TELETRØBBEL: Bedriftsforbundets leder, Olaf Thommessen, får kraftig kritikk for å ha kartlagt telefonbruken til sin tidligere nestleder, Marit Momrak-Wright, som han sparket på forsommeren. Foto: Ole Martin Wold VG

Olaf Thommessen kartla telefonloggen til nær medarbeider

Leder i Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen (51), kartla i detalj hvem hans nære medarbeider, Marit Momrak Wright, pratet med i mobiltelefonen. Styrelederen i forbundet avviser at de har gjort noe feil.

Artikkelen er over to år gammel

Uroen i Bedriftsforbundet fortsetter etter at flere ansatte i april tok et åpent oppgjør med personalbehandlingen til toppsjefen, profilerte Olaf Thommessen.

Styret i forbundet satte da ned en ressursgruppe som skulle gå inn i konflikten og undersøke hva som har skjedd. Da forbundet 9.-10. juni i år avholdt kongress, ble det kjent at Thommessen hadde sparket sin ferske nestleder, Marit Momrak Wright.

Thommessen unngikk likevel mistillit på kongressen, men ny informasjon VG kan bringe i dag, viser at mange ønsket det motsatte: En samlet ressursgruppe konkluderte med at de hadde mistillit til Thommessen i juni. Det nye styret i Bedriftsforbundet ville ikke protokollføre mistilliten.

Klage til Datatilsynet

Denne informasjonen kommer samtidig som en ny, oppsikstvekkende anklage mot Thommessen: At han har gjennomgått anropsloggene til sin tidligere nestleder Marit Momrak Wright.

Hun leverte tirsdag en klage til Datatilsynet, på at Thommessen har skaffet seg detaljert informasjon om hvem hun snakket med i telefonen da konflikten sto på som verst. Datatilsynet ved senior kommunikasjonsrådgiver Guro Skåltveit bekrefter å ha mottatt klagen.

At Thommessen har gjennomgått anropsloggene går frem av en e-post han selv sendte til styrelederen i Bedriftsforbundet, Sigfred Steien, 8. august i år.

Steien sendte e-posten videre til nestleder i styret, Linda Cecilie Furulund, 15. august.

Hun ble så sjokkert over det hun leste at hun trakk seg fra styret i protest. Furulund vil ikke la seg intervjue, men har godkjent at VG gjengir dokumentasjonen.

Professor Lee Andrew Bygrave ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, som er en av landets fremste eksperter på privatrett, beskriver dette som «svært problematisk».

– Hvis Thommessen har gjort dette uten at vedkommende medarbeider har visst om det, er det alvorlig og ulovlig behandling av personopplysninger. Den eneste lovlige muligheten til en slik gjennomgang av hvem en medarbeider har pratet med, er at det skjer etter en ordning som er innført, som alle medarbeidere kjenner til, sier han til VG.

Professor om å sjekke ansattes telefonlogg: – Ulovlig

«Usunn organisasjon»

I et brev til styret, sendt i slutten av september, skriver hun:

«I et brev 15. august mottok jeg en mail angående min og andres telefonkontakt med tidligere ansatt Marit Wright. Denne reagerte jeg med stor overraskelse på og er for meg dråpen som gjør at jeg ser på Bedriftsforbundet som en usunn organisasjon jeg ikke lengre kan identifisere meg med».

I brevet fremkommer det at ressursgruppen, som ble nedsatt av styret for å gå inn i konflikten, fremmet mistillit til Thommessen. Men det nye styret ville ikke protokollføre mistilliten.

Steien og det nye styret er gjort kjent med både gruppens mistillit og Thommessens innsyn i sin tidligere nestleders telefonaktivitet.

Les: Thommessen har millionfallskjerm

«Hun var i tett dialog med VG»

Sentralt i brevet til styret står altså e-posten Thommessen sendte til styreleder 8. august i år, der han skriver:

«Vedlagt, som avtalt, en oversikt over noen av numrene Marit har vært hyppig i kontakt med siden 1. april. (tallene angir antall ganger hun har snakket med de ulike). En kjapp oppsummering:
1. Hun var i tett dialog med VG i mange uker før det første oppslaget som kom den 28. April (markert i rødt) og varte gjennom den helgen.
2. I løpet av den helgen hadde hun tilsvarende hyppig dialog med dem.
3. Tilsvarende dialog hadde hun med VG gjennom maimåned og frem til kongress da det eskalerte ytterligere.
4. Hun har hatt tett dialog også med Linda, særlig i etterkant av det første VG oppslaget og underveis gjennom de ulike oppslagene.»

Les også: Tillit i fritt fall

VARSLET: Monica Henriksen-Toset har mistet jobben etter at hun varslet om kritikkverdige forhold i Bedriftsforbundet. Foto: Ole Martin Wold VG

Varslet internt

Oppslaget Thommessen viser til sto på trykk 28. april i år. Da sto to av de ansatte, Monica Henriksen-Toset og Tove Hassel, frem i VG og fortalte at Thommessen leder organisasjonen «gjennom harselering og frykt».

Henriksen-Toset hadde varslet internt, men opplevde at ingen grep fatt i situasjonen. Derfor valgte hun å stå frem i VG. I e-posten til styreleder Steien levner Thommessen liten tvil om at han var på jakt etter hvem som hadde forsøkt å motarbeide ham.

Han skriver at Wright har hatt «endel kontakt med Tove og Monica i forkant av det første VG-oppslaget, men det tar først virkelig av (som med Linda), i etterkant og i tiden rundt kongressen».

Thommessen antyder at Wright i disse samtalene, som han ikke kjenner innholdet i, har styrt varsleren Monica Henriksen-Toset.

«Sånn sett så tegner det seg et bilde av at hun har jobbet intenst for å få laget en VG–sak som hun deretter har brukt for å manipulere styret og tillitsvalgte, der hun ganske kynisk har brukt særlig Monica. Hun har åpenbart lyktes noenlunde med å påvirke deler av det forrige styret ved Linda og XX.» (Journ.anm: En annen navngitt person.)

Les også: Thommessen gikk på dagen etter konflikt

Varsleren: Kjenner meg ikke igjen

Varsleren Monica Henriksen-Toset avviser at Wright har brukt henne i et kynisk spill.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i denne påstanden om Marit. Vi ble kollegaer i januar 2017 og jeg har bare positivt å si om Marit i de tre månedene vi fikk jobbet sammen.

Henriksen-Toset sier hun selv var ansvarlig for varslingen.

– Jeg varslet i februar fordi vi ble utsatt for kritikkverdig ledelse av Olaf. Jeg og Marit har snakket sammen på telefon under konflikten, men det er fordi vi bryr oss om hverandre og trengte støtte når ledelsen sviktet.

Henriksen-Toset har fått en sluttavtale og har sluttet i forbundet. Hun er for tiden jobbsøker. Wright inngikk sluttavtale med Bedriftsforbundet og er nå over i en annen virksomhet.

– Direkte feil

Thommessen og Bedriftsforbundet lar styrelederen i forbundet, Sigfred Steien, svare på kritikken via e-post.

– Jeg mener det er direkte feil at «uroen i Bedriftsforbundet fortsetter», og jeg mener VG ikke har dekning for dette. Saken er flere måneder gammel og at en tidligere ansatt nå gjør en anmeldelse, betyr ikke at «uroen i forbundet forsetter», fremholder Steien.

Han skriver at nestleder kan trekke seg av flere årsaker.

– Jeg har kun én kommentar: Vi takker henne for jobben gjennom flere år i styret hos oss. Vi har fått på plass en ny nestleder i styret som blir en god og verdifull ressurs fremover.

Husker du? Thommessen engasjert i havnefeiden

Om mistilliten fra ressursgruppen svarer han slik:

– Jeg mener VG lar enkeltpersoner og såkalte kilder drive heksejakt på Thommessen. I personalsaker er man relativt låst på hender og føtter som leder med tanke på å uttale seg, mens VG lar kildene sine få fritt si hva som passer dem. Dette har skjedd ved gjentatte anledninger.

Han sier det ble nedsatt en ressursgruppe med mandatet «å vurdere en ekstern arbeidsmiljøundersøkelse».

– Det var intet mandat eller oppgave som handlet om tillit eller ikke tillit til Thommessen. Nå er vi medio oktober, vi har nettopp hatt et godt styremøte, vi har rekordmange medlemmer, og det er lite fokus internt på det som skjedde før sommeren. Thommessen har tatt alle de grep man har vært enige om i styret, det er årsaken til de gode resultatene, og han har styrets fulle tillit. Hvorfor VG har så stor interesse i å lage dette til en stor sak - igjen - er utenfor min viten og forståelse.

– Teleselskapet utleverte

Steien hevder Wright ble informert om at de hentet ut teleloggen som viste hvem hun hadde ringt til.

– Bedriftsforbundet har ikke fått noen henvendelse fra Datatilsynet, og kan følgelig ikke kommentere konkret en slik anmeldelse før vi mottar den. Vi reagerer sterkt på at VG nok en gang lar enkelte utfolde seg i media før Thommessen og Bedriftsforbundet i det hele tatt har mottatt anmeldelsen. Fakta er at Marit M. Wright fratrådte sin stilling i juni. I august, etter et møte mellom Thommessen, verneombudet og administrasjonssjefen, tok verneombudet kontakt med teleselskapet og spurte om hun kunne å få ut en telefonlogg, fremholder han og fortsetter:

– Det fikk hun uten innsigelser fra teleselskapet. Videre ble Wrights advokat informert om dette i august, altså ble hun varslet om dette. Thommessen fikk så rapport fra verneombud og administrasjonssjef, som videre ble sendt styreleder. Vi ønsker ikke å kommentere personalsaken med Wright, men generelt er det slik at hvis man har en begrunnet mistanke om at arbeidstaker er «utro», gjør noe som kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed, så kan det gi arbeidsgiver rett til innsyn, skriver han og legger til:

– At enkelte velger å beskylde Thommessen for å gå inn i dokumenter etc, og selv velger de å sende interne dokumenter til VG får da stå for deres regning. Vi skal selvsagt forholde oss til en eventuell henvendelse fra Datatilsynet når den kommer oss i hende, og vi skal selvsagt følge lover og regler.

SVARER: Sigfred Steien (t.v.) på Bedriftforbundets kongress i Trondheim i Juni. Her sammen med forbundsleder Knut Wold (t.h.) Foto: Ole Martin Wold VG

VG ba Steien oppgi dato for når de tok kontakt med teleselskapet, datoen de fikk loggen og datoen for når advokaten til Wright ble informert.

Det ønsket han ikke.

– Vi har ikke mottatt noe fra Datatilsynet ennå. Vi velger å ikke kommentere ytterligere hva angår den konkrete saken. Dere kan eventuelt få detaljene når vi har håndtert anmeldelsen.

Advokat: Fikk ikke noe varsel i forkant

Wrights advokat, Tore Lerheim i advokatfirmaet Homble Olsby, opplyser at han varslet Marit Momrak Wright tirsdag 15. august kl 16.47. Han er fritatt fra taushetsplikt, og gjengir hva han skrev i e-posten:

«(...) Marit, eg har i ettermiddag blitt oppringt av advokat Ege (Elizabeth Ege, advokat for Bedriftsforbundet, journ.anm), som kunne opplyse om følgjande:

a) Bedriftsforbundet er gjort kjent med at Marit skal ha hatt omfattande kontakt med VG-journalist i veken før oppslaget før sommarferien. På spørsmål frå meg kvar desse opplysingane stamma frå, opplyste Ege at dette gjekk fram av telefonlogg. Advokat Ege opplyste vidare at dette var informasjon som tyda på illojal opptreden frå Marit si side».

Lerheim forklarer at hans kontakt med advokat Elizabeth Ege i disse dagene gikk ut på å etablere en minnelig løsning. Det ble enighet om hennes etterlønnsavtale 17. august. Han avviser dermed at e-posten var et varsel:

«Som det går fram av bokstav a) i min e-post, var det allereie føreteke eit innsyn i telefonloggen til Marit og arbeidsgivar hadde trekt sine konklusjonar.

Å framstille dette som at det er gitt noko varsel til meg i forkant av eit innsyn blir dermed direkte feil, og det framstår heller ikkje som noko reelt varsel i ettertid, men meir som eit «forhandlingskort» i pågåande dialog om minneleg løysing. Noko anna varsel eller informasjon om innsyn i telefonloggen kan eg ikkje hugse å ha motteke».

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder