STATSRÅD: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) Foto: Heiko Junge

Regjeringen foreslår flere endringer i straffeloven – vil forby alle tvangsekteskap

Et forbud mot uformelle og religiøse tvangsekteskap er én av endringene i straffeloven som regjeringen i statsråd i dag vedtok å legge frem for Stortinget.

 • Sven Arne Buggeland
 • Runa Fjellanger

– Å tvinges inn i en ekteskapslignende forbindelse som oppleves som sosialt eller kulturelt bindende, vil i praksis ha mange av de samme negative virkningene som formelt inngåtte tvangsekteskap, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Regjeringen foreslår også at det skal være forbudt å inngå ekteskapslignende forbindelser med noen under 16 år, uansett om det brukes tvang eller ikke.

Det er ikke uvanlig at tvangsekteskap inngås gjennom utenomrettslige avtaler og religiøse seremonier, ifølge regjeringens handlingsplan for negativ sosial kontroll, tvangsektedskap og kjønnslemlestelse.

Slik utenomrettslige ekteskap rammes ikke av straffebestemmelsen om tvangsekteskap.

Plikt til å avverge lovbrudd

Regjeringen vil også gjøre det straffbart å la være å hindre alvorlige lovbrudd, for den som vet eller holder det som mest sannsynlig at de kan komme til å skje.

Denne plikten til å avverge lovbrudd omfatter tvangsekteskap, terrorhandlinger og terrorforbund, alvorlig miljøkriminalitet, grov menneskehandel og grov seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år.

– Dette er lovbrudd som enhver burde forsøke å avverge. Det kan forhindre alvorlige hendelser og gi bedre beskyttelse for sårbare grupper, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen foreslår også å utvide avvergingsplikten for kjønnslemlestelse, slik at den gjelder for alle og ikke bare enkelte yrkesgrupper.

Brudd på avvergingsplikten kan straffen med bot eller fengsel inntil ett år.

Lengre foreldelsesfrist

Regjeringen foreslår forlenget eller utskutt foreldelsesfrist i enkelte straffesaker, for å sikre muligheten til å etterforske før foreldelse inntrer.

– Vi har i flere tilfeller sett at det er behov for å kunne etterforske straffbare forhold og holde gjerningspersonen ansvarlig flere år etter at handlingen ble begått, og at dette behovet noen ganger er viktigere enn behovet for å sette strek, sier Mæland.

Regjeringen går inn for å utskyte foreldelsesfristen i saker om seksuell handling med barn under 16 år, slik at fristen først begynnelser å løpe når barnet fyller 18 år.

Foreldelsesfristen foreslås forlenget fra to til fem år i saker om å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år.

– Barn og unge har et særlig behov for vern. I noen tilfeller vil de ikke si fra om overgrepene de har vært utsatt for før de er voksne. Da er det urimelig at straffansvaret foreldes etter bare to år, sier Mæland.

Forslaget om utskutt foreldelsesfrist til barnet er 18 år, gjelder også i straffesaker mot dem som ikke har forsøkt å avverge alvorlige og straffbare handlinger mot barn.

Det dreier seg om mishandling i nære relasjoner kjønnslemlestelse voldtekt av barn under 14 år og grov seksuell omfang med barn mellom 14 og 16 år.

Et annet forslag fra regjeringen er en ny straffebestemmelse om utleie av lokaler som benyttes til grov utnyttelse av arbeidskraft.

Det kan bli straffbart for utleier ikke å undersøke nærmere ved mistanke om at leietager grovt utnytter sine ansatte, når kontrakt inngås og underveis i leieforholdet.

Vold mot offentlig tjenesteperson

Regjeringen vil også utvide strafferammen for å skyte mot politiet fra tre til ti år, men en minstestraff på ett år. Det kan også bli straffbart å ta et tjenestevåpen fra politiet.

Regjeringen foreslår også en ny straffebestemmelse om grov vold og grov trussel mot offentlig tjenesteperson og vern mot vold, trusler eller skadeverk som gjengjelder en tjenestehandling.

I tillegg foreslås forsterket vern for brann- og redningspersonell i oppdrag.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken skrev VG at regjeringen ønsker å forby shariaekteskap. Dette er ikke riktig, siden sharia er islamsk lov. Det regjeringen vil forby, er utenomrettslige, uformelle tvangsekteskap. Dette ble rettet 03.04 2020 klokken 12.22.

Mer om

 1. Tvangsekteskap
 2. Monica Mæland
 3. Menneskehandel
 4. Politikk
 5. Krim
 6. Rettet

Flere artikler

 1. Kjører ut mat til corona-løslatte: – Ingen gode løsninger på plass

 2. SV og Høyre: Vil tvinge ned inkassogebyrene

 3. Lindeberg-drapet: Henlegger sak mot eks-gjengmedlem

 4. Opposisjonen skuffet: Frykter industridød

 5. Frontkolliderte med trekkvogn – hevdet å være corona-smittet

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder