GRATIS BARNEHAGE: Flertallet i Ellinsæter-utvalget foreslår å fjerne kontantstøtten for å finansiere gratis barnehage. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix

Utvalg går inn for gratis barnehage, fjerning av kontantstøtten og behovsprøvd barnetrygd

Flertallet i utvalget som har sett på støtten til barnefamilier, går inn for å fjerne kontantstøtten, innføre gratis barnehage og behovsprøve barnetrygden.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Kontantstøtten foreslås fjernet for å finansiere gratis barnehage til alle barn. Barnetrygden skal målrettes og satsen økes, samtidig som den skal gis til de familiene som trenger det mest, heter det blant annet i utvalgets utredning som ble lagt fram mandag morgen.

Flertallet vil heve satsene på barnetrygden – som ikke har vært hevet siden 1996 – og vil gjøre den avhengig av foreldrenes inntekt.

Et mindretall på tre foreslår å opprettholde barnetrygden som nå, men ønsker å forenkle og styrke moderasjonsordningen for foreldrebetaling i barnehager. Mindretallet ønsker også å skattlegge barnetrygden og bruke skatteinntektene pluss et tillegg til å øke satsene.

Bakgrunn: Skal sørge for en mer målrettet barnetrygd

Gratis barnehager

Utvalget, som har vært ledet av professor Anne Lise Ellingsæter, har beregnet kostnadene ved å innføre gratis barnehage til 11,6 milliarder kroner årlig. Samtidig vil en målretting av barnetrygden bety en innsparing på 9 milliarder kroner, midler som da vil gå til å finansiere gratis barnehage.

Både Venstre, SV og halvparten av Høyres programkomité har tidligere foreslått å gjøre barnehager gratis.

En oversikt utvalget har utarbeidet, viser at det i 2015 ble overført til sammen rundt 90 milliarder kroner til barnefamilier. Av disse går 80 milliarder til barnetrygd, kontantstøtte, foreldrepenger, offentlig driftsstilskudd til barnehager og fradrag for pass og stell av barn, skriver Aftenposten.

Halvparten av denne summen, 40 milliarder kroner, går til drift av barnehager. Siden det offentlige allerede betaler en stor andel av de totale utgiftene, blir merkostnadene ved å gjøre barnehager gratis også mindre.

Horne: – Har ikke spart på kruttet

– Utvalget har ikke spart på kruttet, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) om ekspertenes forslag til ny politikk for barnefamilier.

– Jeg mener det fortsatt skal være en fleksibilitet og valgfrihet for foreldrene og hvordan de vil fordele disse ukene, sier Horne.

Å målrette barnetrygden mot lavinntektsfamilier og gjøre barnehagen gratis, er blant forslagene flertallet i utvalget stiller seg bak. Det foreslås også å fordele foreldrepermisjonen likt, med unntak av 9 uker rundt fødselen.

Hun synes imidlertid forslaget om å gi far selvstendig rett til betalt permisjon er interessant. I dag kreves det at mor går ut i jobb eller arbeid (aktivitetsplikt) for at far skal få foreldrepenger.

Et annet forslag som Horne ikke er udelt positiv til, er å droppe kontantstøtten.

– Kontantstøtten varer bare en kort del av småbarnsfamilienes liv. Så lenge jeg har vært politiker, har jeg ønsket å ha en valgfrihet, men samtidig ser jeg utfordringen særlig når det gjelder å få innvandrerkvinner ut i arbeid, sier hun.

Likedelt foreldrepermisjon

Utvalget ønsker å innføre en individuell rett til foreldrepenger og likedeling av foreldrepenger mellom foreldrene. Når det gjelder foreldrepermisjonen, skal tre uker før fødsel og seks uker etter fødsel reserveres mor. De resterende ukene bør ifølge utvalget fordeles med 20 uker på mor og 20 uker på far.

Les også: EU nekter Norge å kutte barnetrygden i utlandet

Samtidig foreslår utvalget at det skal innføres barnehageopptak hvert kvartal, og at skolefritidsordningen må utredes nærmere med tanke på å innføre gratis eller sterkt subsidiert skolefritidsordning på sikt.

Utvalget har gått gjennom det offentlige tjenestetilbudet og overføringsordningene til familier med barn under 18 år, deriblant barnetrygd, skattefordeler, foreldrepenger og engangsstønad, kontantstøtte, støtte til enslig mor eller far, bidragsforskudd, barnetillegg i trygdeytelser, bostøtte fra Husbanken, barnehagesubsidier, skolefritidsordningen og utdanningsstøtte.

Det er 20 år siden sist det ble foretatt en samlet gjennomgang av støtten til barnefamiliene.

Les også: Venstre vil ta barnetrygden fra de rike

Kvinne- og familieforbundet fortviler

Norges kvinne- og familieforbundet mener de store barna er glemt:

– Store barn er også dyre barn. Mange store barn lever under fattigdomsgrensen, og de er totalt utelatt, sier forbundsleder Elisabeth Rusdal, som sier hun er "stille fortvilet" over forslaget om å prioritere de minste barna så høyt fremfor de eldre.

Flertallet i ekspertutvalget foreslår å droppe universell barnetrygd og i stedet behovsprøve den. Pengene som blir til overs, vil de bruke på gratis barnehage. Rusdal sier hun vil gå i tenkeboksen når det gjelder behovsprøving, men påpeker at det vil skape usikkerhet om når og hvor lenge man har rett til støtten.

Å fjerne kontantstøtten og å dele foreldrepermisjonen likt mellom mor og far faller heller ikke i god jord.

– Jeg er sjokkert over at det er en total mangel på valgfrihet. Her styrer man barnefamiliene inn i et livsløp. Familier er ulike, barn er ulike og det er ikke hensyntatt overhode.

Venstre omfavner forslaget

Venstres programkomité har foreslått å gjøre både barnehagen og SFO gratis og droppe dagens ordninger med barnetrygd og kontantstøtte.

– For Venstre handler gratis barnehage om å bekjempe barnefattigdom og å gi flere barn en best mulig start på livet og på videre skolegang og utdanning. Det fortjener barna uansett hvordan står til med foreldrenes økonomi, sier Guri Melby, som er nestleder i programkomiteen.

Men i Senterpartiet er tonen en helt annen.

-Det er fullstendig uaktuelt å gå inn på en sånn linje, sier Kjersti Toppe.

– Vi vil at barnetrygden skal være en universell ordning. Dersom det blir en ordning for de aller fattigste, vil det miste den utjevnende effekten, sier hun.

Partiet ønsker i stedet å styrke barnetrygden.

Også SV er kritisk til omfordeling fra barnetrygd til barnehage.

– Barnetrygden er den beste måten å utjevne forskjeller på, derfor vil vi ta kampen for barnetrygden. Dette forslaget skal vi stoppe, sier partileder Audun Lysbakken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder