VIL IKKE HA UTGIFTER, MEN ...: Arbeidsgiverorganisasjoner er positive til finansminister Siv Jensens nye pensjonsregler for privat sektor. Foto: Odin Jæger VG

Positive til Finans-Sivs nye pensjonsforslag

Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er åpen for Siv Jensens forslag om nye pensjonsregler i privat sektor, så lenge det ikke medfører økte kostnader for bedrifter. Fra LOs side er det foreløpig taust.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

VG skrev lørdag om at regjeringen i et høringsutkast foreslår nye pensjonsregler for 1,8 millioner arbeidstagere i privat sektor. Forslagene går ut på at du automatisk skal få videreført pensjonskapitalen din til en konto som blir med deg hver gang du bytter jobb, og at dagens regel om at du må være ansatt i 12 måneder for å få pensjon fjernes.

Bakgrunn: Nye pensjonsregler: Disse faller utenfor

LO, Norges største arbeidstagerorganisasjon, vil ikke si annet til VG enn at de er i dialog med regjeringen om dette arbeidet. Første nestleder Peggy Hessen Følsvik forklarer at «det er en dialog de ikke ønsker å ha i media».

TAUS: Første nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik. Foto: Heiko Junge NTB scanpix

I LOs pensjonspolitiske vedtak for 2017 står det at dagens organisering er best egnet for personer som jobber i samme bedrift hele yrkeslivet og der bedriften har et langt liv hos samme pensjonsleverandør.

Systemet er dårlig tilpasset et moderne arbeidsliv, og ingen er tjent med et system der jobbskifter straffer seg, mener LO.

Les også: Dette er vinnerne med ny pensjonsordning

NHO vil ikke ha økte kostnader

Kristin Diserud Mildal, direktør for pensjon og forsikring i NHO, sier følgende til VG.

– NHO sendte på eget initiativ et brev til departementet i sommer med våre innspill. Der skrev vi blant annet at målet må være å finne en god modell for samling av pensjonsmidler fra innskuddspensjonsordninger og eventuell individuell sparing. Det vil gjøre det enklere for alle å få oversikt over pensjonsopptjening og egen fremtidig pensjonssituasjon.

Hun forteller at de i brevet la vekt på at dette må gjøres uten at det medfører økte kostnader for bedriften.

– Når det gjelder forslagene som har kommer nå, så forholder vi oss til den høringsprosessen som Finansdepartementet har lagt opp til. Vi opplever dette som en ryddig prosess og vil gi våre innspill til departementet.

NHO vil ikke kommentere forslaget om endring av tolvmånedersregelen konkret.

Kirsten (82) fikk 200.000 for lite i pensjon: Nektes etterbetaling

Virke er positive

– Vi har hele veien vært positive til en individuell ordning med pensjonskonto slik at arbeidstagerne selv kan ha oversikt og styring over sine opptjente pensjonsmidler, sier Inger Lise Blyverket, direktør for Forhandlinger og Arbeidslivspolitikk i arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

Hun presiserer at hun ikke har sett utkastet, og at hun derfor uttaler seg på generelt og prinsipielt grunnlag basert på det som står i VGs sak.

– Forutsetningen for at vi er positive til en slik omlegging, er at arbeidsgivers kostnader ikke øker som en konsekvens av endringen, sier hun.

– Arbeidsgiver står ansvarlig for kostnader til administrasjon og forvaltning av pensjonen til den ansatte mens han eller hun er ansatt – men når vedkommende slutter, legger vi til grunn at arbeidstager selv håndterer kostnadene. Ut ifra det som står i VGs sak ser det ut som dette er ivaretatt i det kommende høringsnotatet. Når det gjelder diskusjonen om opptjeningstidspunkt, er Virkes ståsted at det ikke er grunnlag for å gjøre endringer som øker arbeidsgivers kostnader, forklarer Blyverket.

Les også: Én av tre vil jobbe til de er 70 år eller eldre

Nokså fornøyd Parat-leder

Leder for arbeidstagerorganisasjonen Parat, Hans Erik Skjeggerud sier til VG at forslaget langt på vei er i tråd med det organisasjonen selv har foreslått.

– Vi har jobbet med en slik løsning siden forrige tariffoppgjør. En privat pensjonskonto som arbeidsgiverne skal sette inn pensjon på uavhengig av hvor du jobber, vil over tid bidra til at de private pensjonsoppsparingene vil bli bedre, sier han.

JOBBER VIDERE: Parat-leder Hans Erik Skjeggerud. Foto: Parat

– Jeg har ikke fått sett skikkelig nøye på høringsbrevet, og vi skal behandle det fremover hos oss, så jeg vil være forsiktig med å si for mye. Men hovedtrekkene møter det behovet vi har etterlyst og er en løsning som har utviklet seg gjennom tid.

– Et fellesansvar

Parat-lederen forteller at ikke alt de hadde håpet på ligger inne i forslaget. Dette vil de jobbe videre med og komme tilbake til i et høringssvar.

– Pensjonsopptjening fra første krone er et viktig element. Korte arbeidsforhold kan være noe av det vi ser mer av i fremtiden. Jo kortere og mer flyktig man jobber, jo viktigere er det å sørge for en viss oppsparing.

Midlertidig ansatt? Reglene du må vite om

Enkelte vil få langt mindre ut av denne ordningen. Arbeidstagere under 20 år, og arbeidstagere med 20 prosent stilling eller mindre, får ikke tjent opp pensjon i det hele tatt.

– Hva tenker du om at noen faller utenfor?

– Fra vår ståsted ville selvsagt det beste være at også de var inkludert. I ungdomsårene og under studietiden så er det en del ungdommer som har en viss opptjening igjennom korte ansettelsesforhold og deltidsarbeid. Selvfølgelig er det ønskelig at de får tjenestepensjon. Dette må vi se nærmere på, og vi vil omtale det i høringssvaret vårt, sier Parat-lederen.

– Målet, som er viktig både for arbeidstagere, arbeidsgivere og myndighetene, er å sikre en fornuftig inntekt for folk den dagen de ikke kan jobbe lengre. Det er et fellesansvar.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder