Sylvi Listhaug ut mot reindriftsnæringen: − Et stygt angrep

Frp-leder Sylvi Listhaug advarer mot å gi reindriftsnæringen hva hun kaller en vetorett mot utbygging av infrastruktur og industriutvikling i nord.

Publisert:

Konflikten mellom vindkraft og reindrift på Fosen var tema under Sylvi Listhaugs tale til Fremskrittspartiets sentralstyre på Gardermoen lørdag.

Partilederen understreker at høyesterettsdommen i reineiernes favør må følges opp, men fremholder samtidig at alle er omfattet av likhetsprinsippet.

– Frp er imot at vi skal ha lover som gir bedre rettigheter til enkelte grupper basert på deres etniske opprinnelse, sier Listhaug til partiets landsstyre lørdag.

Hun legger til at det etter hennes mening er fullt mulig å ivareta samisk kultur, uten å ha lover som «forskjellsbehandler etniske grupper».

Leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund Inge Even Danielsen sier til VG at han er skuffet over Frp-lederens uttalelser fra talerstolen lørdag.

– Det er et stygt angrep. Hun bygger bevisst opp under en illusjon om at reindriften har for stor makt og er en trussel mot bosetting og utvikling, sier Danielsen.

Han avviser at reindriftsnæringen har vetorett eller makt til å stoppe noe, men mener næringen har en legitim rett til å forsvare sine interesser.

STØTTER AKSJON: Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) hos Fosen-aktivistene.

– Nører opp under hets

– Det er helt utrolig at Frps leder får seg til å si noe sånn. Hun nører opp under den sterke hetsen mot samene, sier Lars Haltbrekken (SV).

Stortingsrepresentanten for SV mener det overhodet ikke er snakk om at særrettigheter.

– Men etter århundrer med undertrykkelse og fornorskning er det samiske urfolk gitt rettigheter som skal sikre at de har like mulighet til å ta vare på sin kultur og livsform som majoritetsbefolkningen, sier Haltbrekken.

Også Ap reagerer på uttalelsene:

– Jeg skulle ønske Listhaug kunne bruke innestemme i denne debatten, i stedet for å bidra til økt polarisering med uttalelser som dette, sier Lene Vågslid, leder av kommunalkomiteen på Stortinget fra Ap.

Hun sier at det for Ap er «viktig at Norge skal være et foregangsland når det gjelder å ivareta urfolks rettigheter og videreutvikling av det samiske».

– For å sikre dette er det helt sentralt at regjeringen har fullt fokus på å løse Fosen-saken i nær dialog med reindriften og Sametinget.

Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, hevder at «Listhaugs versjon av likhet for loven i praksis betyr å utradere samisk kultur».

Regjeringen beklaget

Høyesterett fastslo i 2021 at to store vindparker på Fosen er oppført i strid med samenes urfolksrettigheter. Regjeringen beklaget nylig konsesjonsvedtakenekonsesjonsvedtakeneOffentlig tillatelse til å drive næringsvirksomhet og utnytte naturrikdommene.

Reindriftssamene krever at vindturbinene rives. Regjeringen vil utrede avbøtende tiltak, slik at vindkraft og reindrift kan eksistere side om side.

BEITE: Reindyr vandrer rundt vindturbinene på Storheia på Fosen. Bildet er fra oktober 2020.

Forstyrrer reinsdyrene

Vindkraftanleggene Roan og Storheia på Fosen i Trøndelag ble oppført der to samiske reindriftslag har hatt omkring 2000 rein på vinterbeite.

De 150 turbinene forstyrrer flokken. Reineierne frykter for næringsgrunnlaget og gikk til rettssak mot utbyggerne, som var støttet av staten.

Protestaksjonene som samiske ungdommer og naturvernere nylig gjennomførte i Oslo, startet da 500 dager var gått siden dommen falt- uten at noe var skjedd.

Først etter sterkt politisk press beklaget regjeringen overfor reinbeitedistriktene at konsesjonsvedtakene innebærer brudd på menneskerettighetene.

INNBRAKT: Aksjonister som sperret inngangen til Finansdepartementet 1. mars, ble fjernet av politiet.

Listhaug sier på landsstyremøtet at det er viktigere enn på lenge å legge til rette for at folk vil bo og skape seg et liv i Nord-Norge.

– Men skal det være attraktivt å bo i nord så må man utvikle landsdelen videre, ikke la en del av befolkningen overkjøre resten og gjøre landsdelen om til et museum.

Listhaug hevder det har skapt store konflikter i lokalsamfunn i nord at en del av befolkningen angivelig «har fått for stor makt».

– Kritisk til reindriftsnæringen

– Mange er kritisk til den makt reindriftsnæringen har til å stoppe og utsette prosjekter som er viktig for å ha levende lokalsamfunn for alle, sier Frp-lederen.

Hun mener utviklingen må ta hensyn til reindriftsnæringen, men legger til:

– Vi som storsamfunn må sikre at vi kan fortsette utbygging av infrastruktur, industriutvikling og skape flere arbeidsplasser i likhet med i resten av landet.

Listhaug mener at Norge om nødvendig må trekke seg fra konvensjoner som etter hennes syn forhindrer at likhetsprinsippet blir fulgt.

– Frp vil foreslå at det blir gjort en grundig gjennomgang av det norske lovverket, for å sikre at likhetsprinsippet er førende for alle våre lover, sier Listhaug.

I Fosen-saken kom Høyesterett til at reindriftssamenes rett til kulturutøvelse ble krenket etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

Om kritikken svarer Listhaug:

– Det må være lov å ta opp et lovverk som skaper store utfordringer for mange, uten å bli beskyldt for hets. Jeg tar sterk avstand fra slike beskyldninger som bare ødelegger for en seriøs politisk samtale.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no