SEIRET I FØRSTE OPPGJØR: LO-leder Han Christian Gabrielsen fikk gjennom en småpen reallønnsvekst i vårens lønnsoppgjør. Nå er det også klart at han og LO har fått medlemmenes støtte til det fremforhandlede forslaget til ny pensjonsordning i offentlig sektor. Foto: Frode Hansen

Det ble rungende ja til ny pensjon for 800 000 i det offentlige - sjekk avtalen her

Det ble meget stort flertall blant de ansatte i offentlig sektor for den fremforhandlede pensjonsavtalen. Ni av ti i LO sa ja. Her kan du sjekke hvordan den nye pensjonsavtalen blir for 800000 offentlig ansatte.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Uravstemningsresultatet om det fremforhandlede forslaget til ny pensjonsordning, hvor de de fagorganiserte i offentlig sektor har stemt, viser et klart flertall for å sier ja til den nye pensjonsavtalen i LO Stat, LO Kommune, YS og Unio.

89 prosent av LO-medlemmene som deltok i uravstemningen om offentlig tjenestepensjon stemte ja. Under halvparten av medlemmene stemte.

– Jeg er glad

– Jeg er glad for at så mange av LOs medlemmer stemte ja i uravstemningen om offentlig tjenestepensjon. Det betyr at vi har fått en avtale som medlemmene er fornøyd med, og som sikrer oss en god og solidarisk tjenestepensjon i offentlig sektor, sier LOs første nestleder, Peggy Hessen Følsvik, om resultatet av uravstemningen.

Totalt stemte 89,1 prosent av de som deltok i uravstemningen i LO ja til ny avtale. I LO Kommune var det 92,6 prosent ja, mens det i LO Stat var et ja-flertall på 80,7 prosent.

– Medlemmene har nå gitt tilslutning til at offentlig sektor får en god og bærekraftig pensjonsordning som sikrer både de yngste og eldste medlemmene, sier Hessen Følsvik.

13 av 13 i Unio

Alle de 13 forbundene i Unio har også sagt ja til forslag til avtale om ny offentlig pensjon.

– På bakgrunn av dette har styret i Unio fattet et enstemmig vedtak om å si ja til avtalen. Vi har fått en god og solidarisk tjenestepensjonsordning for medlemmene, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

– Dagens ordning var dårlig tilpasset pensjonsreformen og måtte endres. Den nye løsningen gir offentlige ansatte bedre uttelling av å stå lenger i arbeid. Samtidig ivaretar man hensynet til de som må gå av tidlig, enten det er på grunn av helse eller særaldersgrense. Derfor har medlemmene i YS stemt klart ja, sier Erik Kollerud, 1. nestleder i YS.

Ny pensjonsordning for offentlig sektor omfatter 800 000 ansatte i stat, kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, ideelle virksomheter med følgende fordeling:

  • Stat: 171 000 ansatte
  • Kommuner og fylkeskommuner: 480 000 ansatte
  • Helseforetak: 137 000 ansatte

Vedtaket fra de tre hovedorganisasjonene ble overlevert arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie klokken 15.00 i dag.

GLAD: LOs første nestleder, Peggy Hessen Følsvik, er lettet og glad over resultatet. Foto: Jæger, Odin

Mange lokale foreninger og lag har mobilisert kraftig mot og flere av de sentral organisasjonene har forsøkt å få støtte for den fremforhandlede avtalen.

Motstanderene har ment at den nye pensjonsavtalen premierer de som har helse og en jobb som som gjør at de kan stå lenge i jobb, inn i 70-årene, mens de som tvinges til å gå av tidlig, er taperne.

Vant ikke frem

Men de vant ikke frem.

I Utdanningsforbundet sa minst seks lokale organisasjoner nei. I Fagforbundet har to lokale organisasjoner anbefalt sine medlemmer å stemme nei.

Ifølge Klassekampen skal imidlertid lokallag i Fagforbundet ha blitt beordret fra sentralt hold til å ikke komme med egne anbefalinger, og de lagene som har oppfordret medlemmene til å stemme nei, skal ha blitt bedt om å trekke uttalelsen, noe flere lokale tillitsvalgte skal ha oppfattet som et forsøk på knebling.

Ledelsen i alle hovedorganisasjonene og forbundene har advart kraftig mot konsekvensene av et nei.

– Konsekvensen vil være at dagens ordning fortsetter, men at levealdersjusteringen etter hvert vil medføre at pensjonsytelsene i offentlig sektor vil bli dårligere for hvert år som går, uttalte Peggy Hessen Følsvik til NTB tidligere i vår.

Fakta om den nye ordningen

Fakta om forslaget til ny offentlige pensjonsording:

Partene i offentlig sektor ble 3. mars enige om en avtale om ny pensjonsordning for 800.000 ansatte i stat og kommune.

* Ansatte som er medlem i forbund tilknyttet LO, YS, Unio og Akademikerne, skal si sin mening om den nye avtalen. Flere forbund har avholdt uravstemninger.

* Resultatet fra uravstemningene i LO, YS og Unio ble offentliggjort onsdag 23. mai. Akademikerne har ikke uravstemning og vil behandle spørsmålet organisatorisk i løpet av juni.

* Den nye ordningen, skal den etter planen innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 eller senere.

les også

Storstreiken er avverget

Dette er de viktigste endringene i den nye ordningen:

* Alle år i jobb fram til 75 år skal gi pensjonsopptjening.

* Alderspensjonen skal tjenes opp med en grunnsats på 5,7 prosent av pensjonsgrunnlaget i inntektsintervallet 0-12 G og en tilleggssats på 18,1 prosent i inntektsintervallet 7,1-12 G.

* Det innføres en AFP-ordning (avtalefestet pensjon) etter mønster av privat AFP, der AFP kan tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet.

AFP i offentlig sektor beregnes som 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G i alderen 13-61 år.

* Debatten om de såkalte sliterne har vært hard. Partene er blitt enige om at det gis et «slitertillegg» på 0,15 G årlig til 1963-kullet, som er det første årskullet som mister dagens AFP-ordning, for dem som går av i alderen 62 til 67 år. Tillegget trappes gradvis ned fram til 1970-kullet, som er det siste som får tilbud om et «slitertillegg».

* Det innføres en betinget tjenestepensjon for ansatte som ikke kvalifiserer til AFP. Den kan tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år. Denne tjenes opp med 3 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 7,1 G i år med medlemskap i offentlig tjenestepensjon fram til og med det året en fyller 61 år.

* Det innføres flere overgangsordninger for dem som har opptjening i dagens ordning.

les også

Nå kan du få superpensjon

* Nye ordninger for ansatte med særaldersgrenser, som politiansatte og sykepleiere skal forhandles om i en egen prosess til høsten. Det samme gjelder ny pensjonsordning for uføre i offentlig sektor.

* Alderspensjonen fra tjenestepensjonsordningen skal reguleres på samme måte som alderpensjon i folketrygden.

(Faktakilde: VG/NTB/E24)

Her er resultatene fra LO:

Resultatet for LO Kommune:

Av 201 770 stemmeberettigede har 70 763 (35,1 %) medlemmer deltatt.

65 537 (92,6 %) medlemmer stemte ja og 5226 (7,4 %) medlemmer stemte nei.

Resultatet for LO Stat (Staten og Spekterområdene):

Av 72 324 stemmeberettigede har 29 702 (41,1 %) medlemmer deltatt.

23 968 (80,7 %) medlemmer stemte ja og 5734 (19,3 %) medlemmer stemte nei.

Resultatet for LO totalt:

Det er til sammen 89 505 (89,1 %) LO-medlemmer som har stemt JA til ny avtale og 10 960 (10,9 %) LO-medlemmer som har stemt nei.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder