Varsleren: – Jeg ble ikke tatt alvorlig

Skriver om trenering og likegyldighet

«Må det en skuddløsning til der utenforstående blir skadet eller drept?»

BERGEN (VG) I et tre sider langt brev til justisminister Anders Anundsen skriver varsleren i Vest politidistrikt at han ikke har tillit til måten politimester Kaare Songstad har håndtert varslet på. Men fra departementets side har lite skjedd.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Over seks måneder er gått siden Songstad fikk overlevert et 52 sider langt varsel på sitt kontor på politihuset i Bergen. Ifølge varsleren har pålegget om ikke å gripe inn mot alvorlig narkotikakriminalitet blitt opprettholdt i hele denne perioden. Konsekvensene kan bli dramatiske, advarer han:

«Politiets manglende innsats mot de ulike omsetningsmiljøene for narkotika i Bergen har ført til at kampen om markedsandeler hardner til. Konfliktnivået øker og den sterkestes rett gjelder».

I brevet ber han justisministeren gripe inn, før det er for sent.

«Hva skal til for at politiledelsen skal forstå ringvirkningene av de unnlatelser mannskapene blir pålagt? Må det en skuddløsning til der utenforstående blir skadet eller drept», spør han.

VG-spesial: Narkovarselet

Ubesvarte henvendelser

Brevet ble sendt Anundsen i juli i år. I et senere brev til departementet redegjør han for kronologien i sine henvendelser til politisk nivå.

Første forsøk var 6. mai, da varsleren ba politimesteren om å videreformidle varselskrivet til justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. Årsaken var at visepolitimester John Reidar Nilsen hadde gitt ham inntrykket av at forholdene han varslet om ikke var noe problem for ledelsen i politidistriktet, men tvert imot noe de selv så på som nødvendig.

«I møte med meg 22.4.2016 bekreftet visepolitimester John Reidar Nilsen at han og politiledelsen hadde gitt pålegg om «å strupe» inntaket av saker som gjelder grov narkotikakriminalitet. Han forsikret videre at både pålegg og praksis er kjent helt opp til politisk nivå», skriver varsleren senere i et brev til Anundsen.

Varselet: Spanere ble «straffet» fordi de pågrep narkoselger

Politidirektør Odd Reidar Humlegård og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen deltok under åpningen av årets utdanningskonferanse for Norsk Narkotikapolitiforening i Bergen i oktober. Her i samtale utenfor konferansesalen. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Purringer

«Jeg har ingen tillit til den måten politimesteren har valgt å håndtere varselet, noe jeg også har meddelt ham i mail», skriver polititjenestemannen.

Varsleren fikk signaler om at anmodningen om å videresende varselet til Anundsen ikke ble fulgt, og sendte derfor selv en kopi av rapporten til justissektorens varslingskanal den 1. juni. I midten av august fikk han ved en tilfeldighet vite at henvendelsen til varslingskanalen ble returnert til den som varslingen retter seg mot – politimester Songstad.

I tillegg hadde varselet etter rutinen blitt oversendt Politidirektoratet.

• 7. juli sendte varsleren en e-post direkte til justisminister Anundsen med rapporten som vedlegg. VG kjenner innholdet i denne e-posten.

• 8. juli sendte politimannen en e-post til justisdepartementets postmottak med samme innhold.

• 27. juli ble de samme dokumentene sendt som brevpost til justisministeren, via postmottaket.

• 19. august sendte han en ny e-post til justisministeren via departementets postmottak, der han ba om svar på henvendelsene.

• Den samme forespørselen ble sendt til direkte til Anundsens e-post-adresse den 26. august. Også her ber han om svar på hva som blir gjort med varselet.

Les også: Spesialenheten vil undersøke om politiet har opptrådt straffbart

– Trenering og likegyldighet

6. september ba Riksadvokaten statsadvokatembetetet i Hordaland granske forholdene som er omtalt i varselet.

Noen dager senere fikk varsleren endelig svar fra justisdepartementet, hvor det ifølge politimannen «bes om forståelse for at justisdepartementet "vil avvente arbeidet hos ovennevnte aktører før departementet vurderer nærmere oppfølging av saken"».

I et svarbrev til en avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet, som VG har fått tilgang til, skriver varsleren at rapporten hans ikke er blitt tatt alvorlig.

– Med unntak av Riksadvokatens respons kan håndteringen av varselet slik den fremstår for meg best beskrives med to ord: Trenering og likegyldighet.

Slik svarer politiet: – Hadde for mye å gjøre

Foreslår åpenhet om praksisen

POLITIMESTER: Kaare Songstad Foto: Frode Hansen VG

I dette brevet, datert 14. september, foreslår varsleren å informere innbyggerne i

Bergen om praksisen med ikke å slå ned på grov narkotikakriminalitet. Slik ville publikum få et realistisk bilde av hva man kunne forvente av politiet, og politiet ville i sin tur slippe å bruke ressurser på å motta tips de uansett ikke ville følge opp, skriver han.

«Kanskje oppfattes ovennevnte forslag som useriøst og til og med absurd. Spørsmålet er da: Hvor absurd er det ikke at politiet fortsetter denne praksisen uten å informere borgerne? Det vil i så fall være et bedrag som, kommet til offentlighetens kunnskap, vil være ødeleggende, ikke bare for publikums tillit til Vest politidistrikt, men for befolkningens tillit til store deler av justissektoren», skriver han.

Mot slutten av dette brevet kommer varsleren med nok en oppfordring til justisdepartementet.

«Resultatorientert politiinnsats mot organisert kriminalitet krever fokus og kontinuitet. Passivitet benyttet som politimetode i denne sammenheng har aldri vist seg særlig effektivt. Det trengs verken omfattende møtevirksomhet eller krevende tankearbeid til for å forstå disse årsakssammenhengene. Jeg vil derfor på ny anmode om at justisministeren uten utsettelse tar initiativ for å endre den beskrevne praksis».

Politidirektøren har vært i Bergen

Politidirektør Odd Reidar Humlegård opplyser i en pressemelding at han personlig har vært i Bergen for å få en orientering om saken.

«Vi har mottatt et varsel fra Vest politidistrikt som vi har fulgt opp i henhold til gjeldende instrukser. Vi tar dette på alvor, og har nylig oversendt et brev med åtte oppfølgingspunkter omforent med politimesteren», sier Humlegård.

«Alvorlig narkotikakriminalitet er et prioritert område. Samtidig har distriktet vært i en krevende situasjon med knappe ressurser til etterforskning og påtale. De har hatt store restanser i straffesaksbehandlingen, som i det siste er gitt prioritet. Restansene går nå nedover».

Humlegård påpeker, i likhet med visepolitimester Olav Valland, at politidistriktet også har flyttet ressurser til saker som omhandler seksuelle overgrep mot barn. Han sier at dette har gitt positive resultatet.

«Jeg har selv nettopp besøkt Vest politidistrikt blant annet for å få en gjennomgang av varslersaken og straffesaksporteføljen».

«Det vil fortsatt være behov for å gjøre tøffe prioriteringer, og jeg skjønner at både medarbeidere og borgere reagerer på enkeltutslag av slike vurderinger, slik det fremkommer i VG. Det er nettopp derfor vi tar situasjonen og varselet på alvor».

Søndag ettermiddag opplyser Politidirektoratet til VG at politidirektøren på nåværende tidspunkt «ikke har mer å tilføye i saken».

Ønsker ikke å kommentere

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser i en e-post at de er orientert om saken.

«Ettersom saken fortsatt er under oppfølging fra Riksadvokaten og Politidirektoratet, har ikke departementet anledning til å gå konkret inn i denne saken før den er ferdigbehandlet».

Kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange gjentok lørdag at justisministeren ikke kan kommentere saken før den er fulgt opp av Riksadvokaten og Politidirektoratet.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch gir følgende kommentar:

– Riksadvokaten har ikke en formell rolle ved politiets oppfølging av varslere, dette hører under Politidirektoratet. Med et slikt utgangspunkt kan riksadvokaten – naturlig nok – ikke kommentere den oppfølging varselet er gitt.

Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen viser til politidistriktet.

– Jeg har ingen kunnskap om den prosessen. Det er heller ikke naturlig at jeg vet noe om den, for det hører ikke til min organisasjon. Ut over at politiet sier at de skal håndtere varslet etter sine varslingsrutiner, har jeg ikke fått noen tilbakemeldinger om det.

I VG Helg lørdag sa tidligere visepolitimester John Reidar Nilsen at han ikke vil kommentere innholdet i varselet, og heller ikke behandlingen av det. Imidlertid bekrefter han overfor VG at han hadde en samtale med varsleren etter at dokumentet ble levert, og at det er riktig – som det står skrevet – at han sa at han la til grunn at faktabeskrivelsen i dokumentet var korrekt.

– Er det riktig at du ga uttrykk overfor varseleren for at du hadde gitt pålegg om å strupe inntaket av nye saker?

– Bergrepet strupe får stå for varslerens egen regning. Det er et begrep jeg ikke bruker. Men det er en kjensgjerning at også politiets virksomhet må basere seg på prioritering av oppgaver innenfor gitte ressursrammer. Det gjelder også alvorlige straffesaker, og politiet må derfor prioritere blant prioriterte saker.

Nåværende visepolitimester Olav Valland har følgende å si om behandlingen av varsleren:

– Varselet har vært behandlet i Vest politidistrikt, men er nå overtatt til videre behandling i Politidirektoratet. Det vil derfor ikke være riktig av politimesteren å kommentere forhold rundt varselet, heller ikke varslerens opplevelser av den lokale håndteringen.

Varsleren har foreløpig valgt ikke å uttale seg om saken. Da VG kontaktet ham før helgen sa han dette:

Hvis et mediefokus kan bidra til å synliggjøre alvoret i varselet, og bidrar til å sikre forsvarlig saksbehandling, så er jeg positiv til det. Jeg ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer, i hvert fall ikke på nåværende tidspunkt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder