Hovedinnhold

Folkehelseinstituttet stanser all obduksjonsforskning

GRANSKER EGEN PRAKSIS: Divisjonsdirektør Bjørn Magne Eggen i Folkehelseinstituttet opplyser at de vil undersøke om de har gjort noe som er i strid med lovverket. Foto: KRISTER SØRBØ
GRANSKER EGEN PRAKSIS: Divisjonsdirektør Bjørn Magne Eggen i Folkehelseinstituttet opplyser at de vil undersøke om de har gjort noe som er i strid med lovverket. Foto: KRISTER SØRBØ
Dagen etter at VG konfronterte Folkehelseinstituttet, ble all forskning fra obduksjonsvirksomheten stanset umiddelbart.

Denne saken handler om:

DETTE ER SIDS-BANKEN

  • Fryselageret som i dag er fylt av materiale fra de 700 obduserte barna heter SIDS-banken.
  • SIDS står for Sudden Infant Death Syndrome, og er en utelukkelsesdiagnose for krybbedød, der alle kjente dødsårsaker skal utelukkes før denne diagnosen kan benyttes.
  • Ved mistanke om krybbedød blir hjernen og hjertet fiksert.
  • Fra hjernen tas det ut 10-15 biter. Disse bitene blir innstøpt i parafin, og skåret i veldig tynne skiver.
  • Fra hjertet tas det vanligvis ut fire til seks biter, som igjen deles opp i biter og lagres.
  • Det tas også prøver fra lunger, nyrer, lever og andre organer, for å utelukke alle andre dødsårsaker enn krybbedøden.

Nå vil Folkehelseinstituttet sette i gang det de selv betegner som grundige undersøkelser for å avklare om noe av virksomheten er i strid med lovverket - og om de må iverksette tiltak.

- I forbindelse med at VG nå har stilt spørsmål om denne forskningen, har ledelsen fått ny informasjon som reiser tvil om det nødvendige hjemmelsgrunnlaget er på plass for deler av denne forskningsvirksomheten, opplyser divisjonsdirektør Bjørn Magne Eggen til VG.

BAKGRUNN: Rettsmedisinere tok hjernen til 700 barn

Ifølge FHI er følgende stanset:

* Alt videre uttak av materiale til forskning fra obduksjonsvirksomheten

* All forskning på allerede innhentet materiale.

- Hvordan er det mulig at denne praksisen har foregått i 30 år før dere agerer, Eggen?

- Den rettspatologiske virksomheten ble en del av Folkehelseinstituttet først i juni 2011, da Rettsmedisinsk institutt ble overført fra Universitetet i Oslo. Vi kan ikke svare for denne virksomheten før den tid.

- Ingen klar lovregulering

Eggen bekrefter til VG at de ikke har hentet inn samtykke fra foreldrene i løpet av disse 30 årene.

- Det har ikke blitt gjort det i de 30 årene det har blitt drevet med denne undersøkelsen av små barn som har dødd uventet, opplyser FHI til VG.

- Hvorfor har dere ikke gjort dette?

- Da denne biobanken ble etablert, var det ikke noen klar lovregulering på dette området.

Han opplyser videre at Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) har godkjent hvert av forskningsprosjektene og gitt dispensasjon fra krav om samtykke.

- Dette har fagmiljøet diskutert med Landsforeningen uventet barnedød. Tilrådingen fra dem har vært å ikke innhente samtykke lang tid etter at et barn har dødd. Om vi bør få på plass en ordning med innhenting av samtykke, er en del av gjennomgangen vår nå.

- Skjønner dere at pårørende kan reagere på at de aldri er spurt om det er greit at det forskes på barna deres?

- Ja, det er ikke vanskelig å forstå. Dette er forskning knyttet til liv og død, og den berører selvfølgelig følelsene til dem som står aller nærmest, men også oss alle. Det er viktig at det vi gjør er helt korrekt og i henhold til dagens lovverk. Noe av utfordringen har vært endringer i lovverket i løpet av de 30 årene dette har foregått.

- Settes ned på minnelund

Han mener at det alltid må avveies hvordan man skal informere.

- Jeg tror de fleste foreldre i en akuttsituasjon tenker at de ikke kan få informasjon nok. Vi vet samtidig at det er noen som ikke vil vite mer enn absolutt nødvendig. Erfaringene er at foreldre ønsker å få vite hvorfor barnet døde.

Hva har skjedd med de undersøkte organene etter endt obduksjon og etter at materiale som er brukt til forskning, er tatt ut?

- Undersøkte hjerner og hjerter blir etter endt obduksjon kremert og satt ned anonymt i en minnelund. Det har ikke vært noen aktiv informasjonsspredning om det. Der foreldrene ber om det, returneres det til begravelsesbyrået slik at det kan settes ned i barnas grav.

- Organer som er tatt ut ved obduksjon, skal håndteres respektfullt. Derfor blir de ikke kassert, men begravet, enten plassert i barnets egen grav eller anonymt i urnelund.

UiO ønsker ikke å uttale seg om praksisen som har vært ved RMI, og viser til at ansvaret ligger hos FHI.

Riksadvokaten vil følge opp

Førsteadvokat Guri Lenth ved Riksadvokatembedet sier til VG at hun ikke er kjent med at Riksadvokaten skal ha fått informasjon om den omfattende forskningen som er blitt gjort ved RMI.

Hun mener at databehandleravtalen som ble inngått mellom Riksadvokaten og Folkehelseinstituttet (FHI) før jul er med på å gjøre det klarere hva FHI har lov til å oppbevare av biologisk materiale.

- Det er blant annet bestemt at når det enkelte sakkyndigoppdrag er avsluttet, skal FHI gjennomgå dokumenter og materiale i saken og vurdere hva de i henhold til avtalen kan oppbevare. Det som ikke kan oppbevares i henhold til dette, skal slettes/destrueres eller returneres politiet. Avtalen gir ikke FHI hjemmel til å benytte lagrede opplysninger/biologisk materiale i forskningsøyemed.

Lenth opplyser videre at de som følge av databehandleravtalen nå har anledning til å føre tilsyn.

- Riksadvokaten legger til grunn at kravene i databehandleravtalen blir fulgt opp, men vil benytte mulighetene som ligger i avtalen til å undersøke og sikre dette.

- Er orientert

Helse- og omsorgdsepartementet bekrefter overfor VG at VG har orientert dem om saken.

- Helse- og omsorgsdepartementet ble først orientert om denne saken av Folkehelseinstituttet i forrige uke, etter at VG hadde henvedt seg til Folkehelseinstituttet, skriver departementsråd Bjørn-Inge Larsen til VG.

- Vi ble da orientert om sakens innhold og at Folkehelseinstituttet ville undersøke påstandene. Mandag 19. mai ble vi orientert om at de har stoppet alle forskningsprosjekter knyttet til rettslige obduksjoner av barn inntil hjemmelsgrunnlaget er avklart.

Jan Fredrik Andresen, direktør i Helsetilsynet, forteller at de nå vil gå i dialog med Folkehelseinstituttet:

- Vi har avtalt møte med Folkehelseinst. direktør torsdag for å bli nærmere informert om saken. Deretter vil vi vurdere hvordan vi skal gå videre med saken, skriver Andresen i sms til VG tirsdag.

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks