UNDERSØKES BREDT: NAV har satt ned en arbeidsgruppe bestående av jurister og andre eksperter som skal se på hvorvidt feiltolkningen av EU-regelverket kan gjelde andre ytelser. Foto: Hallgeir Vågenes

NAV skal undersøke 31 nye trygdeytelser - leter etter saker som kan ha blitt feilbehandlet

NAV har satt ned en bred faggruppe som skal gå gjennom samtlige trygdeytelser for å se om flere saker kan være rammet av feiltolkninger knyttet til EØS-regelverket.

 • Camilla Fredstad Huuse

Tidligere er det kjent at personer som har mottatt arbeidsavklaringspenger (AAP), sykepenger og pleiepenger kan være uriktig dømt for trygdesvindel.

Nå skal også disse ytelsene gjennomgås (se liten under), for å se om det klagesaker og utbetalinger har vært praktisert i tråd med EUs regelverk.

les også

Departementet fikk informasjon om omfanget av NAV-skandalen i 2018: – Her burde alarmen gått

Her er lista over ytelser som skal undersøkes:

 • Stønad til enslig mor eller far
 • Sosialstønad og tiltak for vanskeligstilte
 • Grunnstønad
 • Overgangsstønad enslig forsørgere
 • Sykestønadsutgifter i utlandet
 • Engangsstønad ved fødsel og adopsjon
 • Hjelpestønad
 • Stønad til barnetilsyn
 • Hjelpemidler
 • Tilskudd til tilretteleggingstiltak m.v
 • Menerstatning ved yrkesskade
 • Tilskudd til flytting for å komme i arbeid
 • Forskuttering av underholdsbidrag
 • Yrkesskadetrygd gml. Lovgivning
 • Tilskudd til utdannings- og arbeidsreiser
 • Alderdom
 • Avtalefestet pensjon (AFP)
 • Barnetrygd
 • Dagpenger
 • Etterlatte
 • Fastsettelse av barnebidrag
 • Foreldrepenger
 • Gravferdsstønad
 • Kontantstøtte
 • Krigspensjon
 • Mobilitetsfremmende stønad
 • Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v.
 • Supplerende stønad til personer over 67 år
 • Tiltakspenger til livsopphold og tilleggsstønader til gjennomføring
 • Uførhet
 • Ventelønn

Skal undersøkes av jurister og eksperter

Forrige uke ble det kjent at minst 48 personer er dømt til fengselsstraff for trygdesvindel og har sonet på urettmessig grunnlag, fordi NAV har tolket EØS-reglene feil i mange år.

Norge er forpliktet til å følge EØS-forordningen. I denne står det at man kan reise fritt mellom EØS-land, selv om man mottar trygd fra ett bestemt land. Samtidig står det i Folketrygdloven at NAV-brukere må holde seg i Norge. Det er den norske loven NAV har basert seg på – helt til nå.

– Det er nå satt ned en bredt sammensatt gruppe jurister og andre eksperter som skal se på stønads- og tjenesteområdene i lys av de forpliktelsene Norge har etter EØS avtalen, sier ytelsesdirektør Kjersti Monland til VG.

NAV-direktør Sigrun Vågeng har tidligere sagt til VG at NAV også vil undersøke andre ytelser, men det har ikke vært kjent at NAV vil undersøke alle ytelser.

Ekspert på trygderett, Olav Lægreid, har tidligere pekt på dagpenger og uføretrygd som de tydeligste kandidatene her.

les også

Erna Solberg om NAV-skandalen: EU-reglene ikke godt nok implementert i norsk lov

EFTAs overvåkningsorgan ESA har avkrevd en rekke svar fra norske myndigheter om hvordan Nav-skandalen kan ha skjedd, og hva den omfatter.

Blant spørsmålene de har stilt norske myndigheter, er:

«Vennligst bekreft om praksis og nasjonal lovgivning som bryter med artikkel 21 i EØS-forordning 883/2004 kun gjelder følgende trygdeytelser: Sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger»

Dette må norske myndigheter svare på innen den 4. desember 2019.

ESA ønsker ikke på nåværende tidspunkt å si noe om hvorvidt andre konkrete ytelser, som dagpenger, kan være omfattet av feilen:

– ESA har nå åpnet en sak mot Norge for å undersøke saken i detalj. På grunn av det, gir vi ikke separate tolkninger av EØS-retten, skriver Gunnar Hörður Garðarsson i en e-post til VG.

Mer om

 1. Nav-skandalen
 2. EØS
 3. Uføretrygd
 4. Sigrun Vågeng

Flere artikler

 1. NAV-skandalen: Skal gå gjennom 49 nye dommer

 2. ESA: Norge sa at AAP kan tas med ut av landet i 2015

 3. NAV-skandalen: Norge ble irettesatt av EFTA i 2013

 4. Kan du være rammet av NAV-skandalen? Slik er de «nye» reglene

 5. Frp-Wiborg: Midlertidige NAV-klienter må oppholde seg i Norge

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder