Trafikkregler for VGs redaksjon

scroll icon

1. VGs samfunnsrolle

A

VG skal arbeide for en saklig og fri informasjonsformidling av det som skjer i samfunnet. Avisens grunnsyn bygger på humanistiske idealer og demokratiske verdier. En av våre mest sentrale oppgaver er å avdekke kritikkverdige forhold. VG skal beskytte individer og grupper mot forsømmelser og overgrep. Vi skal til enhver tid verne om ytringsfriheten og offentlighetsprinsippet.

B

Samfunnet gir oss i VG en rekke privilegier fordi vi er del av denne institusjonen. Med rettigheter følger plikter, og som ansatt påtar du deg et ansvar. Vi må aldri glemme at vi er til for våre brukere. Uten deres tillit, kan vi ikke utføre oppdraget vårt.

C

Vår virksomhet er basert på en rekke lover, normer og retningslinjer. Grunnlovens paragraf 100 gir oss frihet og rett til å gjøre jobben vår. Andre paragrafer og regler setter rammer for vårt virke. Vær Varsom-plakaten er og skal være styrende for redaksjonen i VG. Våre egne trafikkregler er en utvidelse av de offisielle bestemmelsene. På noen punkter er VG mer restriktive enn regelverket krever. Innenfor andre felt har vi detaljerte tolkninger av presseetikken.

D

VG skal være tydelig, modig og moderne. Enkelte av våre valg vil være kontroversielle. En slik redaksjonell linje betinger høy etisk bevissthet. Ansatte i VG skal både følge og holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende trafikkregler. De setter en standard for vår journalistikk, både det som publiseres og for de forutgående arbeidsprosessene. Brukerne skal føle seg trygge på at reglene etterleves. Når vi gjør feil, skal vi være åpne om dem.

E

Både de presseetiske bestemmelsene og VGs trafikkregler utvikles over tid. De vil aldri fange opp alle problemstillinger vi står overfor. Det vil alltid være grensetilfeller. Like viktig som skriftlige regler, er derfor den enkelte medarbeiders skjønn. Det forventes at ansatte i VG møter mennesker med respekt og vennlighet. Vi skal vise folkeskikk og omtanke, være kritiske når det er nødvendig. Vi skal alltid være vårt ansvar bevisst.

2. Integritet og troverdighet

A

Redaksjonelle medarbeidere representerer VG, og skal alltid ha en vennlig og omtenksom holdning til personer man møter, og oppføre seg i tråd med god folkeskikk og norsk lov.

B

Redaksjonelle medarbeidere skal uoppfordret opplyse til nærmeste leder om interesser og relasjoner, som har eller kan få betydning for egen habilitet eller VGs omdømme. Det kreves varsomhet med omgang med kilder på private arenaer. Vis måtehold med alkohol i møte med kilder.

C

Forholdet mellom VGs redaksjon og VGs kommersielle virksomheter skal ikke innvirke på vår journalistiske uavhengighet. Det er redaksjonen som suverent bestemmer hva slags innhold den lager. Om ansatte rekrutteres mellom disse selskapene skal eventuell karantenetid bestemmes av redaktørene i samråd med tillitsvalgte.

D

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke eie enkeltaksjer eller verdipapirer. Medarbeidere kan spare i fond. Medarbeidere kan være med i Schibsteds aksjespareprogram. Det kan gis unntak for aksjer i familiebedrifter, eller når det foreligger andre spesielle omstendigheter. Et slikt eierskap må meldes inn til sjefredaktøren.

E

Ytringer i sosiale medier regnes som offentlige. Redaksjonelle medarbeidere skal ikke oppføre seg på en måte som setter mediehusets troverdighet og integritet i tvil. Unngå meningsytringer, deling av innhold, støtteerklæringer og annen aktivitet som kan bidra til spekulasjoner om din eller redaksjonens habilitet.

F

Redaksjonelle medarbeidere skal ikke være medlem av politiske partier. De skal ikke ha bindinger, eller stille seg i avhengighetsforhold til enkeltpersoner, grupperinger, bedrifter eller organisasjoner. Redaksjonelle medarbeidere kan ikke delta i underskriftskampanjer eller aksjoner, herunder i sosiale medier, som kan reise tvil om den enkeltes eller redaksjonens uavhengighet og integritet.

G

VG har full redaksjonell frihet, også når bedriften selv er sponsor for arrangementer. Salg eller annen utnyttelse av redaksjonelt materiale kan bare skje etter spesiell tillatelse fra redaksjonsledelsen.

H

Redaksjonelle medarbeidere kan bare påta seg oppdrag utenfor avisen etter tillatelse fra redaksjonsledelsen. Redaksjonelle medarbeidere skal ikke delta i markedsføring eller annen kommersiell virksomhet uten avtale med redaksjonsledelsen.

I

VG kan omtale egne produkter, prosjekter og arrangementer, men det skal skje etter vanlige journalistiske prinsipper. Skillet mellom markedsaktiviteter og redaksjonelt arbeid skal alltid være tydelig. Det kan lenkes til kommersielle aktører der dette er relevant, har verdi for brukerne, eller gir en bedre opplevelse på våre plattformer.

J

VG skal ikke publisere kommersielt innhold som kan forveksles med redaksjonelt materiale.

K

Redaksjonelt ansatte kan ikke motta pålegg om oppdrag fra andre enn redaksjonsledelsen .Kommersielle interesser skal ikke overstyre redaksjonelle vurderinger av innhold eller presentasjon. Hvis redaksjonelt stoff er sponset, eller et program har produktplasseringer, skal dette være åpenbart for publikum.

L

Redaksjonelt ansatte kan ikke ta imot penger, gaver eller andre ytelser fra kilder eller forbindelser som vil kunne påvirke, eller oppfattes å kunne påvirke, din integritet eller uavhengighet. VGs medarbeidere skal som hovedregel betale for egen deltagelse på middager, reiser, kurs eller konferanser. I motsatt tilfelle skal redaksjonsledelsen godkjenne dette før en invitasjon aksepteres.

3. Kildebruk og faktakontroll

A

Vår troverdighet hviler på at vi formidler korrekt informasjon til publikum. Der VG bringer kontroversielle opplysninger, skal det alltid være bredde i kildeutvalget. Når kilder siteres på faktapåstander, skal disse sjekkes opp mot andre kilder. Det er en viktig del av den journalistiske arbeidsprosessen å jakte opplysninger og stemmer som taler mot en hovedhypotese.

B

En åpen kilde er alltid mer troverdig enn en anonym. Åpne kilder gjør det mulig for leserne å vurdere og kontrollere informasjon. I VG skal derfor kilder i all hovedsak identifiseres.

C

Anonyme kilder kan kun benyttes dersom det er eneste mulighet til å få frem viktig informasjon. Bruk av anonyme kilder skal alltid avklares med redaktør eller leder med delegert redaktøransvar. Dersom en kilde er lovet anonymitet, påhviler det redaksjonen et særskilt ansvar for ikke å gi opplysninger som kan bidra til å avsløre kildens identitet.

D

Ved bruk av anonyme kilder er kravene til kildekritikk og faktakontroll skjerpet. Ved bruk av anonyme kilder, låner VG ut sin troverdighet. Det som publiseres, er ansvarlig redaktørs personlige og VGs økonomiske ansvar.

E

Kildevernet er absolutt, og kan kun fravikes dersom liv og helse står på spill. Det er kun ansvarlig redaktør som kan fatte en beslutning om at kildevernet skal fravikes. Kun ansvarlig redaktør kan be om å få kjenne identiteten til kilder som trenger utvidet vern. Opplysninger om anonyme kilder kan bare gis med kildens eget samtykke som er gitt direkte til redaktør eller journalist. VG skal da forsikre seg om at samtykket er gitt uten press fra andre. Redaksjonelle medarbeidere fritas ikke for plikt til absolutt kildevern selv om kilden har opptrådt illojalt ved for eksempel å gi feilaktige opplysninger.

F

Upublisert materiale skal som hovedregel ikke utleveres, og skal aldri utleveres uten etter særlig avtale med redaksjonsledelsen.

G

Kilder som gir opplysninger i forbindelse med sorg, er i ubalanse eller utsatt for annet mentalt press, må behandles med spesiell aktsomhet og omtanke. Det samme gjelder kilder eller øyenvitner som har vært utsatt for, eller er involvert i, katastrofer og ulykker.

H

VG har alltid et ansvar for å formidle det reelle meningsinnholdet i det kilder formidler. I tråd med god VG skikk og journalistisk metode, skal vi stille åpne spørsmål og vise oppriktig interesse for å få frem kildens versjon av en sak.

I

Ved bruk av kilder som ikke er medievante, har redaksjonen et særlig ansvar for å forsikre seg om at kilden forstår rekkevidden av å bidra til VGs journalistikk.

J

Der VGs journalistikk utløser rett til tilsvar eller samtidig imøtegåelse, skal den eller de som utsettes for kritikk gis tilstrekkelig med tid og informasjon til å kunne imøtegå kritikken.

4. Klager og rettelser

A

VG tar klager på vårt redaksjonelle arbeid på alvor. Personer som retter kritikk mot redaksjonens arbeid, skal møtes med respekt. Det er god VG skikk å svare på henvendelser som kommer til redaksjonen.

B

Å rette feil, er avgjørende for vår troverdighet. Når feil påvises, skal disse rettes så snart som mulig. Endringer og rettelser i manus skal være sporbare. Rettelsen skal gjøres på plattformen der feilen er publisert. En oversikt over disse publiseres fortløpende i en digital logg på vg.no.

5. Identifisering

A

Straffeforfølgning er et offentlig anliggende, og en straffesak tilhører ikke privatlivets fred. I VG er det tradisjon for å vurdere navngivelse av siktede, tiltalte eller domfelte personer i forbindelse med grov narkotikakriminalitet, økonomisk kriminalitet av betydelig omfang, grov voldsbruk, drap eller annen samfunnsskadelig virksomhet.

B

Identifisering skal begrunnes i et berettiget informasjonsbehov. VG skal være varsomme med identifiseringer i saker på tidlig stadium av etterforskning, i saker som gjelder unge lovovertredere, og der identifiserende omtale kan føre til urimelig belastning for tredjeperson. Hensynet til barn veier spesielt tungt.

C

Terskelen for å identifisere en offentlig person er lavere enn for privatpersoner, dersom de begår klanderverdige forhold. Med offentlige personer menes dem som i samfunnet er gitt en spesiell tillit, i kraft av sitt virke eller posisjon.

D

Når offentlige ansatte i lederstillinger, eller personer som er gitt særlige fullmakter av det offentlige, fatter vedtak som har vesentlig betydning for enkeltpersoner eller samfunnet, bør disse som hovedregel identifiseres når VG mener det er journalistisk relevant. Ledere i private bedrifter, institusjoner og organisasjoner må også påregne å bli identifisert i kraft av sin rolle, der det er av offentlig interesse.

E

Det er ingen automatikk i at VG skal offentliggjøre navn og bilde på personer etter oppfordring fra politiet. Det gjelder både i straffesaker og i savnetsaker. Forhold som taler mot offentliggjøring skal alltid vurderes, og det er VGs egen vurdering av forholdene som avgjør en identifisering.

F

Omkomne eller savnede personer skal som hovedregel ikke identifiseres før vi selv har fått bekreftet at nærmeste pårørende er varslet. Vær varsom med bruk av opplysninger og bilder som kan bidra til identifisering.

G

Der noen anklages for straffbare eller klanderverdige forhold, skal VG ta forbehold om uskyld inntil det foreligger en dom eller avgjørelse. Dette gjelder for eksempel ved anklager om trakassering, mobbing og uanstendig adferd.

6. Tredjepartsinnhold og journalistiske nettverk

A

VG er fullt ut ansvarlig for alt som publiseres på våre flater. Ved publisering av innhold fra samarbeidende redaksjoner, skal redaksjonen forsikre seg om at dette holder VGs standarder. Presseetikken gjelder for hele den journalistiske arbeidsprosessen. VG skal være særlig varsomme med å publisere innhold fra samarbeidsredaksjoner som er basert på anonyme kilder.

B

VG må sørge for at frilansere som publiserer stoff hos oss er uavhengige og opptrer i tråd med Vær Varsom-plakaten og VGs etiske retningslinjer. Ved innkjøp av redaksjonelt innhold av frilansere stilles det ekstra strenge krav til kvalitetskontroll. Dette fordi vi ikke vil ha den samme muligheten for å ha kontroll med hele den journalistiske arbeidsprosessen. Av denne grunn vil det kun unntaksvis være riktig å kjøpe inn ordinære nyhetssaker fra frilansere.

C

Gjennom ulike avtaler er VG en del av internasjonale journalistiske nettverk. Disse fordrer stor grad av informasjonsdeling. Kildevernet er likevel absolutt. Vi garanterer våre kilder og tipsere anonymitet, og kan heller ikke dele informasjon om disse med samarbeidspartnere, uten eksplisitt godkjenning på forhånd.

D

VG utleverer som hovedregel ikke upublisert materiale. Materiale kan deles med samarbeidspartnere i ulike nettverk, etter avtale med ansvarlig redaktør. Prinsippet om at ingen part i en straffesak, verken påtalemyndighet eller forsvar, skal kunne bruke VGs materiale på annen måte enn slik det er publisert, gjelder også utenfor landets grenser. Deling av upublisert materiale krever at dette spesifiseres. Der VG deler redaksjonelt materiale med samarbeidende redaksjoner, er det en forutsetning at materialet ikke brukes på en måte som skader våre kilder eller VG.

E

VG vil gjennom nettverkene motta redaksjonelt innhold produsert av andre enn våre egne medarbeidere. VG er likevel fullt ut ansvarlig for det som publiseres på våre plattformer.

7. Provokasjon, skjult og falsk identitet

A

VG er svært restriktive med bruk av provokasjon som journalistisk metode. Dette skal kun benyttes der det er eneste mulighet for å avsløre forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning, og alltid avklares med den ansvarlige redaksjonelle ledelsen.

B

Som hovedregel skal medarbeidere ved kontakt med kilder alltid opplyse om at de er journalister i VG. Avvik fra dette, er å regne som bruk av skjult identitet, og skal avklares med nærmeste journalistiske leder.

C

Bruk av falsk identitet, der VGs medarbeidere selv eller gjennom tredjepersoner, gir seg ut for å være andre enn de er, skal kun brukes der det er avgjørende for å avdekke forhold av stor samfunnsmessig betydning. Slik bruk skal avklares med den ansvarlige redaksjonelle ledelse.

D

Bruk av falske identiteter på sosiale medier omfattes av bestemmelsene om provokasjon, skjult og falsk identitet.

8. Bilder, video og sosiale medier

A

I VG verner vi om de dokumentariske bildene.

B

Bilder som brukes som dokumentasjon må ikke endres slik at de skaper et falskt inntrykk. Manipulerte bilder kan bare aksepteres som illustrasjon når det tydelig fremgår at det dreier seg om en montasje. Når grafiske elementer brukes på bilder og video, som del av en visuell historiefortelling, skal dette fremstå som tydelig grep for brukerne.

C

Ingen utenfor redaksjonen kan bestemme at VG sletter eller utleverer video eller bilder.

D

VGs medarbeidere gir seg som hovedregel til kjenne, og kjenner rettighetene og begrensningene for fotografering. VGs bilder skal ikke byttes mot gjenytelser av noe slag.

E

VG publiserer som hovedregel ikke bilder av omkomne mennesker eller deler av omkomne. Unntak kan gjøres når det er viktig å dokumentere hendelser av stor samfunnsmessig betydning. Dette skal likevel skje på en skånsom måte, og avklares med redaktør eller linjeleder med delegert myndighet.

F

Dersom redaksjonen publiserer tekst, bilder, grafikk, lyd- eller videoopptak som er hentet fra PR-materiell, skal det gjøres oppmerksom på dette.

G

Ved deling av andres innhold i våre sosiale medier-kanaler, skal opphavsmannen som hovedregel spørres i forkant. Det er også god VG-skikk å gjøre opphavspersonen oppmerksom på det når vi embedder andres bilder på sosiale medier. Dette gjelder spesielt overfor utrente kilder. Et unntak vil være der publiseringen til opphavsmann kan regnes som en offentliggjøring på en åpen profil med stort nedslagsfelt. Det skal vises særlig varsomhet der barn er involvert, der personen som har publisert bildet er i en sårbare situasjon eller der VG risikerer å bli brukt i markedsføringsøyemed. Det er VGs ansvar at det vi publiserer i sosiale medier er i tråd med Vær Varsom-plakaten, gjeldende lovverk og VGs etiske retningslinjer.

9. Opphavsrett og sitatrett

A

Der det er journalistisk relevant, gjengir VG lyd, video og bilder som er publisert andre steder, i tråd med nyhetsretten slik den fremgår av Åndsverksloven.

B

I tråd med god presseskikk skal VG oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier. VG skal være raus med kreditering og ikke bruke sitatretten til å misbruke andres materiale. Når vi siterer andre medier, skal vi kun bruke det mest vesentlige innholdet. Hva som er nødvendig omfang vil være basert på en konkret vurdering i den enkelte sak.

C

Der vi siterer andre medier, har redaksjonen et selvstendig ansvar for at retten til samtidig imøtegåelse ivaretas i vår egen publisering.

D

På digitale flater skal vi som hovedregel lenke til originalkilden. VG skal ikke lenke til innhold som vi mener er i strid med VGs egne etiske vurderinger.

Har du klager eller synspunkter på vår journalistikk? Vi setter pris på kritiske tilbakemeldinger og påpekninger av feil. Ta kontakt på e-post til 2200@vg.no, eller telefon 22 00 00 00.