Både Børge Brende (H), Anders Anundsen (Frp), Jan Tore Sanner (H) og Solveig Horne (Frp) leder departement hvor det ble avdekket feil. Foto:Håkon Mosvold Larsen, Audun Braastad og Terje Pedersen,NTB scanpix

Disse statsrådene brøt
regjeringens egen instruks

Nye rapporter avslører brudd på kravene til samfunnssikkerhet

Minst fire statsråder – Jan Tore Sanner (H), Solveig Horne (Frp), Børge Brende (H) og Anders Anundsen (Frp) – har ikke god nok oversikt over risiko og sårbarhet i sine sektorer.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

For en uke siden måtte justisminister Anders Anundsen forklare seg for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Torsdag skal Stortinget diskutere Riksrevisjonens kritiske rapport om arbeidet med samfunnssikkerhet i Justisdepartementet.

Men nå kan VG avsløre at ytterligere tre av Anundsens regjeringskolleger også har brutt kravene i regjeringens egen forskrift om hvordan departementene skal jobbe med samfunnssikkerhet og beredskap.

De skjerpede kravene kom etter terrorangrepet 22. juli 2011, hvor både Gjørv-kommisjonen og Stortinget etterlyste et helt annet trykk på arbeidet med samfunnssikkerhet hos landets øverste ledelse.

Fører tilsyn

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har laget de tre rapportene. DSB fører tilsyn med beredskapen i samtlige departementer bortsett fra sitt eget eierdepartement, Justisdepartementet.

Disse rapportene lages med noen års mellomrom for alle departementer. Ifølge nye regler fra 2012 har justisministeren fått et særlig ansvar for å følge opp disse rapportene, og samordne arbeidet med samfunnssikkerhet i regjeringen.

For å unngå av bukken passer havresekken, skal Helsetilsynet følge opp Justisdepartementet. Rapporten som kom i 2014 var knusende: En intern konflikt mellom to avdelinger truer departementets arbeid med samfunnssikkerhet.

Ikke tatt alvorlig nok

I mai gjentok Riksrevisjonen denne kritikken i en egen rapport til Stortinget. Riksrevisor Per-Kristian Foss sa rett ut at Justisdepartementet ikke hadde tatt arbeidet med samfunnssikkerheten på største alvor.

Siden 2014 har systemet vært slik at tilsynet skal alarmere Justisdepartementet om brudd på reglene. Anundsen må da rapportere dette til regjeringen, og statsrådene får om lag ett års frist med å rydde opp i bruddene, slik at tilsynssakene kan lukkes.

Her kan du lese regjeringens egne krav til departementene

DSB har de siste månedene gjennomført fire nye tilsyn. VG har nå fått innsyn i tre av rapportene. Den fjerde, fra Samferdselsdepartementet, kommer om kort tid.

DSB-sjef Jon A. Lea ønsket ikke å gi utdypende kommentarer om rapportene mandag ettermiddag, men henviste til sin oppdragsgiver Justisdepartementet.

Kommunaldepartementet: Fire brudd

Hos kommunalminister Jan Tore Sanner (H) påpekte DSB fire brudd på instruksen:

** Kommunaldepartementet har ikke systematisert oversikt over risiko og sårbarhet i egen sektor.

** De har ikke redegjort for sine samfunnssikkerhetsmål i statsbudsjettet i fjor høst.

** Departementet ikke har gjennomført vurderinger med sikte på å opprettholde eller gjenopprette viktige funksjoner – med hederlig unntak for valggjennomføring.

** De jobber ikke målrettet og systematisk med øvelser.

– Vi har fått en grundig og viktig gjennomgang fra DSB. Vi merket oss at DSB beskriver et stort engasjement og god oppmerksomhet på dette området, sier kommunalminister Jan Tore Sanner til VG.

– Hvordan skal dere følge opp kritikken?

– Vi jobber nå for å lukke avvikene. Allerede til høsten vil vi omtale dette grundig i statsbudsjettet. Kravene fra DSB vurderer vi som håndterbare innenfor de fristene som vi har fått, sier Sanner.

Fire brudd hos barneministeren

Også i Barne- og likestillingsdepartementet, BLD, fant DSB fire brudd:

** BLD har ikke arbeidet systematisk med å utvikle departementets oversikt over risiko og sårbarhet.

** Oversikten brukes ikke tilstrekkelig aktivt til å utvikle forebyggende og beredskapsmessige tiltak.

** Departementet har ikke deltatt i øvelser på tvers av sine ansvarsområder.

** Evalueringen etter øvelser er ikke god nok.

– Vi ser på funnene som viktige for forbedring av departementets arbeid på området. Vi jobber kontinuerlig for å oppfylle krav når det gjelder samfunnssikkerhet og beredskap. De endringene vi har gjennomført siden 2013 har styrket og utviklet BLDs samfunnssikkerhetsarbeid, sier departementsråd Eli Telhaug i BLD til VG.

Hun var på oppfølgingsmøte hos Justisdepartementet sist fredag, og håper at avvikene er lukket i løpet av høsten.

Ett brudd i Utenriksdepartementet

Hos utenriksminister Børge Brende kom DSB-rapporten ut med ett brudd:

** Tilsynet legger til grunn at UD ikke har arbeidet systematisk med oversikten over risiko og sårbarhet. Det foreligger ikke en overordnet risikoanalyse som gir en helhetlig oversikt over risiko og sårbarhet innenfor UDs sektoransvar, er dommen fra DSB.

– Fra UDs side er vi fornøyd med konklusjonen om at UD har en solid og robust kriseorganisasjon. Vi vil nå jobbe målrettet for å rette opp de forbedringspunktene tilsynet påpeker. Dette gjelder særlig behovet for en bedre overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for hele utenrikstjenesten, sier kommunikasjonssjef i UD, Frode Overland Andersen, til VG.

– Vi har allerede iverksatt flere tiltak knyttet til oppfølgingen av rapporten. Vi regner med å ha fullført planen senest neste vår, legger han til.

To brudd i Justis

Den tidligere omtalte rapporten fra Helsetilsynet om Justisdepartementet, inneholdt to brudd på kravene som regjeringen har satt til arbeidet med samfunnssikkerhet:

** JD sørger ikke for at justissektoren som helhet ivaretar et målrettet og effektivt beredskapsarbeid.

** JD har ikke oversikt over status for arbeidet med samfunnssikkerhet, som JD skal orientere regjeringen om.

Innen 30. juni skal Helsetilsynet avgjøre om bruddene er rettet opp slik at tilsynet kan avsluttes. Ett av grepene som er tatt internt, er en større omorganisering av avdelingene i departementet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder