TAR TIL MOTMÆLE: Eier i ILPI, Njål Høstmælingen. Foto: HALLGEIR VÅGENES, VG
TAR TIL MOTMÆLE: Eier i ILPI, Njål Høstmælingen. Foto: HALLGEIR VÅGENES, VG Foto: Vågenes VG

Vi konkurrerer om alle oppdrag

debatt
Publisert: Oppdatert: 05.10.16 17:44

Del saken på:

Lenken er kopiert
INNENRIKS

I VGs oppslag om vår virksomhet gis det inntrykk av at ILPI får oppdragene sine fra UD uten å delta i åpen konkurranse. Dette er ikke riktig.

NJÅL HØSTMÆLINGEN, daglig leder og partner i ILPI

Resultat av konkurranse

Alle kontrakter vi har med Utenrikstjensten, har vi fått som et resultat av enten anbud eller åpne og offentlige søknadsprosesser på tilskuddsmidler. Oppdrag tildeles etter fire typiske kriterier: pris, kompetanse, kapasitet og løsningsforslag. ILPI blir ikke gitt lukrative avtaler som følge av personlige relasjoner.

BAKGRUNN: Millionærer på bistand

Konkurransen om midlene gjør at prisene varierer; dette er et viktig element i effektiv konkurranse. Men timepris er bare en av flere faktorer som bestemmer hva som er det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Høy kompetanse, gode løsningsforslag og evne til effektiv levering betyr lavere total pris, selv om hver time kan koste mer. Dette er sammensatte vurderinger som oppdragsgivere gjør og som avgjør hvem som får opppdraget. Prisene vi kan tilby bestemmes for øvrig ofte ut av forhold internt (hvor stor kapasitet har vi i perioden, hva slags kompetanse er ledig, om oppgavene går på bekostning av andre oppdrag etc) og eksternt (hvem er sannsynlige konkurrenter, hvor høyt antall timer etterspør konkurrenten, hvor stor fleksibilitet er det i å sette sammen team etc). Noen ganger fører konkurransen til at vi priser oppdrag så lavt at de isolert sett går med tap, andre ganger får vi tilslag på oppgaver der prisen kan gi et overskudd. Prisvariasjonen er stor både opp mot enkeltkunder og mellom kundesegmenter. Hadde situasjonen vært den motsatte – at prisene var faste – ville ikke konkurransen ha vært reell.

Ikke bistandsorganisasjon

Oppslagene er misvisende fordi de setter likhetstegn mellom «bistandsmidler» og «fattigdomsbekjempelse i Sør».

Mange av de oppdragene ILPI utfører knytter seg til oppgaver som kanskje ikke alle umiddelbart forbinder med fattigdomsbekjempelse, som for eksempel internasjonal rett, internasjonale prosesser, konfliktdynamikk, menneskerettigheter, krigens folkerett, nedrustning og rådgivning om regulering av håndvåpen, gjennomføring av demokratiske valg eller kurs i menneskerettigheter. Vi er en kunnskapsbedrift og vi leverer forskning, analyser, policy-rådgivning, prosess-støtte og undervisning innen disse og andre fagfelt til mer enn 80 oppdragsgivere – deriblant utenriksdepartementer fra seks andre land.

ILPI er ikke en bistandsorganisasjon på linje med for eksempel Kirkens Nødhjelp, men et fagmiljø som konkurrerer med andre norske og internasjonale selskaper og institusjoner om oppdrag.

Våre konkurrenter

Våre konkurrenter er blant andre Norconsult, Manpower og Scanteam, KPMG, Arntsen de Besche, Fafo, NUPI og Senter for menneskerettigheter, og tilsvarende miljøer internasjonalt. Vi tilbyr altså tjenestene våre på linje med konsulentselskaper, revisjonsfirmaer, advokatkontorer, forskningsmiljøer og offentlige institutter.

ILPI støtter det viktige arbeidet som gjøres av bistandsorganisasjoner, og leverer ofte også tjenester til disse, men kan ikke sammenlignes med dem.

Skartveit kommenterer: Det er på tide å stramme inn

Inntekten varierer

Eiernes inntekter omtales i oppslagene. I privat virksomhet vil inntektene variere fra år til år. 2015 var et godt år for ILPI, men slik har det ikke alltid vært, og i 2016 kommer inntektene til å bli lavere enn i 2015. I snitt har eiernes inntekter vært ca 1.5 millioner årlig.

Å starte opp og drive en kunnskapsbedrift i Norge er krevende, og eierne tok en risiko da vi sa opp universitetsjobbene våre for å bygge opp ILPI. I dag er vi en bedrift med 30 arbeidsplasser. Eiernes inntekter er ikke spesielt høye sammenlignet med ledere og eiere i andre kunnskapsbedrifter med høy og etterspurt kompetanse, herunder mange av de selskapene vi konkurrer med om oppdrag.

Revideres jevnlig

ILPI ble stiftet i 2009, basert på en idé om å samle kompetente fagfolk som kunne tilby tjenester innen internasjonal rett, menneskerettigheter, humanitærrett og krig/konflikt-analyse.

Eiermodellen krever årlig revisjon av bedriften, samtidig som mange av de prosjektene vi utfører er gjenstand for selvstendig revisjon.

Innovasjon og skaperkraft

Gjennom etableringen av ILPI har vi bidratt til økt konkurranse i Norge, og vi har bygget opp et sterkt og solid fagmiljø. Vi sikter mot operative leveringer, der konsulenter med ulike fagfelt samarbeider om løsningene. Med vår spisskompetanse, kapasitet og fleksibilitet har vi bidratt til sentrale leveringer, både for den norske utenrikstjenesten og de mer enn 80 andre kundene våre.

Denne artikkelen handler om