SKULLE STYRKE ARBEIDET: Justisminister Anders Anundsen har vedtatt at regjeringen skulle styrke arbeidet med økonomisk kriminalitet. Nå mener flere fagfolk at arbeidet er svekket. Foto: Frode Hansen VG

Slakter regjeringens innsats mot økonomisk kriminalitet

Regjeringen skulle styrke arbeidet – fagfolk mener det er svekket

«Uforståelig», «en håpløs situasjon» og «utrolig uheldig». Slik beskriver lederne for Norsk Øko-forum og Politiets Fellesforbund regjeringens manglende innsats mot økonomisk kriminalitet.

Geir Molnes
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Jeg er veldig enig i det Konkursrådets leder sier. Det har vært manglende oppmerksomhet mot konkurskriminalitet og andre former for økonomisk kriminalitet de siste årene. Vi har sett at Justisdepartementets fokus på økonomisk kriminalitet generelt har blitt redusert og det synes vi er veldig uheldig, sier Inger Coll til VG.

Hun er leder for Norsk Øko-forum, en tverretatlig interesseorganisasjon som jobber mot økonomisk kriminalitet. Organisasjonen har medlemmer fra en rekke statlige etater og politiet. Til daglig jobber Coll selv i Skatteetaten.

Les også: Raser mot at ofre for datakriminalitet straffes

VG har tidligere omtalt en bekymringsmelding sendt fra Konkursrådets leder Knut Ro til justisminister Anders Anundsen. I brevet forteller han at arbeidet med konkurskriminalitet er svekket.

Mener utviklingen er uforståelig

Coll er helt enig i Konkursrådets beskrivelse av situasjonen og mener den også er dekkende for arbeidet mot økonomisk kriminalitet som helhet. Det er stikk i strid med den borgerlige regjeringens klare lovnad om å styrke innsatsen på feltet.

Leder Inger Coll i Norsk Øko-forum. Foto: Beathe Schieldrop

– Regjeringen sa de skulle styrke innsatsen på dette feltet. Hva tenker du om at dere er flere som mener at utviklingen går motsatt vei?

– Det er utrolig uheldig! Det er uforståelig for oss som jobber i førstelinjen mot økonomisk kriminalitet, og det oppleves som frustrerende at departementet er så lite på banen.

Hun forteller at det var noen gode tiltak på vei for noen år siden, men at disse nå har stagnert helt.

– Det er veldig skummelt fordi det er Justisdepartementet som har ansvar for store deler av kriminalitetsbekjempelsen, sier Coll til VG.

Hun har fått flere tilbakemeldinger fra medlemmer som jobber mot økonomisk kriminalitet som er frustrerte over situasjonen.

PF-leder: – En håpløs situasjon

Frustrasjon blant ansatte som jobber med økonomisk kriminalitet har også leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund merket seg.

– Det er mange dyktige økonomietterforskere ute i distriktene og i særorganene, som Økokrim. Men de er så ufattelig presset på ressurser og budsjett. Man prøver å presse siste dråpe ut, men det er ikke en dritt av dråpe igjen i sitronen, sier Bolstad til VG.

– MANGLER RESSURSER: Leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund mener politiet mangler ressurser til å jobbe med økonomisk kriminalitet. Han kaller situasjonen «håpløs». Foto: Jørgen Braastad VG

Han forteller at ressurssituasjonen fører til at noe må prioriteres ned, og at arbeidet mot økonomisk kriminalitet ofte blir en salderingspost.

– Det er en håpløs situasjon som må tas på største alvor. Men hvis departementet skal prioritere dette opp, må man også spørre hva som skal prioriteres ned, sier Bolstad.

– De største fiskene går fri

Bolstad tror ikke det dreier seg om noen vrangvilje fra departementet eller politidirektoratet, men mener helt klart det mangler både folk og penger til å etterforske økonomisk kriminalitet.

VG følger økonomisk kriminalitet: Les flere saker om feltet her

– Forventningene og det som skal til for å løse samfunnsoppdraget er større enn de rammevilkårene man har. Problemet er så stort at politimestre har gått ut og sagt at man må holde stillinger ledig over tid.

Han mener den nåværende situasjonen går utover tilliten til politiet.

– Som Knut Ro i Konkursrådet sier, fører det også til at man ikke kan ta på seg de store sakene. Man må ta de enkle og små sakene, slik at de største fiskene går fri, sier Bolstad.

Farlig for samfunnet

Leder Coll i Øko-forum forteller om et stadig mer komplekst kriminalitetsbilde, med økende profesjonalisering og internasjonalisering.

– For å møte denne trusselen er det veldig viktig at også politi- og kontrollsiden utvikler sine virkemidler og sin praksis. Vi savner dessverre et fokus og engasjement fra Justisdepartementet i dette arbeidet, sier hun.

Datingsvindel på nett: Svindlet for flere hundre tusener av «nettkjæresten»

Coll viser til at skatte- og avgiftskriminalitet er veldig farlig for samfunnet.

– Når det gjelder straffbare forhold som rammer staten, så utgjør det en fare for tap av fremtidige inntekter. Lojaliteten til systemet strekkes. Det utgjør en kjemperisiko. Dette fremheves også i Økokrims trusselvurdering, sier lederen.

Mener regjeringen har tatt grep

– Vi er klar over at det er vanskelig situasjon der ute. Samtidig mener vi det er gjort noen fornuftige grep og føringer som har betydning for området, sier statssekretær Ove Vanebo i Justis- og beredskapsdepartementet til VG.

Han forteller at regjeringen har vært tydelig i tildelingsbrevet til Politidirektoratet på at økonomisk kriminalitet skal prioriteres.

– Vi har også en strategi mot arbeidslivskriminalitet der vi har tatt grep som har betydning for økonomisk kriminalitet.

– TAR BEKYMRINGENE PÅ ALVOR: Statssekretær Ove Vanebo forteller at regjeringen tar bekymringene om svekket innsats mot økonomisk kriminalitet på alvor. Samtidig mener han regjeringen har tatt en rekke viktige grep. Foto: Kristian Helgesen VG

Han viser også til opprettelsen av næringslivskontakter, et tverretatlig analyse- og etterretningssenter, samt opprettelsen av en bokkoordinatorordning mellom politiet og bostyrene.

– Konkursrådet mener bokkoordinatorordningen er svekket grunnet manglende ressurser i politiet?

– Det er riktig at det formelt sett er et redusert antall politietterforskere i konkursgruppen. Det skyldes at man har samordnet konkurs og skattegruppen, sier Vanebo.

Han forteller at arbeidet er styrket med spesialetterforskere og bistandsrevisorer. I tillegg trekker han frem at politireformen skal samle fagmiljøer gjennom større enheter, som kan rendyrke arbeidet mot økonomisk kriminalitet.

– Tar bekymringene på alvor

Vanebo vedgår imidlertid at det må gjøres mer på mannskapssiden, og forteller at det skal settes av fem til ti nye stillinger med arbeidet mot økonomisk kriminalitet i Oslo politidistrikt.

– De som jobber med dette mener at utviklingen går i gal retning. De sier ikke at forbedringene går tregt, men at det er en forverring?

– Det har vi merket oss. Vi tar den type bekymringer på alvor. Men det må også konkretiseres tydelig hva som er problemet. Hvis de kan peke på konkrete tiltak så vil vi se hva som kan gjennomføres, sier statssekretæren.

– Det pekes på at man trenger mer ressurser til å jobbe med økonomisk kriminalitet?

– Det kommer til å bli rundt 350 nye politistillinger i 2016. Vi har sagt at i fordelingen av disse skal økonomisk kriminalitet være blant satsingsområdene, sier Vanebo.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder