VIL GRIPE RASKERE INN: Byråd for utdanning, Tone Tellevik Dahl (Ap) vil følge nøye med på om regjeringen og kunnskapsministeren foretar seg noe mot økende vold og trusler i skolen. Foto: Terje Pedersen NTB scanpix

Vil bortvise volds-elever med øyeblikkelig virkning

Skolebyråden i Oslo vil ha adgang til at voldsutøvere blant elevene kan bortvises med øyeblikkelig virkning. Hun spør også regjeringen om mulighet til å begrense enkeltelevers bevegelsesfrihet på skolen.

Artikkelen er over to år gammel

Bakgrunnen er de siste månedenes oppmerksomhet om økningen i voldshendelser og trusler i Oslos videregående skoler.

Etter at både politisjefer, utdanningsdirektør og tre statsråder holdt et hastemøte om skolevold i Oslo, er det viktig å bite seg fast for å sikre handling, mener skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

Få med deg: Alt ble svart i minst 30 sekunder

I et brev til regjeringen ved vikarierende kunnskapsminister Henrik Asheim (H), skriver Tellevik Dahl at det trengs en lovhjemmel for å suspendere en elev i perioden fra en alvorlig hendelse har skjedd og frem til et eventuelt vedtak om bortvisning for resten av skoleåret.

Trenger flere verktøy

– En slik suspensjon med øyeblikkelig virkning er det ikke adgang til med dagens regelverk. Derfor vil vi nå få til en diskusjon med departementet om et mer hensiktsmessig regelverk. Vi trenger flere verktøy for å kunne gi en lovlig reaksjon på en alvorlig hendelse, sier Tellevik Dahl til VG.

Slik skal nemlig saksbehandlingen av bortvising av en elev foregå etter dagens regelverk:

• Eleven skal før bortvisning først motta forhåndsvarsel og tilbys å gi sin forklaring enten skriftlig eller muntlig.

• Deretter kan et eventuelt vedtak om bortvisning fattes.

• Det vanlige er at eleven og foresatte ønsker et møte.

• Deretter skal elevens forklaring vurderes før et eventuelt bortvisningsvedtak fattes.

• Saksbehandlingsprosessen kan som regel ta flere dager, ofte en uke.

Møtte opp dagen etter

På noen skoler har man opplevd at elever som påviselig har utført voldshandlinger mot elever eller lærere, har møtt opp på skolen som om ingenting har skjedd i de nærmeste dagene etter hendelsen.

Les: Notat fra Osloskole: Narkobruk, vold og salg av sex for å betale gjeld

– Av hensyn til andre elever og skolemiljøet så vel som arbeidsmiljøet for lærerne er det behov for en hjemmel for lovlig å sende eleven hjem uten undervisningsplikt frem til vedtak om eventuell bortvisning er fattet, skriver skolebyråden i brevet til Henrik Asheim.

STORMØTE: Fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim innkalte til- og ledet selv møtet om tiltak mot den økende skolevolden i Oslos videregående skoler 11. oktober. Foto: Hallgeir Vagenes VG

Dømt for skolevold: Fikk ett års fengsel

I noen saker er det normalt ikke tilstrekkelig med en hjemmel for hjemmeundervisning av hensyn til sikkerheten for dem som skulle undervist eleven hjemme, legger hun til.

Begrense bevegelsesfrihet?

I et annet avsnitt i brevet fremfører skolebyråden et behov for flere hjemler for å fatte inngripende vedtak som tvangsflytting av en elev samt tiltak på den skolen eleven går - for blant annet å slippe nye konflikter eller kontakt mellom for eksempel en voldselev og offer.

Det kan være tiltak som at eleven ikke er til stede i deler av skolegården, - at eleven har pauser på andre tider enn andre elever, - at elever sitter inne i friminuttene, - eller ikke deltar på klassetur.

Les gjerne: Dobling av anmeldte trusler og vold i Osloskolen

Byråden peker også på at det også kan vere aktuelt med vedtak om at en elev skal «fotfølges» av en miljøarbeider eller vekter/vakt for å hindre at eleven krenker andre elever eller ansatte.

• Det kan være at en elev for eksempel truer med kniv eller våpen, selv om kniven/våpenet er forsvunnet eller gjemt innen politiet kommer for å ransake eleven.

• Det kan være at en elev grovt psykisk krenker en annen elev eller ansatt ved for eksempel trusler mot personen/dennes familie.

• Det kan være ved at en elev bruker sosiale medier til å publisere bilder av elever i seksuell aktivitet.

• Eller det kan være at en elev grovt fysisk krenker en annen elev med ulike former for vold eller overgrep.

Vil ha klargjøring

– Vi ber om at departementet klargjør at disse eksemplene er innenfor vilkåret for å bortvise en elev for resten av skoleåret, skriver byråden for oppvekst og kunnskap.

– Kan det ikke bli for inngripende å begrense en elev - som gjerne fortsatt er et barn - sin bevegelsesfrihet på den måten?

– Vi må kunne diskutere om elever som begår denne typen veldig alvorlige handlinger, for eksempel vold, skal få en reaksjon. Vi må kunne bruke reaksjoner som viser at denne typen atferd er uakseptabelt, svarer Tone Tellevik Dahl.

Hun forventer at skolestatsråden følger opp sine signaler fra hastemøtet om volden i Osloskolen med konkret handling.

Leste du? Oslo-rektor frykter lærere kan bli voldsofre

Vil ha oppfølging

Fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim (H) er tilfreds med innholdet i brevet fra Oslos skolebyråd.

– Det er veldig bra at byråden er så konkret, og flere av de tingene hun nevner jobber vi allerede med, sier Asheim til VG.

– Vi er i gang med å vurdere om det trengs endringer i regelverket for utvisning, men opplæringsloven åpner allerede i dag for rask håndtering av alvorlige episoder. Skolen kan utvise elevene på dagen etter vold og trusler, men vi vil selvsagt vurdere om det er behov for endringer, legger han til.

– Kan øyeblikelig bortvisning og bevegelsesinngripende tiltak bryte med barns rettssikkerhet?

– Utvisning er den mest alvorlige reaksjonen en skole kan foreta seg, og bør brukes varsomt. Samtidig må vi sørge for at også de andre elevene på skolen har det trygt. Her er det viktig å finne riktig balansegang. Jeg tror ikke det løser noen ting bare å utvise elevene, men kommunen kan tilby utviste elevene andre typer aktiviteter og oppfølgingstjenesten skal følge opp elevene.

Utreder bruk av makt og tvang

– Hvilke konkrete tiltak vurderer du ?

– Vi er allerede i gang med å vurdere regelverket for utvisning, og ser på hvordan vi kan gjøre informasjonsutvekslingen mellom politi og skole bedre i voldssaker. I statsbudsjettet foreslår vi i tillegg å gi 30 millioner til politiets kriminalitetsforebyggende arbeid i Oslo-Sør, svarer Asheim og legger til:

– Jeg har satt i gang en utredning om det rettslige grunnlag for bruk av makt og tvang i skolen, slik Djupedalsutvalget anbefalte. Den kommer i mars og vil gi oss nyttig informasjon.

– Ser du noe behov for mer videoovervåking – etter at dette hjalp politiet med å oppklare rettssaken der tre elever ble dømt for vold på Etterstad videregående?

– Videoovervåking er et tiltak som kan brukes, men det har også sine nedsider. Det dreier seg ikke bare om trygghet på skolen, men også om elevenes personvern. Videoovervåking kan være riktig i enkelte situasjoner, men det er enda viktigere å jobbe med å hindre at volden skjer og at vi håndterer voldsepisoder best mulig, svarer kunnskapsministeren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder