ARVET KAOSET: Bent Høie (H) har fulgt nøye med på den trøblete situasjonen ved sykehusene de siste årene. Nå ber president Hege Gjessing i Legeforeningen (innfelt) ham om å ta tak i tårnet av problemer Ahus og OUS strir med. Det samme gjør foretakstillitsvalgt ved Ahus, Ståle Clementsen (øverst) og hovedtillitsvalgt Christian Grimsgaard ved OUS. Foto: HARALD HENDEN, ROBERT S. EIK og AHUS.

Intens budsjettforhandling om sykehusene: Legestanden ber helseministeren rydde opp

Mener smertegrensen er nådd * Helseministerens ilddåp

OUS og Ahus har sprengt kapasitet og kritiske problemer som tillitsvalgte og Legeforeningen nå ber helseminister Bent Høie om å få orden på.

May Linn Gjerding
ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Solberg-regjeringen drøfter nå sitt forslag til budsjett for sykehusene. Fredag legger finansminister Siv Jensen frem deres tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2014.

Etter fem år med vedvarende sprengt kapasitet og underfinansiering, mener Legeforeningen og tillitsvalgte at smertegrensen er nådd. De forventer at landets nye helseminister og regjering gir dem bedre rammer:

- Vi anser at situasjonen i Oslo-området må løses så raskt som mulig. Det er et rent kapasitetsspørsmål ved Ahus. Ved OUS er det også et kapasitetsproblem og tillegg et organisatorisk spørsmål fordi lederlinjene ikke fungerer, sier president Hege Gjessing i Legeforeningen.

VG har skrevet en rekke artikler om problemene ved Ahus og OUS, som har tårnet seg opp siden sammenslåingen av Rikshospitalet/Radiumhospitalet, Ullevål og Aker.

I dag skriver foretakstillitsvalgt Ståle Clementsen ved Ahus i en kronikk, at noe bør gjøres - nå.

Les Ståle Clementsens kronikk i VG om bakgrunnen for direktørens plutselige avgang her.

- Det er ikke samsvar mellom de oppgavene sykehuset skal løse og de ressursene som er tilgjengelige. Vi har hverken nok plass eller ansatte til å få dette til på en god måte, lyder Clementsens klare budskap.

STORE UTFORDRINGER: Norges nye helseminister Bent Høie. Foto: HARALD HENDEN


Bent Høie har vært helse- og omsorgsminister i drøyt to uker, og han har allerede vært i møte med Legeforeningen om sykehusenes tilstand.

- Vi anser at situasjonen i Oslo-området må løses så raskt som mulig. Det er et rent kapasitetsspørsmål ved Ahus. Ved OUS er det også et kapasitetsproblem og tillegg et organisatorisk spørsmål fordi lederlinjene ikke fungerer, sier president Hege Gjessing i Legeforeningen til VG.

Statsråd Bent Høie tar bekymringsmeldingene alvorlig. Han avviser heller ikke granskning av prosessen bak den gigantiske sykehussammenslåingen.

- Helse Sør-Øst jobber nå med utvidelse av kapasitet for sykehusene i hovedstadsregionen. Jeg har denne uken diskutert med styreleder og direktør i Helse Sør-Øst, og da fått oversikt over det arbeidet de nå gjør. Jeg vil følge med på dette hele tiden. Inntrykket mitt er at man jobber veldig seriøst med å utvide kapasiteten. Det er snakk om å bruke mer kapasitet ved Louvisenberg og Diakonhjemmet, sier Høie til VG.

- Mener du at dette er tilstrekkelige tiltak?

- Det er fortsatt ikke konkludert hvor mye kapasitet som skal utvides på Diakonhjemmet og Louvisenberg. Jeg kan ikke nå gå inn på diskusjonen om økonomien, før budsjettet for sykehusene legges frem på fredag, svarer Høie.

Kronisk overbelegg

Tillitsvalgte understreker at situasjonen på OUS og Ahus henger nøye sammen. Over natten fikk sistnevnte sykehus ansvaret for 160.000 flere pasienter.

«Vi har en kronisk situasjon med overbelegg. Sykefravær, sviktende rekruttering og oppsigelser har fulgt i kjølvannet. Utstrakt bruk av innleie har tappet sykehuset for siste rest av økonomisk handlekraft,» skriver Clementsen i kronikken.

Han beskriver utviklingen på det topp moderne sykehuset som et trist kapittel, uansett hvor mye ansatte har jobbet på spreng.

- Finansieringsmodellen er også slik at jo flere akutt pasienter som opereres mens venteliste pasienter utsettes, jo større underskudd får vi. Det er en evigvarende ond sirkel, mener Clementsen.

Helseminister Høie ønsker ikke å kommentere sykehusbudsjettene direkte før regjeringen har fremlagt sitt tilleggsforslag til statsbudsjettet i Stortinget på fredag.

- Jeg mener at det er igangsatt arbeid som svarer til mye av dette allerede, da særlig knyttet til kapasitetsutfordringen på Ahus. I begynnelsen av november tar de i bruk det ombygde pasienthotellet og bruker en sengepost på Ski sykehus. Ahus har også gjort endringer i forhold til sin organisering av akuttmottaket.

- Håpløs organisering

Legeforeningens Hege Gjessing fremlegger at kapasitetsproblemet har blitt større de siste årene.

PRESIDENT I LEGEFORENINGEN: Hege Gjessing Foto: GORM KALLESTAD

- Samtidig med at både Ahus og OUS har en betydelig befolkningsvekst i nedslagsområdet, har kapasiteten blitt tatt ned. Derfor mener vi at for å avhjelpe situasjonen må man gjenopprette Aker og bruke Lovisenberg og Diakonhjemmet. Ahus må enten få bygge nytt eller få et redusert pasientgrunnlag. En akutt løsning kan også være å la sykehuset midlertidig få slippe en del av pasientene, sier Gjessing.

Christian Grimsgaard, hovedtillitsvalgt ved OUS og sentralstyremedlem i Legeforeningen, betegner organiseringen ved sykehuset som «håpløs» og gir følgende beskjed til Høie.

- Han må rydde opp i sykehuskaoset, sier Grimsgaard.

OUS er blant annet regionsykehus for 2,7 millioner mennesker på Sør- og Østlandet, og er også nasjonalt sykehus for hele landet.

- I dag har direktøren ansvaret for koordinering av 1100 enheter som skal ta del i pasientbehandlingen. Det fungerer ikke, sier Grimsgaard.

- Ahus og OUS mangler i dag kapasiteten tilsvarende et sykehus med opptaksområde på 150.000 personer. Det foreligger i dag ingen skikkelige planer for å løse situasjonen. Det er veldig bekymringsfullt, tilføyer han.

Befolkningsveksten i hovedstadsområdet er på 20.000-30.000 årlig, avhengig av hvor en tegner grensene.

Nye muligheter

Legeforeningen ser to muligheter for Ahus: Enten må de få flere penger, flere folk og større arealer eller må de ha færre pasienter. I dag klarer de ikke å ivareta pasientstrømmen på en god måte.

- OUS har også behov for flere senger og større arealer. Det er også en av grunnene til at det haster å løse problemene i Oslo-området. Planene om nybygg er satt på vent. En av forutsetningene for sykehussammenslåingen var at man måtte få bygge nytt. OUS klarer ikke forbedre effektiviteten på grunn av den gamle bygningsmassen og derfor mener vi at det er riktig å gjenåpne Aker.

Ståle Clementsen påpeker at det ikke er tilstrekkelig å flytte pasienter fra sykehuset alene - da må det i tilfelle gis økonomisk kompensasjon for driftsmidlene som følger hver eneste av pasientene som flyttes.

- Vi kommer uansett til å ha fullt belegg her. Fjerner man midler vil det det kun gi et dårligere tilbud til pasientene som er igjen, sier Clementsen.

Han mener at dispensasjon til å gå i underskudd med 250 millioner kroner i 2014, en lignende ordning OUS har i dag, er en av flere mulige tiltak for å bedre situasjonen.

Etterslep fra sammenslåing

Ved OUS legges det langsiktige planer.

Administrerende direktør Bjørn Erikstein vil legge Ringveien i tunnel og samle Oslo universitetssykehus i et nytt «Campus Oslo» og samlokalisere det med universitetet. Men Hege Gjessing mener at 15 år, som det vil ta å fullføre visjonen, er for lenge å vente.

Tillitsvalgte og Legeforeningen mener at dagens situasjon springer ut fra sykehussammenslåingen for fem år siden.

- De gjorde Norges største omstillingsprosess uten å betale for det, men krevde tvert imot de samme innsparingene som ellers i landet. Det har aldri fulgt med ordentlige omstillingsmidler, og bygningsmassen var for gammel ved oppstart - de eldste bygningene ved OUS er rundt 100 år gamle. Dette har fulgt OUS og tilstanden på byggene blir verre år for år, sier Gjessing.
Hun fremlegger at Hovedstadsprosessen var for dårlig planlagt, den ble for fort igangsatt.

- Legeforeningen er i tvil om hvorvidt ledelsen melder fra oppover om hvor alvorlige problemene ved sykehuset er. Ledere på lavere nivåer melder fra om alvorlige driftsproblemer og vi er i tvil om disse meldingene blir kommunisert videre til eierne i Helse Sør-Øst og Helse- og omsorgsdepartementet. Lederlinjene er svært lange. Vi er i tvil om disse alvorlige meldingene når frem til dem som kan beslutte endringer eller justeringer.

- Store utfordringer, men ikke uhåndterbare

Landets nye helseminister har tiltro til legene, men konstaterer at det er et sprik mellom virkelighetsoppfatningen til ledelsen og ansatte ved OUS.

- Jeg mener at det er en kontinuerlig utfordring, spesielt ved OUS å få til en felles virkelighetsforståelse mellom ledelsen og tillitsvalgte. Tirsdag var det et møte mellom Legeforeningen og OUS' tillitsvalgte og ledelse. Klinikkledelsen skal også være med. OUS har også igangsatt et arbeid med å styrke den stedlige ledelsen ved sykehuset, påpeker Høie.

- Hvordan ser du på de samlede kapasitetsproblemene som meldes fra sykehusene?

- Vi har store utfordringer foran oss, men ikke utfordringer som ikke er håndterbare. I utgangspunktet er det veldig mange pasienter får god behandling, og det har pågått kontinuerlig forbedringsarbeid. Det er et stort spørsmål om vi har en samlet plan for å få nok kapasitet i årene fremover. Det er en av grunnene til at vi etablerer en nasjonal sykehusplan, sier Bent Høie.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder