KREVER HANDLING: Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm mener det er på høy tid at kvinner får like verdige soningsforhold som menn. Foto: Marius Knutsen , VG

Likestillingsombudet bekymret for kvinners soningsforhold

– Vi må bare fastslå at det er veldig utrygt for kvinner

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm mener norske fengsler er utrygge for kvinnelige innsatte. Nå vil hun gå kvinners soningsforhold i sømmene.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Dette er et stort problem som det er for lite fokus på. Det er helt klart at seksuell trakassering mot kvinner i norske fengsler ikke er en sjeldenhet, det er noe vår erfaring og tilbakemeldinger kan tyde på, sier likestillingsombud Hanne Bjurstrøm til VG.

VG skrev i forrige uke at fire av ti kvinnelige innsatte i norske fengsler soner sammen med menn, og at flere av disse opplever å bli utsatt for seksuell trakassering bak murene.

Les også: Linda (40): – De maste om sex jevnlig

Ombudet har de siste årene mottatt flere henvendelser som dreier seg om kvinners soningsforhold i norske fengsler. Flesteparten dreier seg om at kvinnelige innsatte ikke gis like muligheter for blant annet mulighet til bruk av fellesarealer, tilgang på rusbehandling og at de blir låst inn større deler av døgnet enn menn.

– Men det er liten tvil om at norske fengsler er preget av et mannsmiljø, og mange av de negative sidene ved den mannlig kulturen har nok ganske fritt spillerom i fengsler. Vi må bare fastslå at det er veldig utrygt for kvinner. Da er det viktig at bemanningen er til stede for å skape trygghet, mener likestillingsombudet.

Skal kartlegge soningsforholdene

Kriminalomsorgen ga i januar 2015 ut rapporten «Kvinnerapporten», hvor det påpekes at det i dag ikke finnes lovverk som spesifikt tar for seg kvinner og deres soningsforhold. Birgitte L. Storvik, førsteamanuensis ved Kriminalomsorgens utdanningssenter, tok tirsdag til orde for at det må lovbestemmes at kvinner som hovedregel skal sone i rene kvinnefengsler eller egne avdelinger.

Ombudet skal i 2016 ha et spesielt fokus på soningsforhold i norske fengsler, og Bjurstrøm forteller at de i tillegg til å kartlegge soningsforholdene til kvinner, vil se på soningsforholdene for flere grupper som kan utsettes for diskriminering, for eksempel på grunn av deres etnisitet, språk, funksjonsevne og seksuell orientering. Ombudet vil blant annet besøke både kvinnefengsler og blandede fengsler for å se hvordan det er tilrettelagt for kvinner.

Les også: – Storberget gjør Bergen fengsel til et horehus

– Vi vet at kvinner har dårligere forhold enn menn i fengselet, men vi vet likevel ikke nok. Rapporten som kom fra Kriminalomsorgen var god, men det er mye som tyder på at den ikke er fulgt opp i tilstrekkelig grad.

Krever handling fra regjeringen

– For det første er det ødeleggende for de kvinnene det gjelder, for det andre ødelegger det meningen med straffen; at de skal bli rehabilitert og mindre kriminelle i løpet av soningen, sier Aps Kari Henriksen i justiskomiteen.

MÅ GJØRE MER: Aps Kari Henriksen mener regjeringen må ta grep for å sikre kvinner trygge soningsforhold. Foto: ,

Hun mener kvinner i fengsel har blitt nedprioritert av den sittende regjeringen, og at de for lengst burde ha satt kvinner og deres soningsforhold på dagsorden. Hun peker på avtalen som er inngått med Norgerhaven fengsel i Nederland, hvor det leies 242 fengselsplasser som årlig koster om lag 215 millioner kroner. Avtalen ble inngått for å få ned soningskøene.

– Det er et paradoks at de bruker så mange millioner på innsatte i Nederland, som er øremerket menn og dermed kun kommer mannlige innsatte til gode. De burde, som Arbeiderpartiet har gjort, også settes av midler som også kommer kvinner til gode, sier hun.

Henriksen leverte torsdag en liste over forslag som hun ber om at blir tatt opp i Stortinget, og som deretter sendes til justiskomiteen for behandling. Der ber hun spesifikt om at det må iverksettes tiltak som hindrer at kvinner og menn soner sammen. Hun ber også om at fengselet som er planlagt på Agder bygges med en egen kvinneavdeling.

Les også: Innsatt på Bredtveit fikk skambank i fengselet

– Det er helt uakseptabelt at kvinner som soner opplever å bli utsatt for seksuell trakassering. Myndighetene har det hele og fulle ansvaret for å ivareta tryggheten til kvinnene som sitter inne, mener hun.

Må ha flere kvinneenheter

Margunn Ebbesen (H) opplyser at soningskøene på grunn av avtalen med Norgerhaven fengsel i Nederland har gått ned, og hun mener dermed at det vil gjøre det enklere og mer oversiktlig for fengselsledelsen å finne egnede soningsplasser for kvinner.

Fikk du med deg? Livet i kvinnefengselet (krever innlogging)

– Da vi kom inn i regjeringskontorene var soningskøen på om lag 1200 ubetingede dommer. Situasjonen nå er at vi er nede i under 500, sier hun.

Justiskomiteen behandlet i fjor vår kriminalomsorgsmeldingen, som sier at det i løpet av våren i år skal legges frem en opptrappingsplan for kriminalomsorgen. Den skal inneholde planer for hvordan fengselskapasiteten i Norge kan utbygges.

– Høyre i lag med Frp og KrF var klare i sine merknader at det må på plass flere dedikerte kvinnelige enheter. Det er ikke akseptabelt at kvinnelige innsatte skal oppleve seksuell trakassering fra mannlige innsatte, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder