VG AVSLØRER PRAKSIS: Rettsmedisiner og forsker Torleiv Ole Rognum har vært førende for praksisen ved Rettsmedisinsk institutt, nå Folkehelseinstituttet. Ved avdelingen på Rikshospitalet har de tatt organdeler fra rettslig obduserte til egen forskning. Foto: Fredrik Solstad og Espen Braata,

VG avslører: Tok biter av organer fra 1000 voksne lik uten å spørre pårørende

De døde i ulykker, sykdom, selvmord eller overdose

Pågått i 13 år - har ikke spurt pårørende

Samlet biter av milter og tarmer

Forskere har forsynt seg av organene til 1000 voksne nordmenn, som døde i ulykker eller ble rettslig obdusert etter brå død. Pårørende er ikke spurt om lov.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Divisjonsdirektør i FHI Bjørn Magne Eggen. FOTO: KRISTER SØRBØ/VG Foto:Krister Sørbø,VG

I en 13-årsperiode har rettsmedisinere, som også driver med forskning, sanket organdeler fra voksne og unge som er obdusert.

VG kan i dag avsløre en praksis, hvor det systematisk er tatt ut deler av organer fra 1000 døde nordmenn i alderen 15-85 år.

**Uten at pårørende er informert, eller har samtykket til det, har oppdelte milter fra døde kropper blitt lagret i en egen bank ved Folkehelseinstituttet (FHI).

**Det er også sanket inn vevsprøver fra slimhinner i tykktarm og blodprøver fra 120 av likene.

Folkehelseinstituttet opplyser til VG at disse personene døde i ulykker, av sykdom eller forgiftning i perioden 2001 til 2014.

Men i en instruks som gikk til ansatte i fjor, ville de ha organdeler fra «alle etnisk norske døde voksne» som ble rettslig obdusert.

Innsamlingen av vevsprøver av milter på rettslig obduserte startet i 2001 ved Rettsmedisinsk institutt. Praksisen fortsatte ved FHI helt frem til i vår.

Målet var da nådd: Å ha materiale fra 1000 lik i forskningsbiobanken, som har navnet: «Normalkontroller».

– Det såkalte normalmaterialet er samlet inn fra voksne. Innsamlingen av vevsbiter av til sammen 1000 individer var tidsavgrenset. Materialet er anonymisert, for å kunne sammenligne de funnene man gjør ved de spesielle undersøkelsene, mot en normalbefolkning, som vi mener disse 1000 er, sier divisjonsdirektør Bjørn Magne Eggen ved Folkehelseinstituttet.

VET DU NOE? Tips VGs reporter her.

FHI-ansatte opplyser at de fikk beskjed om å foreta uttak av milt fra voksne lik til rettsmedisiner Torleiv Ole Rognums forskning. De skal ikke ha fått en nærmere forklaring, og flere har stilt seg undrende til milt-uttaket:

– Det er absolutt ingen standard prosedyre å ta ut milt ved rettslig obduksjon av voksne. Først når dødsårsaken er relatert til milten er det aktuelt å ta ut vevsprøver av denne, og det hører med til sjeldenhetene, sier en FHI-ansatt som ikke ønsker å stå frem i frykt for represalier.

ETINISK NORSKE DØDE: Dette er instruksen som ble gitt til rettsmedisinerne ved Folkehelseinstituttet i fjor. Prosedyren ble hengt opp på obduksjonssalen. Foto:,

- Ingen er negative til forskning, men her er det snakk om måten å jobbe på. Og det å ta seg til rette, sier den ansatte.

I mai avslørte VG at Rettsmedisinsk institutt (nå underlagt Folkehelseinstituttet) i 30 år systematisk har tatt ut deler av hjerne, hjerte og andre organer fra 700 døde barnekropper til forskning - uten samtykke fra pårørende.

Instituttet har ikke lov til å ta materiale fra de rettslig obduserte barna til egen forskning, ifølge juseksperter.

Ekstrauttakene til egen forskning, går utover mandatet fra påtalemyndigheten om å klarlegge dødsårsak.

**Når mennesker dør på sykehus, er materiale hentet fra lik strengt lovregulert: Pårørende må bli spurt om det kan tas deler av organer fra avdøde til forskning.

**Men da de voksne ble rettslig obdusert etter brå og uventet død, har ikke samtykke blitt innhentet.

Personskadeforbundets Per Oretorp mener at uttaket av deler av organer fra ulykkesofre er respektløst og uholdbart.

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) godkjente biobanken i 2010, og ga tillatelse til at materialet kan uthentes uten samtykke.

FHI henviser til REK på spørsmål om samtykke.

– På hvilket etisk grunnlag har REK gitt klarsignal om at samtykke fra pårørende ikke er nødvendig å innhente?

– Det etiske grunnlag for dette er nok hensynet til pårørende, for å spare dem for unødvendige belastninger, sier avdelingsdirektør Knut W. Ruyter ved REK Sør-Øst.

– Har RMI og REK fått fritak fra å innhente samtykke for lett?

– Jeg mener at ingen får det for lett. Det kan være gode grunner for å godkjenne at biologisk materiale som er innhentet til andre formål kan bli benyttet i forskning uten at det innhentes samtykke. Men praksisen har endret seg i løpet av årene. Tidligere var det ansett som god praksis ikke å informere, mens dette gradvis har endret seg til ønske om større åpenhet og informasjon, sier Ruyter.

I brevet fra REK står det at formålet med biobanken er å samle et kontrollmateriale for forskning i relasjon til spedbarnsdød, tykktarmskreft og andre tilstander.

Etter VGs avsløringer, stoppet FHI 16. mai praksisen med å ta ut materiale fra lik utover det som var nødvendig for å ivareta påtalemyndighetens behov.

Grunnen er at Folkehelseinstituttet mener det er usikkert om de har tilstrekkelig rettslig grunnlag for å hente ut biologisk materiale til bruk i forskning.

Statens helsetilsyn har åpnet tilsynssak, og vil nå gå gjennom FHIs redegjørelse om forskningen på materiale som er hentet fra lik i alle aldre.

Ansatte ved Folkehelseinstituttet reagerer på det de mener er unødvendig mange prøver som blir tatt fra døde barn.

Helse- og omsorgsdepartementet jobber med nytt lovverk om transplantasjon og

obduksjon. Departementet vil fremme lovforslaget for Stortinget i løpet av året. På bakgrunn av VGs avsløringer har helseminister Bent Høie uttalt følgende:

- Etter opplysningene som har kommet frem, vil vi se på om lovverket er klart nok når det gjelder forskning på materiale under en rettslig obduksjon. Jeg vil sørge for at forskningen skjer i tråd med regelverket, sier Høie.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder