24 PROSENT: Nesten en firedel av dem som fullfører verneplikten er kvinner. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Kritisk rapport: Forsvaret langt unna egne kvinne-mål

Forsvaret er fortsatt langt fra å nå målet om 20 prosent kvinner i militære stillinger, viser en intern rapport. En av årsakene er at anbefalte tiltak ikke er fulgt opp.

I rapporten VG har fått innsyn i, heter det at Forsvaret er nødt til å følge opp tidligere forslag bedre, dersom de skal lykkes med likestillingsarbeidet.

Arbeidsgruppen bak rapporten peker på flere konkrete kritikkverdige forhold:

  • Mangelfulle retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering
  • At det ikke er kjønnsbalanse i rekrutteringspanel
  • At samtlige stillingsbeskrivelser ikke er gjennomgått med tanke på må-krav og språk.
  • Arbeid for likestilling er inkludert i lederlønnskontrakter, men er ikke satt som et eget resultatkrav.
  • Forsvarssjefens mål om 25 prosent kvinner på skolene er ikke fulgt opp tilstrekkelig
  • Det er ikke er satt i verk systematiske tiltak for relevant tjeneste for gravide som trenger alternativ tjeneste.
  • Det er begrenset kontakt med kvinner som har sluttet i Forsvaret for re-rekruttering.
  • Det er ikke opprettet en egen enhet for å følge opp likestilling- og mangfoldsarbeidet.

Rapporten er også omtalt i Dagens Perspektiv.

les også

Ettergår Erna Solbergs forklaring om terrorsikring

FORSKER PÅ KVINNER I MILITÆRET: Sjefforsker Frank Brundtland Steder ved Forsvarets forskningsinstitutt har skrevet boken Militære kvinner – Forsvarets akilleshæl? Foto: Forsvarets forskningsinstitutt

– Kommer ikke i mål

– Det er ikke første gang jeg hører denne type tiltak. Man kan undre seg hvorfor de ikke kommer helt i mål med dette, man blir litt skuffet når samme type tiltak foreslås på nytt, sier sjefforsker Frank Brundtland Steder ved Forsvarets forskningsinstitutt til VG.

Han sier at mye av grunnen til at tidligere tiltak ikke iverksettes fullt ut, er at det ikke er nok folk som har som hovedoppgave å følge dem opp.

– Forsvaret er alltid presset på sine kjerneoppgaver og det stilles krav om at både ansatte og ansvarlige stabsoffiserer skal jobbe med flere ting samtidig. Når de er opptatt med sine daglige gjøremål som for eksempel operasjoner i utlandet eller planlegging av øvelser, rekker de rett og slett ikke de spørsmålene.

I rapporten heter det at Forsvaret, med sin utpregede maskulinitetskultur, må være ekstra på vakt og arbeide målrettet mot målsettingene og kravene de er pålagt.

– Det er nok en del av svaret, det er jo flest menn i Forsvaret og da blir det en maskulin kultur. Likevel tror jeg at dette går mer på evnen til å gjennomføre de oppgavene en pålegger seg selv, mener Steder.

Forsvarets militærpoliti håndterte 23 seksuallovbrudd i 2017

Langt fra målet om 20 prosent kvinner

Forsvaret ble gitt i oppdrag å nå målet om 20 prosent kvinner i militære stillinger innen 2020 i Stortingsmelding 36 (2006–2007), heter det i rapporten. Andelen kvinner som gjennomfører verneplikten i dag ligger på rundt 24 prosent.

Imidlertid er kvinneandelen 10 prosent blant offiserene og 13 prosent i andre militære stillinger. Kvinneandelen blant de sivile som jobber i Forsvaret er 33 prosent, ifølge tall fra 2017 som arbeidsgruppen har hentet inn.

Totalt er det 12 prosent kvinner i militæret, ifølge Forsvarets nettsider.

– Om organisasjonen velger å nedprioritere arbeidet, så bør den være åpen med det overfor oppdragsgiver og rapportere om eventuelle brudd på aktivitetsplikten, samt hvilken risikovurdering som er gjort med tanke på nedprioriteringen, heter det i rapporten.

les også

Frykter at F-35-flyene deler for mye informasjon

Tidligere i sommer skrev VG om brevet med råd som ble levert ut til kvinnelige vernepliktige i Bardufoss ved innrykk. Brevet var skrevet av en kvinnelig soldat med tillitsverv og rådene kan oppfattes som bagatellisering av seksualiserte kommentarer.

– Det er en stor utfordring at kvinner i førstegangstjenesten opplever å få kommentarer, ofte seksuelle, fra mannlige medsoldater. Dette er et problem som må tas seriøst, og et slikt skriv er ikke et godt eksempel på hvordan det skal gjøres, sa likestillingsombud Hanne Bjurstrøm til VG om saken.

– En lærende og endringsvillig organisasjon

Rapporten ligger nå på bordet hos HR-direktør Tom Simonsen, som sier at den skal behandles og at tiltak skal prioriteres og resurssettes. Deretter skal tiltakene fortløpende iverksettes og følges opp.

– Å bli bedre inkluderer vilje til å se kritisk på seg selv for å være en lærende og endringsvillig organisasjon, og Forsvaret viser både med dette, og med tidligere tiltak at vi tar arbeidet med likestilling og mangfold på alvor, skriver han i en e-post til VG.

Kvinneandelen i førstegangstjenesten og på Forsvarets skoler har økt markant de siste årene, sier Per-Thomas Bøe, talsperson for forsvarssjefen.

– Denne økningen blant unge kvinner i starten av sin karriere vil kunne føre til en høyere total kvinneandel over tid. Dette er en trend Forsvaret absolutt ønsker velkommen, sier han.

les også

Norge satset milliarder her. Nå har Taliban tatt «norsk» base i Afghanistan

Arbeidsgruppen anbefaler at det snarest utarbeides en helhetlig plan for å implementere FNs resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet.

Blant de andre strakstiltakene er å revidere og formidle retningslinjer for håndtering av varsler om mobbing håndteres, utdanning på seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, samt mer åpenhet knyttet til rekrutteringsprosesser.

Rapporten er utarbeidet av en gruppe bestående av offiserer, representanter fra sivilt ansatte og vernepliktige, samt en representant fra Militært kvinnelig nettverk, og ble levert 3. juli.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder