Kontrollkommisjonene i psykiatrien: Kritisert i over 100 år: Hvilken av tvangsprotokollene er fra 1865?

Håndskrevne tvangsprotokoller og kontrollkommisjoner landet rundt. Slik ble psykiatrien organisert i 1848. Ordningen har blitt kritisert i over 100 år. Nå kan det bli nok en grundig evaluering av kontrollkommisjonene.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Hver gang en pasient legges i belter, er sykehuset pålagt å føre en egen logg over hva som skjer. Denne skrives fremdeles med penn og papir, i egne skrivebøker som ligger ute i avdelingene.

I 170 år har tvangsloggene vært det viktigste dokumentet for landets 55 kontrollkommisjonene når de skal vokte rettssikkerheten til tvangsinnlagte pasienter.

– Grunnen til at vi har 55 kontrollkommisjoner i Norge i dag er at systemet ble laget da det mest effektive transportmiddelet var hest og kjerre, eller båt, sier forsker ved Universitetet i Tromsø, Marius Storvik, om ordningen som ble opprettet i 1848.

VG har avslørt at kommisjonene i fjor godkjente flere hundre protokoller som noen av Norges fremste juseksperter mener inneholder lovbrudd og omstridte begrunnelser.

IKKE FORNØYD: Helseminister Bent Høie. Foto: Erlend Daae VG

Må redegjøre

Helseminister Bent Høie sier VGs funn gir et klart svar på at kontrollkommisjonene ikke ivaretar rettssikkerheten godt nok. Torsdag blir det bestemt om hele ordningen skal evalueres grundig.

I juni ble det nedsatt et eget utvalg som skal vurdere all tvangslovgivning i Norge. Etter VGs avsløringer har Høie varslet at han vil vurdere å utvide mandatet til tvangslovutvalget til også å gjelde kontrollkommisjonene.

Utvalget skal etter planen levere sin rapport høsten 2018. I Stortinget i forrige uke ba Torgeir Micaelsen om at tvangslovutvalget skal rapportere fortløpende om arbeidet til Stortinget. Også dette tar Høie stilling til etter at han torsdag har møtt lederen for tvangslovutvlaget, professor Bjørn Henning Østenstad ved Universitetet i Bergen.

VG avslører: Bindes fast ulovlig

I forrige uke måtte Helsedirektoratet inn på teppet hos helseministeren for å forklare seg om VGs avsløringer. Etter møtet ble det lansert en rekke strakstiltak.

– Helsedirektoratet vil nå gi beskjed til alle kontrollkommisjoner om at de må gå grundigere inn i alle situasjoner der pasienter utsettes for mye tvang – enten det er kortvarig eller langvarig – og undersøke den helhetlige situasjonen, ikke bare

PSYKIATRIENS FAR: Herman Wedel Major la grunnlaget for sindsykeloven og sørget for at Norge fikk sitt første psykiatriske sykehuse: Gaustad i Oslo.

enkelthendelsene, sa Høie etter møtet.

17. august 1848 fikk Norge sin første lov som regulerte behandlingen av psykisk syke pasienter. Sindsykelovens far, Herman Wedel Major, bestemte at isolasjon og mekaniske tvangsmidler bare skulle nyttes når det var nødvendig «og under nøye regnskap og protokollføring».

Fikk du med deg denne?: Slik kjempet sykehusene for å holde tvangsloggene hemmelige

Samme år var det potetmangel og hungersnød i Irland, revolusjon i Frankrike - og gullrushet startet i California. Men der samfunnet forøvrig har flyttet seg milevis, er tvangsprotokollene som brukes i norsk psykiatri bortimot like nå som midt på 1800-tallet. Det viser den 151 år gamle tvangsprotokollen fra Rosenberg Asyl.

– Frustrerende

– Det er pinlig, flaut – og det har gått altfor mange år uten at myndighetene har tatt tak i det. Det er frustrerende at Helsedirektoratet ikke har forstått hvor stort dette problemet med god registrering har vært, sa klinikksjef ved Sandviken i Bergen, Kristin Jorheim Bovim – da VG i vår avslørte omfattende underrapportering av tvangsbruk i psykiatrien.

KRITISK: Klinikksjef ved Sandviken sykehus i Bergen, Kristin Jordheim Bovim, mener de håndskrevne protokollene burde vært fjernet for lenge siden. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Det er de håndskrevne tvangsprotokollene som får mye av skylden for nettopp underrapportering og rot. Notater skrevet for hånd snakker dårlig med det elektroniske journalsystemet som også brukes i psykiatrien i dag.

Likevel er det disse loggene som er hoveddokument når kontrollkommisjonene kontrollerer sykehusets tvangsbruk.

Les også: Dette sykehuset kuttet fire av fem beltevedtak

I 2008 la Helsedirektoratet til rette for elektroniske tvangsprotokoller, som ville gjort jobben til kontrollkommisjonene enklere. Men åtte år senere er det fremdeles helt i det blå når dette vil tas i bruk ved alle norske sykehus.

– Helseforetakene har så langt ikke tatt dette i bruk, men våren 2017 skal Helse Vest ha en pilot og Helsedirektoratet jobber parallelt med at dette skal bli obligatorisk, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Gitte Huus til VG.

Sindsykeloven

Kontrollkommisjonene ble innført med sindsykeloven i 1848: «Den specielle Control med hvert Sindsykeasyl i Riget, skal føres av særskilte, dertil af Kongen i Nærheden af ethvert Asyl anordnede Commisioner, bestaaende af 3 Meldemmer, hvoriblant idetmindste een examieret Læge» - het det i loven.

Fylkeslegen åpnet tilsynssak: Hun ble holdt i belter i tre måneder

Landets 55 kontrollkommisjoner eksisterer fremdeles, riktignok nå med fire medlemmer – en lege, en advokat eller dommer og to lekpersoner.

– Man måtte ha en nærhet til institusjonene, og for å sikre at pasientenes velferd ble ivaretatt så trengte man mange kontrollkommisjoner slik at alle fikk jevnlig tilsyn. I dag har man selvsagt mulighet til å ha et mye mer effektivt system, sier Storvik ved Universitetet i Tromsø.

Helt siden starten av 1900-tallet har ordningen med egne kontrollkommisjoner i psykiatrien blitt sterkt kritisert. Den særnorske ordningen har – med få endringer – overlevd i snart 170 år.

Kritisert i over 100 år

Så sent som i 2011 ble ordningen foreslått avviklet – uten at noe har skjedd.

– Om kontrollkommisjonene fungerer godt som en rettssikkerhetsinstans i det psykiske helsevernet har vært et tema ved alle revisjoner av psykisk helsevernloven, sier professor Georg Høyer, som leder Tvangsforsk - Nasjonalt Nettverk for forskning om bruk av tvang i det psykiske helsevern.

GAUSTAD SYKEHUS: Oslo-sykehuset åpnet i 1855, og var landets første formålsbygde psykiatriske sykehus. Det er fremdeles i drift i dag. Foto: Jørgen Braastad VG

Allerede tidlig på 1900-tallet kom det kritikk mot kontrollkommisjonen ved Gaustad sykehus i Oslo:

– Kritikken gikk på at det var en viss skuffelse over at de ikke gikk ordentlig inn i enkeltsaker, men ble en instans som sjeldent var proaktive og som hadde en distanse til pasientene, sier Høyer.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder