og målrettet innsats mot ulykkesstrekninger. Det vil også bli lagt vekt på å få til en større sammenhengende vegstandard.

I perioden 2010-2013 legges det opp til å fullføre utbedringen av E6 i Nordland ved at det foreslås statlige midler til strekningen Brenna - Brattås - Lien i Grane kommune. Lokalt arbeides det med et opplegg for delvis bompengefinansiering av den videre utbyggingen av E6 på Helgeland. Framdriften av dette prosjektet vil derfor være avhengig av en lokal tilslutning til et slikt opplegg. Prosjektet har et foreløpig kostnadsoverslag på om lag 700 millioner kroner, og det omfatter dels utbedring og dels ombygging av E6 på en om lag 29 kilometer lang strekning. Det er knyttet usikkerhet til valg av løsning på deler av strekningen. På grunn av manglende planavklaringer er det derfor også usikkerhet når det gjelder kostnadsoverslaget. Dersom det ikke blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av E6-utbyggingen på Helgeland, fullføres prosjektet E6 Brenna - Brattås - Lien med statlige midler i perioden 2013-2019.

Det er lagt til grunn at utbyggingen av riksveg 80 mellom Fauske videreføres ved at det blir tilslutning til den planlagte Vegpakke Salten fase, 2. Det er ønskelig at rassikringsprosjektet Løding - Vikan blir gjennomført så raskt som mulig. Dette prosjektet vil blant annet erstatte den midlertidige brua som ble åpnet for trafikk i år, gjennom bygging av ny bru over Hopsfjorden. I tillegg vil prosjektet fjerne den rasutsatte vegstrekningen Hophamran.

E6-strekningen Kråkmofjellet har dårlig standard, med sterk stigning i kombinasjon med skarp kurve. Det er tidligere forutsatt en mindre omfattende omlegging av vegen. Det vurderes nå som mer aktuelt med en større ombygging, med et foreløpig kostnadsoverslag på 200 millioner kroner. Det foreligger ikke formelle planer for prosjektet, og det er derfor knyttet stor usikkerhet til kostnadsoverslaget.

Prosjektet E6 Bru over Rombaken skal gjennomføres i løpet av årene 2010-2013. Prosjektet har et foreløpig kostnadsoverslag på 450 millioner kroner, og omfatter bygging av ny bru over Rombaken og bygging av tilstøtende veger. I prosjektet inngår også bygging av tunnel på eksisterende veg for å fjerne rasfaren på strekningen mellom Tældal og Leirvik. Prosjektet vil føre til en innkortning på 18 kilometer, og reisetiden mellom Narvik og Bjerkvik og Harstad/Narvik lufthavn blir redusert med 20 minutter. I tillegg fjernes rasfarlige og ulykkesutsatte strekninger.

For prosjektet E6 Narvik sentrum kan det være aktuelt med anleggsstart i perioden 2010-2013 dersom dette prosjektet kan finansieres fullt ut ved bompenger. Narvik kommune har fattet prinsippvedtak om å gå videre med et opplegg for bompengefinansiering av prosjektet. Prosjektet omfatter bygging av tunnel for gjennomgangstrafikken, og utbyggingen vil bidra til å bedre miljø- og trafikkforholdene i Narvik sentrum.

Det er lagt til grunn en ramme på i alt 1 270 millioner kroner til tiltak innenfor ulike programområder på E6 Fauske - Nordkjosbotn, med tilknytninger. Av dette er 410 millioner kroner satt av i første fireårsperiode. Innenfor denne rammen prioriteres mindre utbedringer, særlig tunnelsikring og tiltak for å ta igjen forfall. I tillegg prioriteres trafikksikkerhetstiltak og bygging av gang- og sykkelveger.

I siste seksårsperiode er det aktuelt å prioritere statlige midler til følgende større prosjekter:

¿ Utbedring av E6 Mo - Bolna, som i dag har dårlig standard og bæreevne. Dersom det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av E6-utbyggingen på Helgeland, vil det være mulig å framskynde utbedringen.

¿ Utbedring av E6 Sørelva - Borkamo.

¿ Bygging av ny veg, medregnet tunnel på E6-strekningen Sommerseth - Ulvsvåg.

¿ Oppstart av arbeid med å utbedre strekningen E10 Tjeldsund bru - Gullesfjordbotn

For perioden 2010-2019 prioriteres omfattende rassikringstiltak på E10 i Flakstad og Moskenes kommuner, i Vest-Lofoten. Arbeidene er en videreføring av allerede gjennomførte tiltak med bygging av tunnel i Fjøsdalen. Arbeidene med rassikring av E10 i Vest-Lofoten forutsettes videreført i perioden 2014-2019.

Den foreslåtte innsatsen i Nordland, Troms og Finnmark vil føre til at 50 kilometer riksveg får gul midtstripe.

Jernbane

Regjeringen har i inneværende NTP-periode prioritert utbygging av fjernstyringsanlegg og bygging av kryssingsspor på Nordlandsbanen, for å øke kapasiteten, redusere kjøretiden og bedre regulariteten. Regjeringen foreslår å forsterke innsatsen for å utvikle Nordlandsbanen som en attraktiv godsbane.

Det foreslås også å gjennomføre kapasitetsøkende tiltak og vurdere stasjonstiltak som åpner for en videre utvikling av Salten-pendelen mellom Bodø og Fauske.

For godstrafikken vil det bli bygget ut økt kryssingssporkapasitet for å kunne trafikkere med 600 meter lange tog. Målet er å legge til rette for en kapasitet som gjør det mulig å doble godsmengden på Nordlandsbanen i planperioden.

På Ofotbanen legges det opp til fornyelse av skinner, sviller og ballast. Sammen med fornyelse av snøoverbygg er dette de største vedlikeholds- og fornyelsesoppgavene. Forlengelse av kryssingsspor, ved Straumsnes, vil bli gjennomført i perioden 2010-2013 gjennom en forskotteringsavtale med LKAB. Kapasitetsøkning i containerterminalen i Narvik gjennomføres i perioden 2014-2019. Noen plattformer vil bli forlenget, og i tillegg er det aktuelt å gjennomføre enkelte rassikringstiltak.

Forslag til nye jernbaneløsninger i Nord-Norge må sees i sammenheng med dagens infrastruktur og planer for framtidige infrastruktursatsinger, også i nordlige deler av Sverige og Finland. Det vil blant annet være viktig å analysere om trafikkgrunnlaget tilsier nærmere vurdering av noen av jernbaneprosjektene. Samferdselsdepartementet mener der derfor er hensiktsmessig å vurdere jernbaneforbindelser for godstransport i en større utredning av utvikling av transportsystemet i nordområdene.

Kilde:Nasjonal transportplan

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder