Knusende dom i AUF-saken

3 av 4 må i fengsel

Oslo (NTB): Oslo byrett har dømt de fire tidligere AUF-tillitsvalgte Bjørn Jarle Røberg-Larsen, Ragnar Bøe Elgsaas, Anders Hornslien og Anders Greif Mathisen for grovt bedrageri i tilknytning til medlemsjuks.

Røberg-Larsen ble i tillegg dømt for simpelt underslag. Han ble dømt til seks måneders fengsel, Hornslien fikk fem måneder og Bøe Elgsaas ble dømt til sju måneders fengsel. For alle ble 90 dager gjort betinget. Greif Mathisen ble dømt til 90 dagers betinget fengsel. Hornslien og Greif Mathisen anket på stedet, de to andre tok betenkningstid.

Dommen var enstemmig. Det ble ikke idømt saksomkostninger.

Som aktors påstand

Retten ga noe overraskende Ragnar Bøe Elgsaas en måned strengere straff enn det aktor krevde. For øvrig ble dommene slik politiadvokat Atle Roaldsøy hadde krevd.

De fire har vært tiltalt for grovt bedrageri og forsøk på grovt bedrageri ved at de oppga galt medlemstall slik at AUF i Oslo fikk 448.000 kroner for mye i medlemsstøtte av Oslo kommune. I tillegg har Bjørn Jarle Røberg-Larsen vært tiltalt for grovt underslag, men retten fant at underslaget bare var simpelt.

Forsvarerne til de fire, advokatene Tor Erling Staff, Harald Stabell, Sigurd Klomsæt og Erik Nadheim la alle ned påstand om full frifinnelse.

Ikke nødrett

Advokat Staff har under hele rettssaken forsøkt å få gehør for at de tiltalte har vært utsatt for slikt press fra organisasjonen basert på gammel kultur at de har vært i en tvangssituasjon. Retten kan ikke se at det foreligger holdepunkter for dette, men slår tvert imot fast at det er en retorisk påstand når de tiltalte er blitt fremstilt som syndebukker.

Om dette kjernespørsmålet i saken sier retten: «De tiltalte er verken av påtalemyndighet eller retten holdt ansvarlige for andres handlinger. De har ikke vært i noen tvangssituasjon. Man blir ikke syndebukk ved at det ikke reises tiltale mot andre.»

Medlemsbegrepet

På samme måte har retten fastslått at medlemsdefinisjonen i kommunens retningslinjer ikke etterlater noen tvil om at et medlem må ha betalt kontingenten selv. Forskuttering av medlemskontingent er i strid med retningslinjene enten man visste at vedkommende det ble betalt for ønsket å være medlem eller ikke, sier retten.

Tidspunktet for forskutteringen har etter rettens mening ingen betydning.

Økonomi eller politikk?

I tillegg til tvangssituasjonen har forsvarerene også lagt stor vekt på de politiske motiver hos de tiltalte. Retten nærmest avfeier dette og uttaler at økonomisk vinning for AUF i Oslo var en ikke uvesentlig del av formålet ved forskutteringen.

Dette var noe alle de tiltalte var innforstått med, sier retten, som også finner det bevist at de tiltalte har forstått at vinningen var uberettiget.

Under rettssaken har det hele tiden vært en isfront mellom tiltalte Røberg-Larsen og de tre andre. I 1995 ble Røberg-Larsen ekskludert fra AUF etter at han var anmeldt for underslag av penger som tilhørte AUF i Oslo. Røberg-Larsen har hele tiden samarbeidet med politiet.

Retten er kommet til at Røberg-Larsen bare er skyldig i simpelt underslag, ikke grovt, slik tiltalen lød på. Videre har retten ved straffeutmålingen tatt hensyn til hans medvirkning under etterforskningen. Det er bedrageriene i tilknytning til medlemsjuks som retten har lagt vekt på også for Røberg-Larsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder