SEIRET I FØRSTE OPPGJØR: LO-leder Han Christian Gabrielsen fikk gjennom en småpen reallønnsvekst i vårens lønnsoppgjør. Nå er det også klart at han og LO har fått medlemmenes støtte til det fremforhandlede forslaget til ny pensjonsordning i offentlig sektor.
SEIRET I FØRSTE OPPGJØR: LO-leder Han Christian Gabrielsen fikk gjennom en småpen reallønnsvekst i vårens lønnsoppgjør. Nå er det også klart at han og LO har fått medlemmenes støtte til det fremforhandlede forslaget til ny pensjonsordning i offentlig sektor. Foto: Frode Hansen

Det ble rungende ja til ny pensjon for 800 000 i det offentlige - sjekk avtalen her

INNENRIKS

Det ble meget stort flertall blant de ansatte i offentlig sektor for den fremforhandlede pensjonsavtalen. Ni av ti i LO sa ja. Her kan du sjekke hvordan den nye pensjonsavtalen blir for 800000 offentlig ansatte.

Publisert: Oppdatert: 23.05.18 19:19

Uravstemningsresultatet om det fremforhandlede forslaget til ny pensjonsordning, hvor de de fagorganiserte i offentlig sektor har stemt, viser et klart flertall for å sier ja til den nye pensjonsavtalen i LO Stat, LO Kommune, YS og Unio.

89 prosent av LO-medlemmene som deltok i uravstemningen om offentlig tjenestepensjon stemte ja. Under halvparten av medlemmene stemte.

– Jeg er glad

– Jeg er glad for at så mange av LOs medlemmer stemte ja i uravstemningen om offentlig tjenestepensjon. Det betyr at vi har fått en avtale som medlemmene er fornøyd med, og som sikrer oss en god og solidarisk tjenestepensjon i offentlig sektor, sier LOs første nestleder, Peggy Hessen Følsvik, om resultatet av uravstemningen.

Totalt stemte 89,1 prosent av de som deltok i uravstemningen i LO ja til ny avtale. I LO Kommune var det 92,6 prosent ja, mens det i LO Stat var et ja-flertall på 80,7 prosent.

– Medlemmene har nå gitt tilslutning til at offentlig sektor får en god og bærekraftig pensjonsordning som sikrer både de yngste og eldste medlemmene, sier Hessen Følsvik.

13 av 13 i Unio

Alle de 13 forbundene i Unio har også sagt ja til forslag til avtale om ny offentlig pensjon.

– På bakgrunn av dette har styret i Unio fattet et enstemmig vedtak om å si ja til avtalen. Vi har fått en god og solidarisk tjenestepensjonsordning for medlemmene, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

– Dagens ordning var dårlig tilpasset pensjonsreformen og måtte endres. Den nye løsningen gir offentlige ansatte bedre uttelling av å stå lenger i arbeid. Samtidig ivaretar man hensynet til de som må gå av tidlig, enten det er på grunn av helse eller særaldersgrense. Derfor har medlemmene i YS stemt klart ja, sier Erik Kollerud, 1. nestleder i YS.

Ny pensjonsordning for offentlig sektor omfatter 800 000 ansatte i stat, kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, ideelle virksomheter med følgende fordeling:

  • Stat: 171 000 ansatte
  • Kommuner og fylkeskommuner: 480 000 ansatte
  • Helseforetak: 137 000 ansatte

Vedtaket fra de tre hovedorganisasjonene ble overlevert arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie klokken 15.00 i dag.

Mange lokale foreninger og lag har mobilisert kraftig mot og flere av de sentral organisasjonene har forsøkt å få støtte for den fremforhandlede avtalen.

Motstanderene har ment at den nye pensjonsavtalen premierer de som har helse og en jobb som som gjør at de kan stå lenge i jobb, inn i 70-årene, mens de som tvinges til å gå av tidlig, er taperne.

Vant ikke frem

Men de vant ikke frem.

I Utdanningsforbundet sa minst seks lokale organisasjoner nei. I Fagforbundet har to lokale organisasjoner anbefalt sine medlemmer å stemme nei.

Ifølge Klassekampen skal imidlertid lokallag i Fagforbundet ha blitt beordret fra sentralt hold til å ikke komme med egne anbefalinger, og de lagene som har oppfordret medlemmene til å stemme nei, skal ha blitt bedt om å trekke uttalelsen, noe flere lokale tillitsvalgte skal ha oppfattet som et forsøk på knebling.

Ledelsen i alle hovedorganisasjonene og forbundene har advart kraftig mot konsekvensene av et nei.

– Konsekvensen vil være at dagens ordning fortsetter, men at levealdersjusteringen etter hvert vil medføre at pensjonsytelsene i offentlig sektor vil bli dårligere for hvert år som går, uttalte Peggy Hessen Følsvik til NTB tidligere i vår.

Fakta om den nye ordningen

Fakta om forslaget til ny offentlige pensjonsording:

Partene i offentlig sektor ble 3. mars enige om en avtale om ny pensjonsordning for 800.000 ansatte i stat og kommune.

* Ansatte som er medlem i forbund tilknyttet LO, YS, Unio og Akademikerne, skal si sin mening om den nye avtalen. Flere forbund har avholdt uravstemninger.

* Resultatet fra uravstemningene i LO, YS og Unio ble offentliggjort onsdag 23. mai. Akademikerne har ikke uravstemning og vil behandle spørsmålet organisatorisk i løpet av juni.

* Den nye ordningen, skal den etter planen innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 eller senere.

Dette er de viktigste endringene i den nye ordningen:

* Alle år i jobb fram til 75 år skal gi pensjonsopptjening.

* Alderspensjonen skal tjenes opp med en grunnsats på 5,7 prosent av pensjonsgrunnlaget i inntektsintervallet 0-12 G og en tilleggssats på 18,1 prosent i inntektsintervallet 7,1-12 G.

* Det innføres en AFP-ordning (avtalefestet pensjon) etter mønster av privat AFP, der AFP kan tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet.

AFP i offentlig sektor beregnes som 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G i alderen 13-61 år.

* Debatten om de såkalte sliterne har vært hard. Partene er blitt enige om at det gis et «slitertillegg» på 0,15 G årlig til 1963-kullet, som er det første årskullet som mister dagens AFP-ordning, for dem som går av i alderen 62 til 67 år. Tillegget trappes gradvis ned fram til 1970-kullet, som er det siste som får tilbud om et «slitertillegg».

* Det innføres en betinget tjenestepensjon for ansatte som ikke kvalifiserer til AFP. Den kan tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år. Denne tjenes opp med 3 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 7,1 G i år med medlemskap i offentlig tjenestepensjon fram til og med det året en fyller 61 år.

* Det innføres flere overgangsordninger for dem som har opptjening i dagens ordning.

* Nye ordninger for ansatte med særaldersgrenser, som politiansatte og sykepleiere skal forhandles om i en egen prosess til høsten. Det samme gjelder ny pensjonsordning for uføre i offentlig sektor.

* Alderspensjonen fra tjenestepensjonsordningen skal reguleres på samme måte som alderpensjon i folketrygden.

(Faktakilde: VG/NTB/E24)

Her er resultatene fra LO:

Resultatet for LO Kommune:

Av 201 770 stemmeberettigede har 70 763 (35,1 %) medlemmer deltatt.

65 537 (92,6 %) medlemmer stemte ja og 5226 (7,4 %) medlemmer stemte nei.

Resultatet for LO Stat (Staten og Spekterområdene):

Av 72 324 stemmeberettigede har 29 702 (41,1 %) medlemmer deltatt.

23 968 (80,7 %) medlemmer stemte ja og 5734 (19,3 %) medlemmer stemte nei.

Resultatet for LO totalt:

Det er til sammen 89 505 (89,1 %) LO-medlemmer som har stemt JA til ny avtale og 10 960 (10,9 %) LO-medlemmer som har stemt nei.