KRITIKK: Utenriksminister Børge Brende mener regelverket er godt nok, men ikke etterlevelsen. Foto: Jon Olav Nesvold NTB scanpix

UD om egen bruk av bistandspenger: «Gjennomgående svakheter»

Utenriksdepartementet har gjennomført en stikkprøvekontroll av 13 bistandsavtaler. Hovedfunnene beskrives blant annet som «dårlig» og med «gjennomgående svakheter».

 • Erlend Ofte Arntsen
 • Shazia Majid

Artikkelen er over tre år gammel

Det var i desember i fjor at utenriksminister Børge Brende beordret Sentral kontrollenhet i eget departement til å gjøre to granskninger:

• En stikkprøvekontroll av såkalte tilskuddsavtaler, hvor mottakeren får bistandspenger uten å måtte konkurrere i en anbudsprosess.

• En gjennomgang av UDs syvårige samarbeid med International Law and Policy Institute AS (ILPI) fra 2009 til 2016, som resulterte i overføringer på til sammen 193 millioner kroner, ifølge rapporten.

Hareide om bistandsrapporten: – Skremmende

– Slik jeg oppfatter rapporten er det snakk om omfattende praksisbrudd eller dårlig praksis. Da er det grunn til å tro at man vi finne flere brudd hvis man undersøker dette grundigere, sier professor Rune Jansen Hagen ved Universitetet i Bergen til VG.

Begge granskningene kommer som et resultat av VGs avsløringer rundt UDs tildelinger til konsulentselskapet ILPI.

– Etter at gjennomgangene nå er sluttført er min foreløpige vurdering at det interne regelverket og de sentrale lovverk som regulerer tilskuddsforvaltningen, er tilstrekkelige. Utfordringene er snarere knyttet til etterlevelse og praktisering av eksisterende internt regelverk, samt dokumentasjon av at de nødvendige vurderinger av regelverk er gjennomført, skriver Brende i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

Inngikk avtaler på feil grunnlag

Stikkprøvekontroll-rapporten, som ble offentliggjort sammen med ILPI-rapporten i dag, slår blant annet fast at:

• I to tilfeller var søkeren ikke søknadsberettiget under den aktuelle ordningen.

• Habilitetsvurderinger er ikke rutinemessig gjennomført.

• Budsjettvurderingene fremstår som gjennomgående svak. Dette gjelder både i henhold til vurdering av timepriser, tidsbruk og dekning av indirekte kostnader.

• Det finnes gjennomgående svakheter knyttet til vurdering av regelverk for offentlige anskaffelser og reglene for offentlig støtte forut for avtaleinngåelsen.

• Det er ofte dårlig sammenheng mellom de vurderinger som er dokumentert i beslutningsdokumentet og innholdet i den signerte avtalen.

• Det er avdekket gjennomgående svakheter knyttet til oppfølging av avtaler. Dette gjelder særlig kontroll og vurdering av rapporter som tilskuddsmottaker sender inn.

• Samtlige avtaler som er omfattet av denne rapporten ble inngått som tilskuddsavtaler. Fire av avtalene inneholder imidlertid momenter som kan tale for at avtalene burde vært inngått i henhold til anskaffelsesreglene.

• Relevante saksdokumenter og vurderinger blir ikke dokumentert og arkivert i tilstrekkelig grad og på systematisk måte.

Samtidig påpeker rapporten at prosjekt- og risikovurderinger har vært «relativt grundige» og at det ikke er funnet konkrete brudd på EØS-regelverket.

Rapportens konklusjon er på to setninger. Den første forteller at gjennomgangen har vist at lover og regler er tilstrekkelige.

Den andre forteller at «gjennomgangen avdekker imidlertid utfordringer som gjelder etterlevelse av regelverket.»

– Betydelig overskudd

Etter at VG reiste spørsmål om en tilskuddsavtale mellom UD og ILPI på 24 millioner kroner i oktober, beordret Brende samme dag en granskning av avtalen.

Denne ble offentliggjort i desember og konkluderte med at ILPI aldri burde ha fått tilskuddet som et aksjeselskap, hvorpå Brende ba om enda en rapport, denne gang om hele det syvårige samarbeidet med konsulenselskapet ILPI.

Det er denne som er offentligjort i dag.

«Gjennomgangen viser at samarbeidet med ILPI i perioden 2009-2016 hadde flere trekk som til sammen gjør samarbeidet spesielt. Gjennomgangen har ikke funnet dokumentasjon som viser at en fra utenrikstjenestens side vurderte spørsmål av overordnet karakter, for eksempel ILPIs dobbeltrolle som tilskuddsmottaker og leverandør av faglige tjenester eller knyttet til kostandseffektivitet,» står det i rapporten.

Videre skriver UDs husgranskere at de har avdekket «stikkprøver indikerer at ILPI kan ha hatt et betydelig overskudd fra tilskuddsprosjektene. Verken i forbindelse med søknad, utbetalinger eller regnskapsrapportering ble det stilt spørsmål om dette fra utenrikstjenestens side.»

– Brukt tilskudd til å finansiere anskaffelser

I en liste over konklusjoner skriver UD at de ikke har grunn til å tro at det har skjedd brudd på habilitetsbestemmelser. De mener derimot at ILPI i to tilfeller har mottatt tilskudd de ikke var kvalifisert til.

UD har i tillegg hatt «liten bevissthet» om skillet mellom tilskuddsmidler og rene driftsmidler. Departementet har «i flere tilfeller brukt tilskudd til å finansiere anskaffelser til eget bruk, i strid med ordningsregelverk og de forutsetningene som lå til grunn for bevilgningen.»

Av de 193,6 millionene som er overført til ILPI på syv år, kommer 68 prosent fra tilskuddsposter, altså 131 millioner.

Njål Høstmælingen, en av tre som var med å starte ILPI, har sendt VG en uttalelse.

– Gjennomgangen omhandler departementets saksbehandling. Rapportene viser at det ikke er funnet noe som indikerer at det foreligger lovbrudd eller brudd på habilitetsbestemmelser, men at det har foreligget flere svakheter i departementets forvaltning av tilskudd og anskaffelser, står det i uttalelsen fra ILPI, som nå er under avvikling.

Les også

 1. UDs granskere: ILPI skulle ikke fått milliontilskudd

  Sentral kontrollenhet i UD er ferdige med å undersøke pengene konsulentselskapet ILPI fikk – som fikk Børge Brende til…
 2. VG gransker: UD stoppet nye tilskudd til privat selskap i 2015 – inngikk samtidig flere ILPI-avtaler

  Mens Syslab International AS i fjor ble møtt med regler som hindret tilskudd til private selskaper, fortsatte UD…
 3. Bistandskonsulentene: UD sendte private konsulenter verden rundt på offisielle oppdrag

  Her står ILPI-eier Gro Nystuen, skulder til skulder med tidligere utviklingsminister Heikki Holmås, som Norges…
 4. Opprettet datterselskap for å søke offentlige midler: ILPI solgte tjenester for 13 millioner til eget non-profit selskap

  Konsulentselskapet ILPI etablerte et underselskap for å kunne søke om offentlige midler beskyttet mot privat utbytte.
 5. Bistandskonsulentene: – Et åpenbart sugerør dypt ned i statskassen

  Konsulentselskapet ILPI lever av bistandspenger fra UD og Norad. – Et åpenbart sugerør dypt ned i statskassen, mener…

Mer om

 1. Utenriksdepartementet (UD)
 2. ILPI
 3. Børge Brende
 4. Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Flere artikler

 1. UD om egen bruk av bistandspenger: «Gjennomgående svakheter»

 2. Hareide om bistandsrapport: – Skremmende

 3. Departementer tildelte millionkontrakt uten konkurranse

 4. Knusende kritikk av Nærings- og fiskeridepartementet: «Har regler, men følger dem ikke»

 5. Regjeringstopper i brevkrangel om beredskapssenter

Fra andre aviser

 1. UD: – Forvaltning av bistandspenger har «gjennomgående svakheter»

  Bergens Tidende
 2. Kristiansand-meglere får 200.000 kroner i bot

  Fædrelandsvennen
 3. Nav forklarer trygdeskandalen med manglende kompetanse, dårlig kommunikasjon og svak kapasitet

  Aftenposten
 4. Brudd på anskaffelsesregler og uryddige ansettelser i Oslo kommune

  Aftenposten
 5. – Oljedirektoratet feilinformerte om dårlig datasikkerhet

  Bergens Tidende
 6. Aftenposten mener: Oppsiktsvekkende mangel på kontroll i Boligbygg

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder