Hovedinnhold

Asylstrid mellom dommer og UNE

20-åring kan bli sendt ut før saken er ferdigbehandlet hos byfodgen

<p>LØSLATT: 20-åringen ble løslatt fra Trandum torsdag kveld etter at tingrettsdommeren nektet politiet å fengsle ham før den planlagte uttransporteringen.</p>

LØSLATT: 20-åringen ble løslatt fra Trandum torsdag kveld etter at tingrettsdommeren nektet politiet å fengsle ham før den planlagte uttransporteringen.

Foto: Espen Rasmussen, VG
Utlendingsnemnda overkjører en kjennelse fra Oslo Tingrett og vil uttransportere en alvorlig syk afghansk 20-åring tirsdag, samme dag som byfogden etter planen skal behandle saken. Tingrettsdommeren  mener nye opplysninger om hans helse kan føre til at asylavslaget omgjøres.

Den unge mannen ble pågrepet på et asylmottak i Nord-Norge i forrige uke og fremstilt for fengsling i påvente av uttransportering. Oslo Tingrett sa nei til fengsling og fikk aktors forsikring om at uttransportering ikke vil skje før byfogden har behandlet saken. Likevel har UNE bedt Politiets Utlendingsenhet om å gjennomføre uttransporteringen som planlagt. Den unge mannen vil da miste sjansen til å få saken prøvd for norsk domstol.

Advokat Olga Halvorsens krever på 20-åringens vegne at uttransporteringen stanses inntil asylsaken er avgjort i retten. Hovedgrunnen er nye opplysninger i saken. 20-åringens psykiater har avgitt erklæring om høy selvmordsfare og alvorlig, kronisk psykisk og fysisk sykdom. Psykiateren skal vitne for byfogden.

LES: Borgarting Lagmannsrett mener det ikke er sannsynliggjort at gutten er over 18 år. Ble likevel tvangsreturnert til Kabul

Den unge mannens alvorlig helseproblemer er omtalt i kjennelsen fra tingretten som er gjennomgått av UNE. Nemndleder i velger likevel å opprettholde planene om uttransportering.

Afghaneren søkte asyl i Norge som enslig mindreårig asylsøker i juli 2015 og oppga fødselsår 1998. Etter UDIs kontroversielle alderstest ble han to år eldre. Han har en bror som er norsk statsborger og i fast arbeid. Storebroren har siden de ble gjenforent i Norge, fulgt opp broren tett. Han har garantert for at han vil hjelpe og støtte lillebroren og tar fullt ansvar for ham.

Tingretten nektet fengsling

Asylsøknaden ble avslått i sommer. Nye opplysninger om 20-åringens alvorlige helsetilstand ble lagt fram for UNE på ettersommeren. Da hadde han over en periode blitt fulgt opp av det lokale distriktspsykiatriske senteret. Helseopplysningene førte til at advokat Olga Halvorsen krevde omgjøring av asylavslaget.

<p>Advokat Olga Halvorsen sendte Utlendingsnemnda en begjæring om utsatt iverksettelse av uttransporteringen etter kjennelsen i tingretten. Hun er svært kritisk til svaret: – Det virker som om de har tenkt å uttransportere tirsdag til tross for at det er rettssakens dag 2. Snakk om retten til rettferdig rettergang og adgang til domstolene, sier advokaten.</p>

Advokat Olga Halvorsen sendte Utlendingsnemnda en begjæring om utsatt iverksettelse av uttransporteringen etter kjennelsen i tingretten. Hun er svært kritisk til svaret: – Det virker som om de har tenkt å uttransportere tirsdag til tross for at det er rettssakens dag 2. Snakk om retten til rettferdig rettergang og adgang til domstolene, sier advokaten.

Foto: privat

Dette ble avslått av Utlendingsnemnda rett før jul. Advokat Halvorsen begjærte da såkalt midlertidig forføyning hos Oslo Byfogdembede. Det er den eneste muligheten til å få stanset en uttransportering.

Byfogden har akseptert saken og skal behandle den mandag og tirsdag. Hvis byfogden gir midlertidig forføyning, vil asylsaken bli behandlet i rettssystemet.

– Fratas mulighet

Uttransporteringssaken har pågått parallelt med advokatens forsøk på få asylavslaget omgjort og torsdag ble han fremstilt for fengsling i Oslo Tingrett. Politiets Utlendingsenhet ville holde den unge mannen fengslet på Trandum fram til han skal settes på et fly til Italia tirsdag. Det gikk ikke dommeren med på.

– Dersom han fengsles nå og returneres uansett utfall av saken for Oslo Byfogdembede førstkommende tirsdag, fratas han også muligheten til å reelt sett få prøvd sin sak i Norge dersom han skulle gis medhold i den midlertidige forføyningen, skriver dommeren.

Hun fikk en bekreftelse fra politets representant om at den unge mannen ikke ville bli uttransportert før byfogdens behandling. Dommeren mener at nye opplysninger i saken, spesielt fra afghanerens psykiater, kan føre til at han får medhold i asylsaken og at asylavslaget vil bli omgjort.

UNE vil gjennomføre

Nemndleder Guri Hauso i UNE vurderte saken fredag. Hun mener at det ikke foreligger omstendigheter som gjør at uttransporteringen ikke kan gjennomføres. UNE har derfor gitt Politiets Utlendingsenhet beskjed om å gjennomføre uttransporteringen som planlagt tirsdag, selv om byfogden da står midt i behandlingen av saken.

LES: Juseksperter mener UNE har vist forrakt for retten

– UNE har sett hen til opplysningene som fremkommer i saksforholdet i Oslo Tingretts kjennelse av 05.01.2017, om at aktor garanterer for at klageren ikke vil bli uttransportert før han får resultatet av den midlertidige forføyningen. UNE mener imidlertid at politets uttalelser i en fengslingssak ikke kan danne grunnlaget for at UNE skal gi utsatt iverksettelse i saken. UNE har ikke mottatt noen nye opplysninger i saken som tilsier at det på nåværende tidspunkt bør gis utsatt iverksettelse i saken, skriver nemndleder Guri Hauso.

I den samme avgjørelsen påpeker nemndlederen at UNEs beslutning ikke innebærer at det er tatt stilling til klagen i saken, «herunder om utlendingens søknad om beskyttelse tas til realitetsbehandling i Norge.»

– I strid med EMK

– Dette er et rettssikkerhetsproblem, sier afghanerens advokat Olga Halvorsen som reagerer sterkt på at klienten skal sendes ut av Norge mens han står midt oppe i prosessen for å få prøvd lovligheten av Utlendingsnemndas vedtak for norske domstoler.

Hun mener UNEs planer er i strid med retten til rettferdig rettergang etter den europeiske menneskerettighetskommisjonens artikkel 6. EMK sier at enhver har rett til å få prøvd sin sak ved en uavhengig og upartisk domstol.

– EMK er en del av norsk rett og går foran i tilfelle motstrid med nasjonal lovgivning. I dette tilfellet er saken bare prøvd av UNE som verken er en domstol eller uavhengig. De er underlagt instruksjonsmyndighet fra Justis- og beredskapsdepartementet er derfor politisk styrt. Det er derfor en svikt i rettssikkerheten til en sårbar gruppe i spørsmål som kan gjelde liv og død, mener advokaten.

Til Italia

Den unge mannen kom til Norge sommeren 2015 etter å reist via Tyrkia, Italia og Tyskland. Både asylsøkeren og storebroren som har bodd i Norge i mange år, har forklart at foreldrene og en bror er drept i Afghanistan. Asylsøkeren har i asylintervjuet med UDI forklart seg om seksuelle overgrep begått av menn i hjemlandet og er blant annet diagnostisert med posttraumatisk stressyndrom. Han har også annen alvorlig sykdom som krever behandling.

Afghaneren er såkalt dubliner. Han ble registrert i Italia under flukten til Norge og Italia har i henhold til Dublin-avtalen godtatt at han returneres. Tingrettsdommeren skriver i kjennelsen fra fengslingsmøtet at situasjonen for 20-åringen kan bli uholdbar i Italia.

Flere internasjonale rapporter forteller om svært vanskelige forhold for asylsøkere i det landet i Europa som det siste året har vært inngangsporten for tusenvis av flyktninger fra Midtøsten og Afrika. Avokat Halvorsen viser blant annet til en rapport fra det sveitsiske flyktningrådet SOAR som ble publisert i august 2016.

– Retur kan få fatale følger for denne unge mannen. En rekke rapporter viser at asylsøkere som min klient, risikerer å havne på gaten i Italia fordi psykisk sykdom gjør at de anses som uegnet for å leve på mottak. Den sveitsiske rapporten beskriver at asylsøkere som returneres til Italia må regne med at det tar lang tid å få gjenopptatt asylprosedyren. Selvom de får den gjenopptatt, er de ikke garantert et sted å bo, sier advokat Halvorsen.

VG har vært i kontakt med kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster i UNE. Han viser til dokumentene i saken og sier forøvrig at UNE ikke har anledning til å kommentere saken i helgen.

Dette sier Utlendingsnemndas interne retningslinjer: UNE som hovedregel ikke gi såkalt utsatt iverksetting på grunnlag av en stevning i seg selv. Retningslinjene sier videre at i noen saker har UNE plikt til å gi utsatt iverksetting for å ivareta våre menneskerettslige forpliktelser, jf. pkt. 2.3.2. I andre tilfeller har UNE adgang til å gi utsatt iverksetting etter en konkret vurdering, jf. pkt. 2.3.3. I slike tilfeller skal UNE vurdere om det bør stilles vilkår for beslutningen.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Innenriks

Se neste 5 fra Innenriks