IKKE FORNØYD: SVs representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Freddy Øvstegård. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

SV mener departementet holder tilbake informasjon i NAV-saken

Kontrollkomiteen fikk tirsdag flere hundre sider med dokumenter, som skal belyse hvordan departementet har håndtert NAV-saken. Men Anniken Hauglie unnlot å svare på ett spørsmål.

 • Martha C. S. Holmes
 • Camilla Fredstad Huuse

– Kontrollkomiteen på Stortinget ba om referatene fra møter i arbeidsdepartementet og i Nav. Så fikk vi en lefse på 700 sider for noen dager siden, uten referatene. Så vi er ikke fornøyde, sier Freddy Øvstegård, SVs representant i kontrollkomiteen.

Etter et møte torsdag, bestemte Kontrollkomiteen at den skal sende inn flere nye spørsmål til Hauglie. Blant annet ber SV om møtereferatene på nytt.

Komiteen ba tidligere om en omfattende tidslinje over saken – med alt av relevant dokumentasjon fra dialogen mellom arbeidsdepartementet, Nav, Nav Klageinstans og Trygderetten. Tidslinjen kom – men ikke referatene.

– Vi har ikke fått noen begrunnelse på hvorfor vi ikke har fått referater, og det tjener ikke denne saken godt å holde tilbake informasjon, sier han.

VG har også bedt om innsyn i møtereferatene fra møtene nevnt i departementets offisielle tidslinje over Nav-saken. Departementet har gitt avslag på innsynsbegjæringen som VG klagde på for seks dager siden. Siden har det vært stille.

les også

NAV-sjefen slår tilbake mot Hauglie: Visste ikke om uskyldig dømte

MÅ SVARE: Anniken Hauglie (H) må svare på flere nye spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, som de sender torsdag. Foto: Ørn E. Borgen

les også

Arbeidsdepartementet til NAV i februar: Trenger ikke gjennomgå gamle saker

Administrasjonen i arbeidsdepartementet svarer følgende på kritikken i en epost til VG

– Departementet er i skriftlig dialog med kontroll- og konstitusjonskomiteen og vil svare Stortinget etter beste evne.

Får flere svar

Kontrollkomiteen på Stortinget har fått svar på spørsmålene de har stilt justisminister Jøran Kallmyr om Nav-saken torsdag, og venter senere på dagen svar på seks spørsmål de har sendt til arbeidsministeren.

Øvstegård mener svarene komiteen har fått fra Hauglie hittil går for lite inn i hvilke vurderinger arbeidsdepartementet selv har tatt før skandalen sprakk.

Hvilke selvstendige vurderinger departementet har tatt, er blant spørsmålene komiteen skal få svar på torsdag ettermiddag.

– Det har kommet masse dokumentasjon som er bra for oss å se om ting internt i Nav, men hvilken rolle departementet har hatt er det lite å se om – så vi lurer på hvorfor departementet tydeligvis ikke har hatt en større rolle enn det de har hatt, og om det stemmer, sier han til VG.

les også

Malene (26) ble frikjent for NAV-svindel – måtte likevel betale 270.000 kroner

Bestemmer høringsdato tirsdag

På vei ut av kontrollkomiteens møte om Nav-saken, sier komitéleder Eva Kristin Hansen (Ap) at kontrollkomiteen vil bestemme seg på tirsdag for når de skal kalle inn de ansvarlige statsrådene til høring. Det vil mest sannsynlig bli før jul.

Hun og Ap har også flere ubesvarte spørsmål, som nå sendes til arbeidsministeren.

– Vi har gått igjennom mye av korrespondansen vi har fått, særlig på hvordan Nav har fulgt opp enkelte e-poster og henvendelser om at her er det ting som foregår. Det har vi mange konkrete spørsmål på, sier hun.

De har også spørsmål knyttet til prosessen da Stortinget vedtok en innstramming i AAP-regelverket i sommer.

Se alle de nye spørsmålene kontrollkomiteen stiller til Hauglie her:

les også

Nytt NAV-brev vekker oppsikt: – Har visst mer enn de har sagt

De nye spørsmålene

SV i kontrollkomiteen vil stille disse nye spørsmålene til arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

1. Kontrollkomiteen stiller spørsmål om hvilke vurderinger departementet har gjort rundt den såkalte Tolley-saken i EU-domstolen, hvilke konsekvenser de mener denne saken har for dagens regelverk og spør hvorfor statsråden ikke nevnte denne saken i sin redegjørelse for Stortinget 5. november 2019?
 
2. I sin redegjørelse til Stortinget 5. november 2019 sa arbeidsministeren at departementet før sommeren 2019 hadde kontakt med direktoratet om korte opphold. Komiteen spør hvilke definisjon av korte og lange opphold Arbeids- og sosialdepartementet opererte med på dette tidspunkt, og med bakgrunn i hvilken lovforståelse, og hvordan kommuniserte departementet sin forståelse av loven til NAV?
3. Kontrollkomiteen ber på nytt om referater med alle møter Hauglie har hatt med NAV. Dette ba de også om sist, men spørsmålet ble ikke besvart.
4. Kontrollkomiteen vil han svar på hvilke saker det mye omtalte brevet som Hauglie og Vågseng har vært uenig om egentlig omhandler. (lenke til sakene)
5. 30. august skrev NAV til Arbeids- og sosialdepartementet at de kan ha forstått loven feil. På dokumentets første side står det tydelig at om lag 40 personer kan være domfelt på feil grunnlag, og at ytterligere 35 saker er anmeldt/oversendt politiet. Samtidig ba NAV om et raskt møte. Statsråden har i mediene uttalt at “den store alarmen gikk” i departementet da dette brevet kom.
Hvorfor tok det likevel to uker, helt til 13. september før departementet hadde tid til å møte NAV om saken?
6. Fra møtet mellom NAV og ASD 13. september 2019 gikk det over en måned til neste møte. Kontrollkomiteen vil vite hva som skjedde i departementet i mellomtiden. 7. Til justisministeren stiller komiteen spørsmål om noen kan ha blitt uriktig utvist fra Norge som følge av feiltolkningen.

Arbeiderpartiet i kontrollkomiteen vil stille disse nye spørsmålene til arbeidsminister Anniken Hauglie.

SPØRSMÅL FRA ARBEIDERPARTIET

1. I 2012 og 2013 arbeidet departementet med en gjennomgang av gjeldende regelverk for folketrygden og eksport av ytelser. Komiteen vil vite hvordan arbeidet ble fulgt opp ved regjeringsskifte og hva konklusjonen på arbeidet ble. 

2. Komiteen viser til diskusjonene om tolkningen av trygdeforordningen, som har vært diskusjonstema blant toppledere i NAV siden 2014. De vil vite om departementet vært ukjent med disse diskusjonene.

3. I e-post fra Arbeids- og velferdsdirektoratet av 25. april 2016 til NAV "family benefits and pensions" fremgår det at «en nordmann som bor og arbeider i Norge er omfattet av bestemmelsen dersom han/hun har midlertidig opphold i et annet EØS-land». Dette ser ut til å være forståelsen som NAV legger til grunn i dag, mener komiteen. De stiller spørsmål om hvorfor det ikke skjedde en praksisendring som følge av dette.

4. I et forslag om å endre trygdeforordningen fra 2016 foreslår regjeringen å lovfeste NAVs praksis ved utenlandsopphold knyttet til arbeidsavklaringspenger, en praksis som har vist seg å være i strid med EØS- reglene. Men hverken i høringsnotatet eller i proposisjonen nevnes EØS-avtalen eller trygdeforordningens forrang. Komiteen vil vite hvorfor ikke de EØS-rettslige føringene blir løftet i denne proposisjonen.

5. I brev fra NAV klageinstans til ytelsesavdelingen av 29.11.2017 fremgår det at NAV klageinstans er usikre på om kravet om opphold i Norge er i strid med artikkel 21. Det fremgår også at direktoratet jobber med en lovendring knyttet til sykepenger. Videre skjer dette rett før endringene i AAP som strammer inn på kravene om opphold i Norge skal tre i kraft. Komiteen vil vite hvordan denne advarselen fra NAV klageinstans følges opp.

6. I kvalitetsrapporten fra NAV klageinstans, årsrapport 2017 av 15. februar 2018, fremgår det tydelig at det er uavklart praksis knyttet til artikkel 21. Hvordan ble dette fulgt opp av direktoratet og departementet?

7. Komiteen vil vite hvordan departementet behandler årsrapporter som «Kvalitetsrapport fra NAV Klageinstans – årsrapport 2017».

8. Fagforeningen Avyo har uttalt at Navs praksis var blitt tatt opp med avdelingsdirektører i Arbeids- og sosialdepartementet på et møte 25. oktober 2017. Komiteen ber om å få oversendt referat fra møtet.

9. Hva er grunnlaget for at man frem til høsten 2019 vurderte at det skulle være en ulike vurderinger av såkalte korttidsopphold og lengre midlertidige opphold i utlandet og hvorfor delte departementet denne vurderingen?

10. Departementet har et overordnet ansvar for praktiseringen av regelverket. Komiteen vil vite hvordan departementets vurderte alvoret og omfanget i saken etter NAVs henvendelse 18. desember 2018.

11. I 2017 falt dommen i Tolley-saken, som NAV legger til grunn som førende for tolkningen av artikkel 21 i den nye trygdeforordningen. Dommen ble tilsendt departementet, men NAV ble ikke informert. Til Aftenposten 19.11 forklarer statsråden at «På det tidspunktet dommen kom, var departementet ikke kjent med at NAVs praksis ved slike midlertidige opphold var feil». Betyr dette at departementet ikke kjente til hvordan Nav praktiserte regelverket, eller om de ikke kjente til at måten de praktiserte regelverket på, var feil?

12. Anniken Hauglie har slått fast at «Det er veldig alvorlig at NAV allerede i februar 2019 satt på kunnskap om at det fantes pågående straffesaker, som følge av feil rettspraksis». Dette avvises av NAV-sjefen. Komiteen ber om statsrådens avklaring.

13. Har Trygderetten tatt opp at de var kommet frem til en annen tolkning av forordningen i møter med ASD i perioden fra 2016 til 2018, i så fall når og på hvilken måte?

14. I e-post av 22.2.2019 fra ASD til NAV fremgår det at politisk ledelse har gitt klarsignal til NAV om at de ikke trengte gjennomgå saker tilbake i tid, begrunnet med blant annet at det er administrativt krevende. Mener departementet at administrative belastninger er viktigere enn folks rettssikkerhet?

Mer om

 1. Nav-skandalen
 2. EØS
 3. Trygdeskandalen
 4. Anniken Hauglie
 5. Nav
 6. Arbeids- og sosialdepartementet

Flere artikler

 1. Nye svar fra Hauglie: – Sitter igjen med flere spørsmål enn svar

 2. Hauglies departement samlet inn NAV-spørsmål til seg selv fra Stortinget: - Uheldig

 3. Åpen høring om NAV-skandalen 9. januar

 4. Kontrollkomiteen krever bedre svar fra Hauglie

 5. Ingen referater fra Hauglies krisemøter med Nav

Fra andre aviser

 1. Opposisjonen: – Tyder på lovbrudd langt tilbake i tid

  Bergens Tidende
 2. Hun skal grilles i Stortinget om trygdeskandalen

  Aftenposten
 3. Nye NAV-svar fra Hauglie: Saken mer alvorlig for Hauglie nå, mener SV

  Aftenposten
 4. Nav visste allerede i februar i år at trygdeskandalen omfattet straffesaker

  Bergens Tidende
 5. Trygdeskandalen er stadig mer ubegripelig

  Aftenposten
 6. Juseksperter langer ut mot Hauglie i trygdeskandalen. SV ber om mer informasjon.

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no