MANGLER PENGER: Cecilie Daae, direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har ikke råd til å gjennomføre hovedanbefalingene fra Forsvarets forskningsinstitutt. Foto: Therese Alice Sanne VG

Hemmeligholdt rapport: Sivilforsvaret kan ikke beskytte befolkningen

Sivilbefolkningen har krav på beskyttelse etter folkeretten. Den beskyttelsen er ikke Sivilforsvaret i stand til å gi.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Det fastslår Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) i en hemmeligholdt rapport om samfunnets behov for sivile beskyttelsestiltak.

– Vi har vært i fredstid og hatt lite oppmerksomhet på denne typen beskyttelsestiltak. Med den endrede sikkerhetssituasjonen vi har nå, må vi igjen tenke på de klassiske beskyttelsestiltakene, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som «eier» Sivilforsvaret.

Tok oppgjør: Daae varsler kutt i den sivile beredskapen

VG har begjært innsyn i rapporten både hos FFI, DSB og Justisdepartementet, men fått avslag «av hensyn til nasjonale forsvars- og sikkerhetsinteresser».

– Ønsker åpenhet

I stedet har DSB laget et offentliggjort sammendrag av rapporten. Av den fremgår det altså at forfatningen til dagens beskyttelsestiltak ikke vil være tilstrekkelig i stand til å beskytte sivilbefolkningen.

– Bør ikke befolkningen få vite hvordan det står til med statens aller viktigste oppgave?

– Jo, det er derfor vi har laget dette sammendraget. Vi ønsker å være mest mulig åpne, men en del av utredningsgrunnlaget i rapporten har vi vurdert dithen at det må unntas offentlighet. Hvilken type opplysninger det er, kan jeg ikke gå mer inn på, sier Daae.

Ap-krav: Amundsen må forklare beredskapskutt

Har ikke råd

I dag har vi tre gjeldende beskyttelsestiltak i Norge:

Varsling av befolkningen: I dag gjøres dette gjennom tyfonvarsling, som DSB jobber med å legge over til nødnettet. FFI støtter også forslaget om å ta i bruk SMS-varsling.

Evakuering av sivilbefolkningen i krig eller når krig truer: Det finnes i dag ikke et oppdatert planverk for evakuering av sivilbefolkningen i krig eller når krig truer. Når det gjelder evakuering i fredstid, er det politiet som beslutter dette. Sivilforsvaret vil kun være en forsterkningsressurs for politiet i gjennomføring av en evakuering.

• Dekning av sivilbefolkningen: Dette skal skje i offentlige og private tilfluktsrom, der vi i dag har plass til godt under halvparten av befolkningen. Vi har heller ingen beredskap for å klargjøre, bemanne eller drifte tilfluktsrommene.

Les også: Nordmenn tror ikke Forsvaret kan forsvare Norge

FFI-rapporten slår fast at disse tiltakene utgjør den eneste troverdige beskyttelsen som sivilbefolkningen har krav på under en væpnet konflikt.

«Det finnes ingen andre alternativer som kan erstatte de nåværende tiltakene og samtidig gi en tilsvarende grad av beskyttelse», heter det i sammendraget av rapporten.

FFIs hovedanbefaling er derfor å bygge videre på dagens beskyttelseskonsept (se faktaboks). Det vil i så fall kreve store investeringer.

– Alle anbefalingene fra FFI ligger langt utenfor våre økonomiske rammer og vil kreve helt særskilte investeringer. Utover det som går på tyfonvarsling, kan ikke vi få til noen av anbefalingene uten friske midler, sier Daae.

Amundsen: – Medfører store kostnader

Etter at de mottok rapporten fra FFI, har DSB sendt sine foreløpige vurderinger til justis- og beredskapsdepartementet. Også disse vurderingene er unntatt offentlighet.

Sjekk bildene: Her driver regjeringen brannslukking

I konseptutredningen for Sivilforsvaret, som ble lagt frem i vinter, påpekes det også betydelige mangler. Rapporten har vært ute på høring det siste halve året.

Etter at Jan Bøhler (Ap) i mai konfronterte justisminister Per Willy Amundsen (Frp) med den manglende kapasiteten i tilfluktsrommene, sa statsråden til VG at «så snart høringsrunden er ferdig, må vi se på hvilke tiltak som må settes i verk for å forbedre situasjonen, i lys av en endret sikkerhetssituasjon».

– Justisdepartementet har bedt DSB som fagmyndighet vurdere relevante sivile beskyttelsestiltak. Som ledd i dette arbeidet har DSB innhentet vurderinger fra Forsvarets forskningsinstitutt, sier Amundsen (Frp).

– Justisdepartementet legger til grunn at DSB også gjør nærmere vurderinger av aktuelle sivile beskyttelsestiltak som del av dette arbeidet, herunder samfunnsøkonomiske analyser. Flere av de tiltak som det refereres til i dagens VG, medfører store kostnader, uten at direktoratet sålangt har vurdert effekten av dem på tilstrekkelig måte, sier han.

Han mener DSBs arbeid på dette området må sees i sammenheng med den gjennomførte konseptutredningen om Sivilforsvaret.

– Denne har vært på bred høring. Høringsfristen var 9. juni, men flere aktører har bedt om og fått innvilget forlenget høringsfrist, sier statsråden.

– Justisdepartementet vil vurdere direktoratets endelige innspill når dette foreligger.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder