Staten får medhold i anken mot Breivik

Staten har likevel ikke behandlet Anders Behring Breivik på en umenneskelig og nedverdigende måte, slår Borgarting lagmannsrett fast.

 • David Bach
 • Dennis Ravndal
 • Nanna Johannessen

Artikkelen er over tre år gammel

Det kommer frem av den enstemmige dommen, som ble offentliggjort av lagmannsretten klokken 12 onsdag.

«Lagmannsretten er kommet til at Anders Behring Breivik ikke er eller har vært utsatt for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling», konkluderer lagmannsretten.

Retten skriver videre at Breivik fremstår som sterkt preget av sitt høyreekstreme, politiske univers. I dommen legges det vekt på at Breivik etter lagmannsrettens oppfatning fortsatt kan inspirere personer i høyreeksteme miljøer til å gjennomføre voldshandlinger.

«Hans ønsker om å bygge nettverk med meningsfeller må vurderes i lys av dette.»

VG+: Her isoleres Norges farligste fanger

Fritas for saksomkostninger

«Han har gitt uttrykk for at han ikke lenger er tilhenger av bruk av vold. Dette standpunktet er ikke knyttet til anger eller begrunnet med etiske overveielser, og tillegges ikke vekt. Det er ikke klare indikasjoner på at Breivik er påført isolasjonsskader under soningen», står det videre.

Lagmannsretten beslutter samtidig at partene må dekke sine egne saksomkostninger. Det vil si at Breivik fritas for å betale statens saksomkostninger.

VG+: Han var Breiviks eneste medfange

Breivik har allerede bestemt seg for å anke dommen til Høyesterett, opplyser hans forsvarer, advokat Øystein Storrvik.

Les også: Tormod er Breiviks ukjente besøksvenn

– Burde minsket bruken av glassvegg

Nødvendigheten av Breiviks isolasjon, og sikkerhetsopplegget rundt ham under soningen, har vært sentral i rettens vurdering av om staten har brutt EMK.

«Soning i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå medfører nødvendigvis et element av lidelse og nedverdigelse. Det er imidlertid anerkjent at særlige sikkerhetstiltak kan være påkrevd. Særlig gjelder dette overfor enkelte farlige innsatte f. eks. for å hindre rømning eller vold eller forstyrrelser i fengselet. Isolasjon fra andre innsatte kombinert med streng kontroll er eksempler på slike sikkerhetstiltak», skriver lagmannsretten.

ANKET: Terroristen Anders Behring Breivik saksøkte staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene. Foto: Lise Åserud NTB scanpix

Imidlertid påpeker retten at glassveggen som som skiller Breivik og hans besøkende, i større grad kunne vært unngått. Det vises til at Breiviks advokat siden i fjor har fått besøke Breivik ved en gitterport inne i avdelingen.

«Etter lagmannsrettens oppfatning burde det ha vært forsøkt med flere besøk ved gitterporten fremfor ved bruk av glassvegg», skriver retten, som legger til at bruken av glassvegg likevel ikke er noe tungtveiende moment ved avveiningen etter EMKs artikkel 3.

Anket i fjor

Ankesaken som gikk i Skien i januar handlet om at Breivik mener seg utsatt for «nedverdigende og umenneskelig behandling» under soningen. Dette gjelder blant annet at han i perioder har blitt utsatt for nakensjekk daglig og at kroppen hans har blitt gått over med metalldetektor.

Breivik mener også at han blir fratatt muligheten til å skape relasjoner til andre mennesker, fordi brevene hans blir kontrollert, sensurert og i mange tilfeller stanset.

Da søksmålet ble behandlet i Oslo tingrett, ga retten Breivik medhold i at han var blitt behandlet på en inhuman og nedverdigende måte, og at artikkel 3 i Menneskerettighetskonvensjonen var blitt krenket.

Tingretten kom derimot til at den svært reduserte muligheten han har til å kommunisere med omverdenen ikke er i strid med artikkel 8, slik Breivik hevder.

Anders Giæver: «Helt etter planen»

Gikk grundigere til verks

I lagmannsretten gikk Regjeringsadvokaten langt mer systematisk til verks, og gått inn på flere av detaljene rundt Breiviks soningsforhold og hverdag i fengselet.

– Staten mener bevisene klart viser at Breivik ikke har vært utsatt for krenkelse av EMK artikkel 3, eller artikkel 8, innledet advokat Marius Emberland ved regjeringsadvokaten.

Samtidig understreket Emberland at Staten tar innover seg at tingretten fikk fremlagt det meste av den samme dokumentasjonen, og hørt flesteparten av de samme vitnene:

– Tingretten var på den samme befaringen som lagmannsretten, og jussen er den samme nå som i fjor. Likevel kom tingretten frem til at Breiviks soningsforhold på enkeltpunkter havner under umenneskelig og nedverdigende behandling, uttalte Emberland.

Les også: Ti spørsmål og svar om Breiviks sak mot staten

– Staten mener tingrettens bevisvurdering var uriktig på mange måter, og at de har tolket terskelen for EMK for lavt. Det kan selvsagt være enkelttiltak, enkeltepisoder og enkeltperioder som kan nå den terskelen, men det skal mye til. Det er en helhetsvurdering som skal legges til grunn, det er en vurdering av det totale trykket som er avgjørende, uttalte Emberland.

Det er over fem år siden Breivik ble fengslet. I alle disse årene har han sonet på det som kalles «særlig høyt sikkerhetsnivå». Dette er Norges strengeste soningsnivå.

Det benyttes i ytterst få tilfeller, og bare dersom man regner faren som ekstra stor for at fangen skal rømme, få hjelp til å rømme, ta gisler eller begå alvorlig kriminalitet på nytt.

Staten, som i retten er representert ved Regjeringsadvokaten, mener at sikkerhetstiltakene rundt Breivik er nødvendige, og at menneskerettighetene hans ikke brytes.

VG+: De farligste på avdeling G

Mer om

 1. Anders Behring Breivik

Flere artikler

 1. Pluss content

  Breivik tapte på alle hold

 2. Regjeringsadvokaten: – Breivik skal behandles med respekt

 3. Breiviks anke avvist i menneskerettsdomstolen

 4. Skjeggete Breivik viste nazi-hilsen

 5. Ferdig med Breivik

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder