SURROhATIMOTSTANDER: Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet kommer med sterk kritikk av regjeringens forslag. FOTO: Trond Solberg, VG (Arkivfoto)

Sammenligner surrogati med menneskehandel

Surrogati må straffes på lik linje med menneskehandel, mener Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Artikkelen er over syv år gammel

Regjeringens forslag om å lempe betydelig på straffansvaret ved bruk av surrogati møter nå kritikk fra flere hold. Blir regjeringens forslag vedtatt slik det er formulert nå, kan ikke privatpersoner som benytter seg av surrogati i Norge eller i utlandet kunne straffes. Det er ikke ønskelig og har heller aldri vært hensikten, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

BAKGRUNN: SV-Inga Marte gir ett års surrogati-«amnesti»

Bufdir er svært kritisk til forslaget, og trekker paralleller mellom bruk av surrogati og menneskehandel. «Likhetene mellom surrogati og handlinger ... som defineres som menneskehandel, eksempelvis prostitusjon, fjerning av organer, tvangsarbeid og tvangstjenester ... tilsier også at privatpersoner bør kunne straffes for medvirkning», skriver direktør Mari Trommald i direktoratets høringsuttalelse.

Bufdir er departementets øverste faglige rådgivningsorgan og skal være en faglig premissleverandør for politikken regjeringen fører.

Vil ha forbud

Trommald savner dessuten «en bredere drøfting av straffansvaret ut fra et barnerettighetsperspektiv». Hun viser til at barn som blir båret fram av surrogatmor, risikerer å bli fratatt retten til å kjenne til sitt opphav og en «reell risiko» for at barn settes til verden til foreldreløshet av surrogatmødre.

Snarere enn å svekke straffebestemmelsen ved å unnta privat personer som «søker eller benytter seg av tilbud som ikke er tillatt», ønsker direktoratet å tydeliggjøre straffansvaret som ligger i loven i dag. Direktoratet vil ha inn en ny formulering hvor forbudet mot surrogati kommer klart fram og at «assistert befruktning og all form for medvirkning til slik assistert befruktning, er straffbart for enhver, også for privatpersoner».

KRONIKK: Hva med et unnskyld?

Straffansvaret må gjelde uansett om surrogatiet skjer i Norge eller i utlandet, mener direktoratet.

Ikke reelt uten straff

Flere høringsinstanser har lignende syn på lovforslaget. Kirkerådet frykter at fritak for straffansvar kan undergrave bioteknologiloven.

«Poenget med et straffansvar i denne sammenhengen, er ikke først og fremst hvor mange rettssaker med fellende dom man kan oppnå, men det faktum at en paragraf med et straffansvar har en holdningsskapende effekt», skriver biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin bispedømme.

Flertallet av høringsuttalelsene som hadde kommet inn innen fristen gikk ut tirsdag denne uka, er imidlertid støttende eller har «ingen merknader» til forslaget, som departementet kaller en presisering av loven. Straffebestemmelsen er i all hovedsak ment å omfatte helsepersonell som hjelper folk med å skaffe seg barn ved hjelp av surrogatmor.

Ber regjeringen vente

Men regjeringen har ikke vært grundig nok i arbeidet med å endre bestemmelsene om straff i bioteknologiloven, mener den regjeringsoppnevnte Bioteknologinemnda.

Derfor må departementet vente med saken til en evaluering av hele loven er ferdig om noen måneder. «Bioteknologinemnda mener at det fremdeles skal være en straffebestemmelse i bioteknologiloven. Nemnda mener at straffebestemmelsen ikke bør begrenses til helsepersonell, og at privatpersoner ikke bør unntas i sin helhet», skriver leder Lars Ødegård.

Nemnda frykter at forslaget skal undergrave «viktige deler» av loven - som forbudet mot ulovlige genetiske undersøkelser av befruktede egg - og at regjeringen ikke har begrunnet unntakene fra straffebestemmelsen tilstrekkelig.

Les også

 1. India stopper baby-eksport til Norge

  (VG Nett) Nye surrogat-regler i India har bråstoppet norske pars mulighet til å gjennomføre lovlig surrogati i landet.
 2. SV-Inga Marte gir ett års surrogati-«amnesti»

  (VG Nett) Regjeringen foreslår en midlertidig lov som gjør det enkelt for norske par å hente surrogatbarn i utlandet.
 3. Hevder surrogati-legalisering vil føre til «barneavl»

  Oslo (NTB): Dersom Norge tillater surrogati, kan det føre til import av kvinner og «barneavl» for rike nordmenn, mener…
 4. Geir Kvarme og samboeren slettes som foreldre

  Etter flere års kamp slettes Geir Kvarme og samboeren som foreldre for sine surrogatbarn.
 5. Kronikk: Hva med et unnskyld?

  Det er mer enn halvannet år siden regjeringen med SV som fagstatsråd fikk panikk over den økende bruken av surrogati i…

Mer om

 1. Surrogati

Flere artikler

 1. Øystein Mæland slipper surrogati-straff

 2. Faremo: Ikke inhabil om surrogati

 3. Kan ikke straffe surrogati

 4. Pluss content

  Kronikk: Mette-Marits verdivalg

 5. Kronikk: Mette-Marits verdivalg

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder