FÅR KRITIKK: En av avdelingene i Politidirektoratet, som ledes av politidirektør Reidar Humlegård, får kritikk en SINTEF-rapport fra desember 2014.

FÅR KRITIKK: En av avdelingene i Politidirektoratet, som ledes av politidirektør Reidar Humlegård, får kritikk en SINTEF-rapport fra desember 2014. Foto: Helge Mikalsen VG

Politidirektoratet fikk kraftig kritikk i rapport

I en SINTEF-rapport får politifaglig avdeling i Politidirektoratet kraftig kritikk.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Det skrev Politiforum torsdag. Kritikken er ikke ulik den Politidirektoratet fikk i den omfattende Gjørv-rapporten etter 22. juli 2011.

Etter 22. juli pekte kommisjonen på manglende helhetlig styring av politietaten og store problemer knyttet til holdninger, kultur og lederskap. De stilte også spørsmål ved om ledelsen av direktoratet i for liten grad tok faglig styring gjennom å utarbeide strategier, fastsette mål og etablere systemer for kontinuerlig forbedring av politiets løpende forebyggings- og beredskapsoppgaver.

Her kan du lese hele kommisjonens rapport

Rapport: Sliter med å prioritere og organisere

To år etter at Gjørv-kommisjonen kom med sin rapport, i desember 2014, fikk SINTEF i oppdrag å evaluere en avdeling i Politidirektoratet; politifaglig avdeling. Denne avdelingen har ansvaret for å gi styring til resten av Politi-Norge for alt som omhandler straffesaker, etterretning, forebygging og forvaltning.

I rapporten fikk de kritikk på to hovedpunkter, ifølge Politiforum:

• Politifagavdelingen og seksjonen makter i liten grad å fylle rollen som den sentrale fagenheten for utvikling av politifagets metoder og praksis.

• Politifagavdelingen og seksjonen evner i for liten grad å sette retning, prioritere og organisere arbeidet mot et fremtidsrettet norsk politi.

Ifølge Politiforum skulle egentlig SINTEF-rapporten bare evaluere én seksjon i POD, men i intervjuene med eksterne og ansatte ble det som regel referet til POD som organisajon, heller enn den konkrete seksjonen.

– Gjørvkommisjonen peker også på noen trekk ved kulturen, de ligner til forveksling på de samme punktene SINTEF lister opp. Er du enig i det?

– Ja, det som er av uttrekk i Politiforum i dag, er jeg enig i. Det er noe av den samme kritikken som kommer. Og…ja…fra det samme miljøet, det er riktig. Men det gir ikke det hele bildet av SINTEF-rapporten. Men vi tar selvsagt dette på alvor, også den kritikken disse medarbeiderne kommer med. Det har også avdelingslederen gjort, sier politidirektør Reidar Humlegård til VG.

Les også: Bech Gjørv om 22. juli-rapporten: Kritikk av enkeltpersoner var vanskeligst

– Krevende

– Det gikk to år fra Gjørv-rapporten til denne rapporten fra SINTEF. Hvorfor klarte dere ikke å endre kulturen på politifagavdelingen i løpet av denne tiden? – Ja, man har der over tid en krevende og stor portefølje, og en jobb med å endre fokus og det vi skulle levere. Det er det ikke noe tvil om, og de grepene ledelsen har gjort har også skapt misnøye blant enkelte på avdelingen. Det er heller ikke slik at det er første gang vi jobber med dette på denne avdelingen, det er en krevende portefølje, folk har mye å gjøre og det er noen av dem som ikke er fornøyd med hvordan arbeidet ledes og måten det prioriteres. Det er ikke noe å legge skjul på, sier Humlegård.

SINTEF-rapporten er todelt, og baserer seg på både eksterne og interne kilder. Den eksterne evalueringen baserer seg på gruppeintervjuer med ledelsen i Justisdepartementet, Riksadvokaten, Kripos, Økokrim, Oslo politidistrikt og daværende Sør-Trøndelag politidistrikt.

Politidirektøren understreker at Gjørv-kommisjonens kritikk rettet seg mot beredskaps-og krisehåndteringsområdet, og at SINTEF-rapporten dreier seg om politifagavdelingen i direktoratet.

– Leverer politifaglig avdeling etter forventningene i dag? – Det er ikke tvil om at det gjøres mye bra arbeid av både nye og gamle medarbeidere i denne avdelingen. Når vi ser på sykefraværet, for eksempel, har det gått ned i Politidirektoratet. Det gis mange gode tilbakemeldinger i medarbeiderundersøkelser. Men det er ikke tvil om at den endringene vi har vært gjennom i Politidirektoratet har vært omfattende.

– Tok det på største alvor

Atle Roll-Mathisen, som leder avdelingen i dag, sier til Politiforum at han kjenner til SINTEFs gjennomgang.

− Det var noe som Knut Smedsrud initierte. Vi tok på største alvor de analysene som fremkommer der, og det er nyttig å ha utenforstående til å se på oss utenfra, slik at vi kunne få et godt grunnlag for å iverksette de riktige tiltakene. Det er en tung jobb å få hele politifagskuta til å endres i god retning hvor alle er med på laget. En slik endring krever gjennomføringsevne og kraft, sier han til magasinet.

Knut Smedsrud var tidligere sjef for politifagavdelingen, og er nå avdelingsdirektør for politiberedskap og krisehåndtering i POD.

Bente Storruste, tillitsvalgt for Politiets Fellesforbund i POD, sier det var de tillitsvalgte og arbeidsgiver som initierte evalueringen i forbindelse med omoroganiseringen av POD i november 2013.

– Når det gjelder punktene i SINTEF-rapporten som gjelder utvikling av politifaget og avdelingens evne til å sette retning og prioritere, så må det nevnes at Politifagavdelingen har utarbeidet en strategi for perioden 2015 – 2020. Strategien ble publisert i mars 2015. Vi som tillitsvalgte er ikke kjent med om de andre punktene fra denne Sintef-rapporten er fulgt opp, herunder forbedring av arbeidsmiljøet og samarbeidsklimaet i seksjonen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder