Høyesterett mener akeskade er yrkesskade

En mann som fikk skulder- og hodeskader under akelek på firmaseminar kan trolig gjøre krav på yrkesskadetrygd. Høyesterett har nemlig kommet til at luftputeakingen skjedde «i arbeid».

Mannen fikk en invaliditetsgrad på 33 prosent etter akingen på Beitostølen i 2010. Deltakelse på det faglige seminaret var obligatorisk. Det var ikke deltakelse i akingen, men det ble forventet at man deltok. Mannen kolliderte mest sannsynlig i høy fart med et tre.

Da Nav ikke godtok at skaden var å regne som yrkesskade i henhold til folketrygdloven, trakk mannen direktoratet inn for retten. Nå har Høyesterett gitt saksøkeren fullt medhold og erklært Trygderettens kjennelse ugyldig.

«Det forhold at det var forventet at man deltok, tilsier at aktiviteten inngikk i seminaret på en slik måte at det må sies å være arbeid. I tillegg kommer at arbeidsgiveren arrangerte og betalte for aktiviteten og på denne måten hadde mulighet til å kontrollere risikoen ... Etter mitt syn dreier det seg om et grensetilfelle, men jeg finner det ikke tvilsomt at akingen skjedde 'i arbeid'», skriver førstvoterende dommer, Toril Marie Øie.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder