ANKEN BLE FORKASTET: Mulla Krekar (t.v.) og hans advokat Brynjar Meling møtte opp i Oslo tingrett i september, hvor PSTs utleveringsbegjæring til Italia ble behandlet. Krekar er siktet for terrorplanlegging i Italia, og politiet der mener han leder organisasjonen Rawti Shax. Foto: Frode Hansen VG

Lagmannsretten: Krekar kan utleveres til Italia

...men Brynjar Meling anker til Høyesterett

Mulla Krekar kan utleveres til Italia, etter at en anke over utleveringen er forkastet av Borgarting lagmannsrett.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Krekars advokat, Brynjar Meling, sier til VG at han vil anke saken videre til Høyesterett.

I juni kom Oslo tingrett frem til at Krekar, som egentlig heter Najmuddin Faraj Hamad, og en 42 år gammel iraker kan utleveres til Italia. Krekar anket avgjørelsen fra tingretten, men nå har lagmannsretten altså forkastet anket.

Straffeforfølgning i Italia

«Lagmannsretten bemerker at utlevering også for Najumuddin Farah Ahmad vil være et inngrep i hans rett til familieliv og således tale mot utlevering. Men etter lagmannsrettens skjønn må hensynet til rask og fullstendig opplysning av saken, samt hensynet til det internasjonale strafferettssamarbeidet, slå igjennom da det klart taler for at straffeforfølgning skjer i Italia.», heter det i kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett.
Bakgrunnen for utleveringsbegjæringen var at italienske myndigheter mistenker at Krekar har deltatt aktivt i oppbyggingen av et internasjonalt terrornettverk.

Les mer: Krekars 13 år lagne kamp mot rettssystemet

Har fått PST-opptak

Advokat Meling sier til VG at han ser fram til å anke saken videre til Høyesterett – noen han har full anledning til:

– Vi har nå på egen hånd fått tak i opptakene av disse samtalene som Politiets sikkerhetstjeneste ikke vil gi ut, og som skal være mistenkelige. Vi har også fått disse nedskrevet og oversatt – og vil legge dem fram for høyesterett. Disse vil vise at det ikke er noen grunn til mistanke mot min klient, og det gleder jeg meg til, sier Meling.

Han sier at han er trygg på at han der vil få gjennomslag for sitt syn, nemlig at det ikke er grunn til mistanke mot Krekar.

Les også: Krekar sier han har lært mye av å bo i Norge

Avviser feiltolkning

I sin anke til lagmannsretten har Krekar og hans forsvarer fremholdt at deler av etterforskningsmaterialet skal være feilaktig oversatt. Men lagmannsretten avviser dette:

«Lagmannsretten kan ikke se at det er fremkommet noe i støtteskrivene som er egnet til å så tvil om tingrettens vurdering om at det er liten sannsynlighet for at etterforskningsmaterialet er enten fabrikkert, uriktig oversatt eller feiltolket», heter det i kjennelsen.

Lagmannsretten avviser også ankens påstand om å ta humanitære hensyn, men viser til at slike hensyn tillegges mindre vekt i saker der grunnlaget for utlevering er et særlig alvorlig straffbart forhold.

Lagmannsretten avviser videre at en utlevering av Krekar vil stride mot Den europeiske menneskerettskommisjonen.

Opprullet i Italia

Det var i 2011 at italiensk politi startet opprullingen av en internasjonal terrornettverk kalt Rawti Shax - og hvor Mulla Krekar ble utpekt som en leder. Krekar selv hevdet at dette var et politisk parti.

Frps Ulf Leirstein, som sitter i Stortingets justiskomite, var kjapt ute og sa adjø til Krekar på sin Twitter-konto:

Ciao Krekar

Les også: Rawti Shax hadde egne treningsleire

Italiensk politi skal ha lyttet til flere samtaler som Krekar har hatt med sine medarbeidere. Slik har det blitt dannet et bilde av at mulla Krekar hadde nær og sterk kontroll over medlemmene.

Ifølge italiensk politi skal Krekar har fortalt dem han snakket med om hvordan han, da han var i eksil i Norge, klarte å samle om lag tre millioner norske kroner som skulle brukes til væpnet kamp, og for å bygge en treningsleir i «de viktigste områdene».

Skaffet lydopptakene

Det er i følge lagmannsretten mulla Krekars italienske forsvarer som har skaffet de nevnte lydopptakene som italiensk og norsk politi mener gir grunn tilmistanke mot Krekar. Dette utgjør blant annet skriftlige dokumenter på 20 000 sider.

Lagmannsretten viser blant annet til at den italienske fengslingskjennelsen - bare den er på 1100 sider - inneholder en grundig gjennomgang av grunnlaget for mistanken.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil ikke kommentere utleveringskjennelsen i Krekar-saken.

– Vi tar kjennelsen til etterretning, er alt politiadvokat Signe Aalling vil si til NTB, etter at Borgarting lagmannsrett fredag ga PST medhold i at vilkårene for å utlevere mulla Krekar til Italia er til stede.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) sier han ikke kan kommentere utleveringskjennelsen i Krekar-saken.

– Kjennelsen fra lagmannsretten er ikke rettskraftig, og det er allerede varslet at det skal ankes. Derfor kan jeg ikke si noe om den nå, sier Anundsen til NTB.

Ikke overrasket

Ekspert på utleveringsrett Gjermund Mathisen er ikke overrasket over at også lagmannsretten mener mulla Krekar kan utleveres til Italia i terrornettverksaken.

Mathisen har skrevet doktorgrad om vilkårene for utlevering og er en av Norges fremste juridiske eksperter på utleveringsrett.

– Jeg er ikke overrasket, for Italia er et land som står Norge relativt nært, det er et europeisk land som har vært med i Menneskerettskonvensjonen siden begynnelsen, og som langt på vei er underlagt de samme kontrollmekanismene for overholdelse av menneskerettighetene som Norge. Det er også et land som Norge har et godt samarbeid med på dette området., sier Mathisen til NTB.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder