Slik forsøkte politisjefen å overta våpen

Alt ble henlagt da tidligere politimester og nestleder i Spesialenheten, Johan Martin Welhaven, selv ble etterforsket av sine tidligere kolleger. Nå kritiserer to jurister henleggelsen.

To maskinpistoler av uklart opphav innleveres til politiet. Tidlig på 1990-tallet ligger våpnene på Hamar politistasjon.

Begge stammer trolig fra 2. verdenskrig, kanskje fra motstandsbevegelsen i Hedmark. Dette er sjeldne, attraktive samlerobjekter – en såkalt Stengun og en MP-40.

Når de er innlevert til politiet er de blitt statens eiendom.

Om maskinpistolene ikke skal inn i Kripos’ våpensamling, skal de destrueres. Slik har retningslinjene vært i over ti år på dette tidspunktet, ifølge Politidirektoratet (POD).

På samme tid har Johan Martin Welhaven – da rundt 30 år gammel – fått jobb som politiinspektør på Hamar.

Welhaven fatter interesse for de to innleverte våpnene. Han legger dem i en kasse og plasserer dem i hvelvet til det lokale kontoret til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Våpnene merkes:

«Tilhører/administreres av J. Martin Welhaven, politiinspektør. Hvis nødv., kontakt meg.»

De neste 20 årene har Welhaven en fremstående karriere i politi-Norge, blant annet som assisterende sjef i Spesialenheten for politisaker og som politimester i gamle Vestoppland politidistrikt.

Spesialenhetens oppgave er å etterforske mulige lovbrudd politifolk begår i tjenesten.

I 2017 er Welhaven fungerende leder for Hedmark politidistrikt, som senere blir lagt under nyopprettede Innlandet politidistrikt.

Politiets maskinpistoler som Welhaven la til side på 1990-tallet ligger fortsatt i PSTs hvelv, merket med hans navn. Han har tilgang til hvelvet når han ønsker det.

DOKUMENTER: VG har fått innsyn i dokumenter og e-poster som omhandler saksbehandlingen av Welhavens våpensøknad hos Politidirektoratet.

3. januar 2017 søker han til POD om å få våpnene inn i sin private samling.

Welhaven vil «ta vare» på de historiske våpnene. I søknaden viser han også til sitt eget yrkesvalg og interesse for politihistorie, samt sin egen fars historie under og etter krigen.

«Det ville derfor være av affeksjonsmessig verdi og familiehistorisk interesse» for ham å få våpnene inn i sin private våpensamling.

Welhaven ser ikke på maskinpistolene som politiets eiendom.

De må betraktes som «eierløse», mener han.

Søknaden kommer i løpet av 2017 til å utløse en etterforskning mot Welhaven fra hans tidligere arbeidsgiver, Spesialenheten.

NRK har tidligere omtalt etterforskningen av Welhaven i flere saker.

Månedene går uten at Welhaven får noen avklaring.

Han søker om flere våpen han ønsker å overta: En signalpistol som er tatt i beslag i en straffesak og en revolver som har blitt brukt som tjenestevåpen i politiet.

I juni 2017 tar Welhaven kontakt med sin tidligere politimesterkollega Sissel Hammer, som nå er sjef for forvaltningsseksjonen i Politidirektoratet.

«Hei Sissel, Alt vel med deg?» spør han i en e-post før han klager over at han får lite informasjon om saksbehandlingen. Han stiller flere spørsmål.

E-posten er ett av flere dokumenter VG har fått innsyn ifra POD.

Hammer videresender e-posten til sin underordnede, seniorrådgiver Ståle A. Svendsen.

Svendsen reagerer på flere ting. I juli samme år sender han et brev til politimester Johan Brekke i Innlandet politidistrikt, Welhavens sjef.

  • Svendsen vil vite om politimesteren har samtykket til at Welhaven «kan overta innleverte skytevåpen, som antas å ha en ikke ubetydelig verdi på det sivile markedet» og i så fall på hvilket grunnlag.
  • Svendsen vil vite hvorfor våpnene ikke er sendt til Kripos i tråd med gjeldende praksis, som er at de skal dit enten for destruksjon eller oppbevaring.
  • Svendsen vil vite om det er «en etablert praksis ved Innlandet politidistrikt at politiansatte gis tilgang til politiets beslags-/våpenrom for å kunne plukke ut våpen som de kan ha privat interesse i å overta».

I september og oktober 2017 mottar Spesialenheten to anmeldelser som utløser etterforskning av Welhaven.

Én av disse er sendt av Innlandet politidistrikt.

– Vi har ikke levert inn noen anmeldelse, men vi har oversendt en sak. Saken gjelder overdragelse av eiendomsrett av våpen. Vi har ikke tatt stilling til om det er gjort noe ulovlig, det er det Spesialenheten som skal gjøre, har Johan Brekke, politimester i Innlandet politidistrikt tidligere uttalt til NRK.

Fordi det gjelder Spesialenhetens tidligere nestsjef, må det oppnevnes en såkalt settesjef for Spesialenheten i saken.

Valget til Justis- og beredskapsdepartementet faller på advokat Gunnar K. Hagen fra advokatfirmaet Thallaug.

Thallaug er et advokatfirma på Lillehammer og opererer i samme politidistrikt hvor Welhaven i dag er påtaleleder.

Jobben til advokat Hagen er å ta de juridiske beslutningene etter at Spesialenhetens etterforskere i Trondheim har gjennomført en etterforskning.

I desember i fjor konkluderer Hagen at samtlige forhold Welhaven er etterforsket for, skal henlegges.

Welhaven er i dag leder for Felles enhet for påtale i Innlandet politidistrikt. VG har stilt ham flere spørsmål om denne saken. Han har ikke besvart dem, men sendt følgende uttalelse:

«Jeg har vært underlagt en grundig etterforskning fra Spesialenhetens side. Etterforskningen førte frem til henleggelse i desember i fjor. Saken har for meg og mine nærmeste vært en stor påkjenning. Jeg har forklart meg grundig til Spesialenheten og kommentert saken i mediene tidligere. Saken er for meg et tilbakelagt kapittel.»

Dette ble Welhaven etterforsket for:

Merket og la til side maskinpistoler

Hva: En Stengun og en MP-40 som hadde blitt levert inn på politistasjonen, ble merket med Welhavens navn og lagret i hvelvet til PST. I 2017 søkte han om få eie privat.

Paragrafer: Vurdert etter straffelovens bestemmelser om underslag, tjenestefeil og misbruk av stilling.

Konklusjon: Henlagt som intet straffbart forhold.

Lånte revolvere fra materialdepot

Hva: To Smith & Wesson tjenesterevolvere ble opprinnelig oppbevart på politidistriktets materialdepot. Lånt av Welhaven og levert tilbake.

Paragrafer: Vurdert etter straffelovens bestemmelse om underslag.

Konklusjon: Henlagt som intet straffbart forhold.

Hadde signalpistol på kontoret

Hva: En signalpistol som var i politiets eie, ble oppbevart på Welhavens kontor, i utstillingsøyemed.

Paragrafer: Vurdert etter straffelovens bestemmelse om underslag.

Konklusjon: Henlagt på bevisets stilling.

Ga vekk plombert maskingevær

Hva: En plombert Brengun innlevert til politiet ble gitt til Ringsaker historielag.

En av drivkreftene bak Ringsaker historielag er tidligere forsvarssjef Harald Sunde. Han forteller til VG at maskingæveret ble overlevert ham og historielagets formidlingssenter for krigshistorie etter at han hadde holdt et foredrag for Welhavens ledergruppe.

– Det står der den dag i dag, sier den tidligere forsvarssjefen.

Paragrafer: Vurdert etter straffelovens bestemmelser om tjenestefeil og misbruk av stilling.

Konklusjon: Henlagt som intet straffbart forhold. Vurdert å være en privatrettslig disposisjon.

Ga en Walther-pistol til Forsvaret

Hva: En Walther-pistol ble gitt til Forsvaret. Forsvaret opplyser til VG at de ikke finner noen informasjon om denne gaven. Innlandet politidistrikt opplyser at gaven ble gitt til en utstilling og henviser til Forsvarsmuseet.

«I denne saken har nok mistenkte overskredet sin myndighet ut fra den stilling han på det tidspunktet hadde», skriver settesjef Gunnar K. Hagen.

Paragrafer: Vurdert etter straffelovens bestemmelser om underslag, tjenestefeil og misbruk av stilling.

Konklusjon: Henlagt som intet straffbart forhold.

VG har bedt to jurister vurdere påtalevedtaket til Spesialenhetens settesjef Gunnar K. Hagen.

Eva-Marie Stryker har som advokat representert flere titalls polititjenestepersoner som har blitt etterforsket av Spesialenheten.

– Spesialenheten er nådeløse i de saker hvor en polititjenestemann har begått handlinger som kan stille politiets virksomhet i dårlig lys av allmennheten. Mitt inntrykk er at terskelen for å konkludere med brudd på tjenesteplikt eller misbruk av stilling er lavere enn jeg kan se er gjort uttrykk for i denne saken, mener hun.

Stryker understreker at hun kun kjenner saken gjennom Hagens påtalevedtak og tidligere medieomtale, blant annet i NRK.

– Det som slår meg er at avgjørelsen er kortfattet, bærer preg av unøyaktigheter og er dårligere begrunnet enn andre saker jeg har befattet meg med, skriver Stryker.

Hun mener det konkluderes «overraskende» raskt med at det ikke foreligger brudd på tjenesteplikt eller misbruk av stilling.

– Han har selv benyttet sin stilling som polititjenestemann som begrunnelse for dispensasjon for å inneha våpen. Han har også selv benyttet sin stilling som begrunnelse for interessen for våpen. Jeg skal avstå fra å konkludere på at det foreligger misbruk av stilling eller brudd på tjenesteplikt, men finner det betenkelig at disse anførslene ikke engang er nevnt, skriver advokaten.

– Det er uvanlig og fremstår som lite betryggende for allmennheten, mener Stryker.

– For meg fremstår Spesialenhetens påtaleavgjørelser her som påfallende vennligsinnet, mener advokat Pål S. Jensen.

Jensen har vært dommer og politimann. I dag jobber han som advokat, blant annet med saker som omhandler våpenloven.

Han er kritisk til en rekke av settesjefens vurderinger, blant annet når det gjelder de to maskinpistolene Welhaven la til side på 1990-tallet.

– Settesjefen postulerer at det «er på det rene at mistenkte aldri tilegnet seg de to maskinpistolene.» Jeg er kritisk til dette. Ved å markere og flytte maskinpistolene på denne måten, er det etter mitt syn mest nærliggende å anse det som at han hadde tilegnet disse, mener Jensen.

Han setter også spørsmålstegn ved hvorfor Hagen ikke ser på dette som en tjenestehandling for Welhavens del.

– Maskinpistolene ble innlevert til politiet en gang på 90-tallet og Welhaven var da i tjeneste ved politikammeret. Det var forutsetningen for at han kunne ta de til side, fjerne dem fra det normale stedet for slik oppbevaring og selv merke dem med eget navn. Jeg anser dette som en tjenestefeil, sier Jensen.

Når det gjelder de to gaveoverrekkelsene mener Jensen det blir «litt enkelt» når settesjefen ikke mener at dette rammes av bestemmelsene om tjenestefeil i straffeloven.

– Dersom du disponerer over pistolen «på vegne av politiet», og gir den bort i strid med din kompetanse. Blir det ikke da også en tjenestefeil? spør han.

Han reiser også spørsmål rundt valg av settesjef.

– Et siste spørsmål kan være om det kunne vært hensiktsmessig å oppnevne en advokat som settesjef som hadde større distanse til de involverte, og ikke en advokat fra nabobyen, uttaler Jensen.

Settesjef og advokat Gunnar K. Hagen ønsker ikke å kommentere sine egne vurderinger eller uttalelsene til Jensen og Stryker.

Hagen var advokat og partner i et advokatfirma som hadde adresse i samme politidistrikt hvor Welhaven var fungerende leder, deretter påtalesjef.

– Jeg påtok meg oppdraget som settesjef etter henvendelse fra Justisdepartementet. Hvis jeg hadde vært kjent med forhold som kunne reise tvil om min habilitet, ville jeg ha gjort departementet oppmerksom på det. Slike forhold forelå ikke, skriver Hagen i en e-post.

Fungerende leder for Spesialenheten, Liv Øyen, vil heller ikke kommentere denne saken.

– Det var settesjef som hadde ansvaret for saken og fattet vedtak. Sjefen for Spesialenheten behandlet ikke saken, og har derfor heller ingen synspunkter eller kommentarer til vedtak som ble fattet i saken, eller til synspunkter fra andre om vedtaket, skriver hun i en e-post.

Saken har ikke fått noen konsekvenser for Johan Martin Welhaven i Innlandet politidistrikt.

Mens han var under etterforskning fra Spesialenheten ble han ansatt i stillingen som påtaleleder.

Politimester Johan Brekke i Innlandet politidistrikt mener det er vanskelig å svare på om saken har påvirket tilliten til politiet.

– Undersøkelser viser at publikum generelt har høy tillit til politiet, skriver han.

– Er det da slik at Innlandet politidistrikt ikke anså forholdene å være alvorlige nok til å gi noen form for reaksjon eller tilbakemelding til Welhaven?

– Ja, med bakgrunn i henleggelsen hos Spesialenheten for politisaker foreligger det ingen administrative konsekvenser for Welhaven, svarer Brekke.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder