Høyres abortskisse: – Rammer de svakeste

INNENRIKS

Eksperter mener Høyres abortskisse vil tvinge kvinner til å gjennomføre svangerskap de ikke ønsker, og kaller det «en alvorlig innskrenking av kvinners abortrettigheter». – Det er et skritt tilbake, mener jusprofessor.

Publisert: Oppdatert: 04.11.18 09:04

Når KrF skal forhandle med Solbergs regjering, vil abortkravet stå høyt på listen. Fredag skrev VG at Høyre allerede har nøye forberedt hvordan abortloven kan omskrives, for å innfri KrFs krav om å fjerne paragraf 2c i abortloven, den såkalte Downs-paragrafen.

I dag sier paragrafen:

«Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet.»

En mulig løsning på KrF-kravet er, etter det VG erfarer, å erstatte den med en ny paragraf. Denne paragrafen vil i så fall basere seg på at svangerskapet kan avbrytes etter uke 12 «hvis fosteret ikke er levedyktig».

– Det setter kvinner i en mye mer usikker situasjon, og spørsmålet blir overlatt til abortnemnda. Praksisen i de ulike abortnemndene kan bli svært ulik, noe som gjør at kvinner havner i en mer utsatt situasjon, sier professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen

Ifølge Marthinussen kan kvinner måtte stakkarsliggjøre seg selv og overdrive situasjonen.

– Et skritt tilbake

– Det ble gjort en kartlegging som viste store nasjonale ulikheter før dagens abortlov. Det er litt den retningen vi kan gå i igjen, sier han.

– Mener du at vi går et skritt tilbake?

– Det kommer litt an på hvor man står politisk. Jeg vil si det er å gå et skritt tilbake. Det blir definitivt en risiko for at det blir vanskeligere å få abort, som KrF jo ønsker å stramme inn, sier Hans Fredrik Marthinussen.

At det kun er papir og ikke har noen betydning i praksis er Marthinussen totalt uenig i.

– Hvor stor ulikhetene blir, vil vi ikke kunne si før vi ser det i praksis, sier han.

Men Marthinussen er tydelig på at en konsekvens av en slik endring i abortloven kan føre til abortturisme til for eksempel Sverige, som har selvbestemt abort til uke 18.

– Det går ofte utover de ressurssvake som ikke får samme type råd, eller ikke tenker over det selv. Det rammer de svakeste, mener han.

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) reagerer også kraftig på Høyres abortskisse.

Faglig rådgiver, Ingeborg Aasness Fjeldstad, skriver i en e-post at dersom bestemmelsen endres, slik at svangerskapsavbrudd etter bestemmelsen kun skal være tillatt der «fosteret ikke er levedyktig», vil det innebære en alvorlig innskrenking av kvinners abortrettigheter og mulighet for selvbestemmelse.

Endringen kan føre til at kvinner som er gravide med et alvorlig sykt barn, og som ikke ikke har mulighet til å ha tilfredsstillende omsorg for barnet, likevel nektes å ta en abort, ifølge Fjeldstad. Kvinnens rett til å vurdere situasjonen selv, vil også bortfalle, mener hun.

Kan reguleres i forskrift

Konstituert overlege og PhD-kandidat ved Universitetet i Bergen, Tilde Broch Østborg, reagerer også på Høyres abortskisse.

– Å endre ordlyden til «dersom fosteret ikke er levedyktig», vil tvinge kvinner til å enten stakkarsliggjøre seg i en nemnd, eller bære frem fostre med alvorlig sykdom og skade, sier hun.

Østborg mener det er skremmende at abortloven brukes opportunistisk som et forhandlingskort for å beholde regjeringsmakten.

– Paragraf 2c i abortloven må bestå for å ivareta kvinners rett til å forvalte egen reproduksjon, uten å måtte stakkarsliggjøre seg i en nemnd, sier hun.

Dersom du får påvist et alvorlig sykt eller skadet barn i mors liv må du, dersom paragraf 2c fjernes, argumentere hvorfor du eller din situasjon er så vanskelig at du ikke klarer å fortsette svangerskapet, ifølge Østborg.

– Paragraf 2c er ikke diskriminerende i sin ordlyd, det er omtalen av den som Downs-paragrafen som er diskriminerende. Det store flertall av avbrudd som gjøres på grunn av 2c er ikke relatert til Downs syndrom, sier hun og fortsetter:

– Dersom det er politisk vilje til å legge press på kvinner til å bære frem barn med Downs syndrom, kan dette reguleres i forskrift hvor lovgiver sier noe om hvilke tilstander som ikke faller innunder 2c

Høyre fremhever at kvinners rett til selvbestemt abort ikke skal endres, men ettersom et mindretall av kvinner har rett til fosterdiagnostikk før uke 12 på grunn av bioteknologiloven, vil denne typen saker nesten alltid ende i nemnd, mener Østborg.

– Svekker ikke kvinnens rettigheter

Helseminister Bent Høie er imidlertid ikke enig i de juridiske vurderingene.

– Høyre har vært tydelige på at en slik eventuell endring også må innebære at føringene endres, slik at nemndene skal legge større vekt på kvinnens vurdering av egen situasjon. Dermed fjerner en det diskriminerende elementet i loven, men svekker ikke kvinnens rettigheter, skriver Høie i en e-post til VG søndag morgen.

Strikkepinner og abortturisme

– Abortloven baserer seg på en tiltro til at kvinner selv er i stand til å avgjøre hvor mange barn de ønsker og er i stand til å ta vare på, sier Susanne Kaluza (37) som var sentral i arbeidet med å stanse Høyre og KrFs avtale om en reservasjonsrett for fastleger.

– Å endre på paragraf 2c er en massiv nedvurdering av kvinners evne til å ta kloke valg for seg og sin familie. I dag vet vi at det store flertall kvinner, som får beskjed om at de bærer på et sykt foster, velger abort. Erna Solberg og Kjell Ingolf Ropstad vil nekte kvinner å ta dette valget, og i praksis tvinge kvinnene til å gjennomføre svangerskap de ikke ønsker. Da er vi farlig nær et samfunn med strikkepinner og abortreiser. I Sverige har de selvbestemt abort til uke 18, så spørsmålet er om det er en slik abortturisme vi ønsker oss?, sier hun.

Nå setter Kaluza sin lit til Ernas eget parti.

– Jeg håper og tror det finnes nok kloke kvinner og menn internt i Høyre, og også samarbeidspartiene Venstre og Frp, som vil sette ned foten for en slik overformynderi fra politikerne. Erna Solberg og Kjell Ingolf Ropstad vet ikke best hva som er rett for den enkelte kvinnes liv og reproduksjon. Det vet hun best selv, og i dag tar hun dette valget i samråd med sin lege. Slik bør det selvsagt også fortsette å være, sier hun.

Her kan du lese mer om