ROPTE VARSKU: Politibetjenten varslet flere ganger om det han mente var manglende inngripen fra politiets side i alvorlige menneskehandelsaker, men disse henvendelsene ble ikke tatt alvorlig av ledelsen, skriver advokat Birthe Eriksen i varselet. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Politimannen varslet om kritikkverdige forhold – fire måneder senere ble han tvangsflyttet

BERGEN (VG) Politietterforskeren varslet om manglende innsats mot grov menneskehandel i Vest politidistrikt. Like etter ble han tvangsflyttet til en annen avdeling. Politimester Kaare Songstad har beskyldt ham for å være et problem på jobben.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Nå varsler advokaten hans, Birthe Eriksen, søksmål mot staten ved Justisdepartementet.

– Dette handler om gjengjeldelse, og det som har skjedd er svært alvorlig og grovt. Han krever at han får tilbake stillingen sin, og at arbeidsgiver for øvrig gjenoppretter den skade som er gjort, sier Eriksen til VG.

Politimann i Bergen med nytt varsel: – Blir motarbeidet, mistenkeliggjort og kneblet av ledelsen

De siste årene har Bergenspolitiet vært rystet av en rekke varslingssaker. Mest kjent er den såkalte Monika-saken fra 2014, da politibetjent Robin Schaefer varslet om manglende etterforskning av drapet på åtte år gamle Monika Sviglinskaja to år tidligere.

I en rapport fra advokatfirmaet Wiersholm ble det slått fast at behandlingen Schaefer fikk av politiledelsen var et brudd på arbeidsmiljølovens forbud mot gjengjeldelse.

Den 9. november i fjor kom enda et varsel. En erfaren politibetjent ved Seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet varslet om gjentatte tilfeller av det han hevdet var manglende oppfølging og etterforskning av grove menneskehandelsaker.

ANKLAGER VARSLER: Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt har skrevet et brev der han kommer med sterk kritikk mot politimannen som i fjor varslet om manglende innsats mot grove menneskehandelsaker. Foto: Paul Sigve Amundsen/NTB scanpix

Sakene det ble varslet om dreier seg blant annet om grov vold og voldtekt av kvinner i en sårbar situasjon.

Via sin advokat sier varsleren til VG at det ikke først og fremst er han som er offeret.

– Denne saken handler om kvinner som blir krenket på det groveste og som er ofre for grov kriminalitet. Jeg er mest bekymret for de nye ofrene som vil bli rammet av politiets unnfallenhet, sier han, og legger til:

– Dette handler ikke bare om etterforskning av begått kriminalitet, men om å gripe inn og stanse pågående kriminalitet mot sårbare ofre.

Første nyttårsdag i år – syv uker etter at varselet ble levert – dro politimannen til Afrika på et humanitært oppdrag. Da han kom tilbake til Bergen etter endt permisjon i slutten av mars, hadde han ikke lenger jobb på seksjonen for organisert kriminalitet.

REAGERER: Advokat Birthe Eriksen sier at politimannen ikke hadde tillit til at varselet hans ville bli habilt og forsvarlig behandlet ved Vest politidistrikt, og at han derfor valgte å sende varselet til justissektorens felles varslingskanal. Foto: Hallgeir Vågenes

Etter å ha jobbet nesten fem år i den prestisjefylte EXIT-gruppen, som jobber med bekjempelse av menneskehandel, menneskesmugling, salg av seksuelle tjenester og hallikvirksomhet, ble varsleren beordret til å tjenestegjøre ved et nyopprettet saksmottak på politihuset i Bergen.

Beskjeden om at han ikke lenger var ønsket på avdelingen fikk varsleren på e-post fra sin egen sjef mens han og familien fortsatt var i Afrika.

– For å ivareta arbeidsmiljøet for deg og for medarbeiderne ved Seksjon for organisert kriminalitet ønsker vi ikke at du skal arbeide ved den seksjonen nå, skriver seksjonslederen i e-posten.

Advokat Birthe Eriksen mener at dette er en ren degradering.

Fagforeningstopp: – Fraråder politifolk å varsle

– Forflytningen representerer en klar karrieremessig nedgradering i forhold til ansvar, oppgaver og anseelse. Ettersom han i den nye stillingen har en annen turnus, har han også gått ned i lønn, skriver Eriksen i varselet om gjengjeldelse som ble sendt i begynnelsen av juni i år.

Varsleren jobber fortsatt ved Felles straffesaksinntak (FSI), der han sitter i publikumsmottaket og betjener publikum og tar imot anmeldelser. Advokaten betegner situasjonen hans som fullstendig uholdbar, og får støtte av nestleder Ørjan Hjortland i Politiets Fellesforbund (PF) i Hordaland.

BISTÅR VARSLEREN: Ørjan Hjortland er nestleder i Politiets Fellesforbund i Hordaland. Han sier at varsleren føler seg tvunget til å gå til sivil sak som siste utvei for å bli hørt og få en rettferdig behandling. Foto: Emil Weatherhead Breistein

– Han er fjernet fra arbeidsoppgaver og hans datatilganger er endret. Det er uforståelig for oss hvorfor arbeidsgiver velger slike drastiske tiltak overfor en varsler i en sårbar situasjon og uten noen forutgående forsvarlig saksbehandlingsprosess. Slik vi opplever det, blir varsleren utsatt for gjengjeldelse og vi er bekymret for varsleren sin helsemessige situasjon og ikke minst for hvilke signaler dette sender i politidistriktet.

Varslet om systemsvikt og konflikter i Bergen-politiet: – Det var ren krig på huset

Varsleren sier via sin advokat at han er bekymret for ytringsfriheten på arbeidsplassen sin, som en følge av at ansatte ifølge politimannen ikke tør å komme med kritiske innspill eller formidle egne tanker.

– Det burde vært fullstendig unødvendig å måtte gå gjennom en så vanvittig prosess som det å varsle i politiet har vist seg å være, bare fordi man har forsøkt å komme med konstruktive innspill og kritikk.

Han sier etiske refleksjoner rundt politiets handlingsplikt har blitt et tabu, og at man ikke får utøve oppgaver som det åpenbart burde gripes fatt i.

– Politihjertet mitt blør.

Varslingsgruppe mener politidirektoratet blandet seg inn i arbeidet deres

Mens politimannen var i Afrika, fikk advokaten og fagforeningen hans et brev fra politimester Kaare Songstad der politidistriktets øverste leder retter flere alvorlige anklager mot ham. Blant annet blir han beskyldt for å ha et problem med å forholde seg til kvinnelige ledere.

– Brevet er et rent karakterdrap, med flere udokumenterte påstander, basert på grunnløse og ensidig fremsatte påstander fra personer som selv er berørt av varselet. Det er fullt av beskyldninger om hva som er galt med ham, men dette kan tilbakevises, sier Eriksen.

Hun tar avstand fra at klienten hennes skal ha et “kvinneproblem”.

– Mannen har jobbet som misjonær i Afrika, med kvinnerelaterte bistandsprosjekter, og han har levert et varsel for å hjelpe noen av de mest sårbare kvinnene i vårt samfunn. En slik anklage mot ham er absurd, sier hun.

Ifølge varselet var varsleren og makkeren hans avdelingens mest effektive etterforskere i en gitt periode. I en periode var han utlånt til Spesialenheten for politisaker sentralt for å jobbe med etterforskningen mot den korrupsjonstiltalte eks-politimannen Eirik Jenssen. I 2016 ble politimannen skrytt opp i skyene av en av sine ledere.

– NN har gjennomført alle sine oppgaver på en fin og tilfredsstillende måte. NN er arbeidsvillig, har faglig høy kompetanse og han viser stor vilje og pågangsmot, heter det i attesten som er referert i varselet.

Varselet om gjengjeldelse ble levert 5. juni. Først 22. august, to dager etter at VG hadde konfrontert Politidirektoratet med saken, mottok Eriksen en e-post fra POD med en formell bekreftelse på at varselet var mottatt, samt noe informasjon om den videre behandlingen av saken. Da hadde hun gjennom sommeren rettet to henvendelser til direktoratet, sier hun.

Narkovarselet

Ifølge Eriksen mottok varsleren i sommer blant annet uformell informasjon om at representanter for ledelsen i politidistriktet hadde mottatt og fått lese varselet om gjengjeldelse, uten at hun som hans advokat hadde blitt informert.

– Vi kan ikke se at POD har fulgt sine egne rutiner for håndtering av mottatte varsler i denne saken.

Eriksen understreker at det som skjer utspiller seg på et bakteppe av dårlige erfaringer med varslingssaker i Vest politidistrikt.

– Signalene som nå sendes til fremtidige varslere i politiet kan man bare ane rekkevidden av, sier hun.

Politidirektoratet: Bergenspolitiet gjorde ikke noe straffbart

Politimester Kaare Songstad har avvist at det foreligger brudd på politimannens varslervern.

Han hevder at det i lengre tid har vært nødvendig å følge opp politimannen fra den fagansvarlige på avdelingen med flere påpekninger av behov for faglige og holdningsmessige endringer hos ham.

Politimesteren hevder at politimannen ikke har vist vilje eller evne til å innrette seg etter de prioriteringene som er gitt i lov og instruks, og i minst ett tilfelle har han brutt reglene for informantbehandling, hevdes det.

NYE VARSLER: De to varslene fra en politibetjent i Vest politidistrikt behandles av Politidirektoratet (POD). Her er PODs lokaler i Oslo. Foto: Fredrik Solstad

Songstad slår fast at politimannen i perioder har hatt en klar negativ innvirkning på arbeidsmiljøet ved at han i flere sammenhenger har gitt uttrykk for en entydig negativ holdning til ledelsen i vid forstand.

– Det oppfattes i flere situasjoner at NN har negative utfordringer med å innrette seg etter pålegg fra kvinnelige ledere, heter det i brevet.

Advokat Birthe Eriksen understreker at det ikke foreligger noen som helst dokumentasjon på noen som helst personalsak mot hennes klient, ei heller på at det er gitt advarsler.

– Det har heller aldri vært nevnt, hverken skriftlig eller muntlig, at han skulle flyttes. Han har heller aldri blitt oppfordret til å flytte før umiddelbart etter at ledelsen fikk lese hovedvarselet.

Varsleren: – Ville hindre UP å ta narkotikaforbrytere

På vegne av sin klient mener Eriksen at politimannen har blitt utsatt for en systematisk gjengjeldelsesprosess, gjennom blant annet personvernbrudd, karakterdrap og marginalisering.

– En stevning kan bare unngås om han får tilbake jobben sin, og at vedtaket om å flytte ham kjennes ugyldig, sier Eriksen.

Hun krever også at politimannen får utbetalt en oppreisningserstatning og at det gjennomføres en habil undersøkelse av gjengjeldelsesprosessen politimannen mener seg utsatt for.

– Hans ledere har fått stemple ham som vanskelig og illojal, et rykte som det vil ta mange år å bli kvitt, skriver hun.

Selv sier politimannen via sin advokat at han er bekymret for sin egen fremtid i politiet.

– Den ser mørk ut. Jeg elsker jobben min i politiet, men har vanskelig for å tolke politimesteren annerledes enn at han ønsker å støte meg ut av hele etaten, sier han.

– KAN IKKE SVARE: Linda Endresen Birkeland er leder for HR og HMS i Vest politidistrikt. Foto: Vest politidistrikt.

VG har stilt en rekke spørsmål om saken til Vest politidistrikt. Leder for HR og HMS i politidistriktet, Linda Endresen Birkeland, skriver i en e-post at de tar alle varsler om kritikkverdige forhold på største alvor.

– Som arbeidsgiver har vi en plikt til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle involverte; både varsler og dem som er påvarslet. Hva som er gjort for å sikre dette i denne saken er en del av de undersøkelsene Politidirektoratet nå gjennomfører.

– Varslene VG omtaler er fremdeles til behandling hos Politidirektoratet og Vest politidistrikt har derfor ikke anledning til å svare på spørsmål rundt dette, noe som selvsagt er utfordrende gitt kritikken som nå rettes mot oss i VG.

Seksjonssjef Frode Aarum i Politidirektoratet skriver i en e-post til VG at arbeidet med å se på påstandene i varselet om gjengjeldelse vil starte opp i nær fremtid, og bli behandlet i tråd med etatens varslingsrutine.

– Hvordan ser POD på varselet om søksmål og kravet om erstatning og gransking?

– Et eventuelt søksmål vil bli behandlet på ordinær måte, utover det har vi ingen kommentarer.

Aarum sier at Eriksen nå har fått et svar fra Politidirektoratet.

– Varselet ble behandlet på vanlig måte. Dessverre ble svarbrevet forsinket i sommer. Dette beklager vi. Svarbrevet er nå sendt Eriksen. Foruten ovennevnte forsinkelse, mener vi at politiets varslingsrutiner er fulgt i behandling av varselet.

Aarum sier at politidistriktet på vanlig måte er tilskrevet om varselet, «blant annet for å ivareta omsorgsansvaret for varsler og sikre vedkommende et fullt forsvarlig arbeidsmiljø».

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder