HOLDES HJEMME?: I mange av landets fylker møter ikke et titalls barn opp til skolestart. Foreldre som holder barn hjemme uten å gi hjemmeundervisning kan kun straffes med bøter. Foto: Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

HOLDES HJEMME?: I mange av landets fylker møter ikke et titalls barn opp til skolestart. Foreldre som holder barn hjemme uten å gi hjemmeundervisning kan kun straffes med bøter. Foto: Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

185 barn møtte ikke opp til skolestart i fjor

Ikke plikt til å politianmelde foresatte

Flere saker henlagt

Ingen nasjonal plan

(VG Nett) Mange barn satt ikke ved pultene sine ved skolestart i fjor. Selv om noen foresatte blir anmeldt til politiet, er det lite eller ingenting skolene kan gjøre.

Sissel Kruse Larsen
ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL
Utdanningsdirektoratets veileder

VG Nett har fått tilgang til tall fra skolestart høsten 2005 i Oslo kommune, og nasjonale tall fra høsten 2011.

Har du tips om skole og utdanning? Kontakt VG Netts journalist her!

Fra høsten 2005 til mars 2012 har Oslo kommune anmeldt 78 foreldre til politiet.

19 av de anmeldte forholdene er henlagt etter bevisets stilling, mens 19 andre saker er henlagt grunnet manglende etterforskningskapasitet, mens tre saker er stilt i bero.

- Oslo kommune har arbeidet systematisk med dette gjennom flere år. Vi har samlet en rekke forslag som skolene kan følge når barn ikke møter til skolestart. For oss er det viktigste at barna får den opplæring de har rett og plikt til, sier Hilde Austad, fungerende avdelingsdirektør ved juridisk avdeling i Utdanningsdirektoratet.

Mange foresatte anmeldt i fjor

Skoleåret 2010/2011 ble hele 17 foresatte anmeldt. Kun to av foresatte til eleven, i disse tilfellene søsken, har vedtatt forelegg i form av bot.

En av disse sakene er stilt i bero da siktedes oppholdssted er ukjent, mens Oslo kommune ennå ikke har fått svar på hva som skjer med de øvrige elevene.

ELEVAVISEN: Les mer om skole og utdanning her!

I løpet av skoleåret 2011/2012 har Utdanningsetaten i Oslo kommune fulgt opp 75 tilfeller av ulovlig elevfravær i grunnskolen. Oppfølgingen viste at 42 av elevene enten befant seg i utlandet eller var utvandret fra Norge og 13 elever kom tilbake på skolen.

Per mars 2012 har kommunen anmeldt 8 foresatte til politiet. En av sakene er henlagt, mens utdanningsadministrasjonen ennå har fire saker til behandling.

Nasjonal registrering fra 2011

Fra høsten 2011 begynte Utdanningsdirektoratet å samle inn tall fra alle landets kommuner på antallet elever som ikke har møtt opp til pliktig grunnskoleopplæring ved skolestart, og som fortsatt er utenfor opplæring per 1. oktober.

Tallene registreres av hver enkelt kommune i Grunnskolens informasjonssystem. Hvis skolen finner eleven i Norge utenfor opplæring eller skolen ikke finner eleven, skal eleven telles med. Dersom skolen har fått bekreftet at eleven er i utlandet, skal eleven ikke telles med. Kun de med udokumentert fravær registreres.

Utdanningsdirektoratet tok for alvor tak i problemet høsten 2011, og samtidig med at den nasjonale innsamlingen av tall startet, utarbeidet direktoratet da en veileder for skolene som gir råd om hvordan barn som ikke møter opp til skolestart skal håndteres.

- Det finnes ulike måter

LAGET VEILEDER: Hilde Austad i Utdanningsdirektoratet. Foto: Utdanningsdirektoratet

Skolene kan selv velge hvordan de håndterer situasjonen, og det finnes ingen nasjonale regler for hvordan barn som ikke møter opp til skolestart skal håndteres.

- Det finnes ulike måter å håndtere det på. Først må det sees på hva som er årsaken til at barnet ikke møter til skolestart, om barnet har flyttet til en annen kommune og får opplæring der. Eller om barnet er flyttet til utlandet. Er barnet i Norge og ikke får noen form for opplæring slår rutinene vi legger opp til inn. Og finner man ikke barnet noe sted er det veldig alvorlig, sier Hilde Austad.

Ingen anmeldelsesplikt

Ifølge veilederen skal skolene først starte med å kontakte foreldrene og hjemmet, og eventuelle andre skoler eller barnehager som barnet har gått i.

Også foreldrenes eventuelle arbeidsgiver kan kontaktes. Det er også mulig å politianmelde foreldrene, men skolene har ingen plikt til å anmelde foreldre som holder barna unna opplæringen.

- Ingen er pålagt å politianmelde slike forhold. Veilederen er laget i samarbeid både med Politidirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og viser til paragraf 2-1 i opplæringsloven som sier at alle barn har rett og plikt til opplæring, sier hun.

- Hva synes Utdanningsdirektoratet om at politiet henlegger saker på grunn av manglende etterforskningskapasitet?

- Det er politiet som gjør de vurderingene, så det kan jeg ikke kommentere.

- Det er ganske alvorlig

Leder i Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand, synes det er bra at det i fjor ble laget en veileder for alle skoler, og mener det er viktig at skolene vet hva som forventes av dem når elever ikke kommer på skolen.

- Det er opplæringsplikt i Norge, og det er ganske alvorlig når barn blir fratatt noe så viktig som skolegang. Vårt samfunn har en forpliktelse til å ivareta barnas interesser, sier hun.

REAGERER: Mimi Bjerkestrand i Utdanningsforbundet mener det er alvorlig om barn holdes borte fra skolen. Foto: Frode Hansen


Hun mener hver kommune bør etablere samarbeid med politiet, og utarbeider rutiner for hvordan slike saker skal håndteres.

- Barn som bor i Norge, er norske statsborgere og oppmeldt til skolegang skal møte. Derfor er det viktig at dette blir tatt på alvor, det er barna våre det handler om, sier Bjerkestrand, som mener det ennå er for tidlig å mene at alle slike forhold skal politianmeldes.

- Jeg tror det er viktig at vi får kunnskap om hvordan den nye veilederen fungerer. Det bør også sees systematisk på de største byene hvor problemet er størst. Før vi vurderer om det bør være anmeldelsesplikt bør årsaken og omfanget av problemet kartlegges. I noen tilfeller er det åpenbart grunnlag for å anmelde, men ikke alle, sier hun.

Politiet: Kun mulig å bøtelegge

Politiinspektør Curt A. Lier forteller at Oslo politidistrikt fra 2010 og frem til i dag har hatt 25 saker hvor foresatte er anmeldt fordi barna ikke har møtt på skolen.

Fem av sakene fra 2010 og frem til i dag er henlagt på grunn av manglende kapasitet hos politiet.

HENLEGGER: Politiinspektør Curt A. Lier forteller at noen saker hvor barn ikke kommer på skolen henlegges fordi politiet ikke har kapasitet til å etterforske dem. Foto: Bjørn Aslaksen


- Dette er en type saker hvor det bare er mulig å gi bøtestraff, og det er det bare mulig å gjøre om det offentlige ber om at det reises påtale mot de foresatte, sier han.

Lier beskriver sakene som svært komplekse, og forteller at ni av sakene viste seg ikke å være straffbare forhold.

- I de ni sakene viste det seg at barna ikke lenger bodde i landet, og at skolene ikke hadde fått beskjed eller fått med seg at de hadde flyttet, sier han.

Ofte barn med utenlandsk bakgrunn

Politiet har gitt foresatte forelegg i fire av sakene, mens noen er henlagt grunnet bevisets stilling.

Fem av sakene er henlagt grunnet manglende kapasitet, mens en sak er stilt til bero.

På landsbasis fra 2010 til i dag har politiet samlet mottatt 73 anmeldelser av foresatte. Mer enn hver tredje sak er i Oslo.

- Det er en ganske sammensatt materie å jobbe med slike saker. I et høyt antall av alle saker vi får inn må vi foreta strenge vurderinger og se hva vi har kapasitet til. Vi har ikke alltid kapasitet til å gjøre noe med alle saker, sier han.

I en av sakene viste det seg at de foresatte hadde anmeldt skolen for mobbing av barnet og at barnet derfor bevisst ble holdt hjemme.

Ifølge Lier gjelder slike saker ofte barn med utenlandsk bakgrunn.

- Dette er noe vi absolutt vil gjøre noe med og er ikke noe vi tar lett på. Men hvis foreldrene heller ikke befinner seg i landet kan det fort bli vanskelig for oss, sier politiinspektøren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder